Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 136512-2022

15/03/2022    S52

Pologne-Kędzierzyn-Koźle: Services de transport routier

2022/S 052-136512

Avis de préinformation relatif à un contrat de service public

Base juridique:
Règlement (CE) n° 1370/2007

Section I: Autorité compétente

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Adresse postale: Grzegorza Piramowicza 32
Ville: Kędzierzyn-Koźle
Code NUTS: PL524 Opolski
Code postal: 47-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maciej Barć - Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Courriel: zp@kedzierzynkozle.pl
Téléphone: +48 774034450
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.kedzierzynkozle.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://e-propublico.pl/
I.2)Attribution de contrat pour le compte d'autres autorités compétentes
I.3)Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type d'autorité compétente
Autorité régionale ou locale

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Numéro de référence: DG.271.1.2022
II.1.2)Code CPV principal
60100000 Services de transport routier
II.1.3)Type de marché
Services

Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/régional)
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL52 Opolskie
Lieu principal d'exécution:

Gmina Kędzierzyn-Koźle; ewentualnie ościenne gminy.

II.2.4)Description des prestations:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz gmin członków porozumień międzygminnych zawartych z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie organizacji publicznego transportu zborowego (na dzień publikacji ogłoszenia porozumienia zawarła gmina Bierawa). Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na sieci komunikacji miejskiej.

Szacunkowa wartość umowy wynosi 120 000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych)

(nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7)Date de commencement prévue et durée du marché
Début: 28/09/2022
Durée en mois: 120

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
Attributions directes à un opérateur interne (article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1370/2007)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Informations complémentaires:

W świetle art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 2010 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1371, ze zm.) o publicznym transporcie zbiorowym, świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywane będzie przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.

Termin obowiązywania przyszłej umowy to 10 lat (planuje się okres od 28 września 2023 do 27 września 2033). Podmiot wewnętrzny, z którym zawarta zostanie umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego to Miejski Zakład Komunikacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.

Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2) Biuletyn Informacji Publicznej (strona internetowa: bip.kedzierzynkozle.pl)

3) Tablica informacyjna Urzędu Miasta,

4) Strona internetowa organizatora - www.kedzierzynkozle.pl

W świetle wyżej powołanej ustawy zastrzega się możliwość zmian powyższych informacji.

VI.4)Date d’envoi du présent avis:
10/03/2022