Services - 136435-2022

15/03/2022    S52

Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2022/S 052-136435

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
Numéro national d'identification: PL127
Adresse postale: ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wioletta Falkowska – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Śląski, Dział Zamówień, ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
Courriel: wioletta.falkowska@plk-sa.pl
Téléphone: +48 327104695
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
I.6)Activité principale
Autre activité: Transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów /

Numéro de référence: 9090/IREZA4DZ/06754/01762/21/P
II.1.2)Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III SWZ („OPZ”).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 4 065 040.65 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71322300 Services de conception de ponts
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III SWZ („OPZ”).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 065-169269
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów /

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2022
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Systra SA
Adresse postale: 72-76 rue Henry Farman
Ville: Paryż
Code NUTS: FR France
Code postal: 75015
Pays: France
Courriel: biuro@systra.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 247 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 4 065 040.65 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Analiza zasilania, certyfikacja interoperacyjności, ocena znaczenia zmiany, geologia i geotechnika, kosztorysy inwestorskie, mapy i opracowania geodezyjne, ochrona środowiska, hydrologia i operaty wodnoprawne, wizualizacje, symulacja sieci trakcyjnej – certyfikacja, obiekty inżynieryjne

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przesyła Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/03/2022