Fournitures - 13685-2021

13/01/2021    S8

Pologne-Varsovie: Électricité

2021/S 008-013685

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Logistyki
Numéro national d'identification: 5213199092
Adresse postale: ul. Rakowiecka 2a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-993
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Eulalia Włodarczyk
Courriel: zamowienia.publiczne@abw.gov.pl
Téléphone: +48 225856512
Fax: +48 225856565
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.abw.gov.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/abw
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres 24 miesięcy, od 1.1.2021 do 31.12.2022

Numéro de référence: 18/ZP/2020
II.1.2)Code CPV principal
09310000 Électricité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres 24 miesięcy, od 1.1.2021 do 31.12.2022, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875. 1086, 1378) oraz aktów wykonawczych do ustawy, o łącznym szacowanym wolumenie 20 858,00 MWh

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse: 7 314 582.91 PLN / Offre la plus élevée: 7 414 642.09 PLN prise en considération
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres 24 miesięcy, od 1.1.2021 do 31.12.2022, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875. 1086, 1378) oraz aktów wykonawczych do ustawy, o łącznym szacowanym wolumenie 20 858,00 MWh:

1) ilość układów pomiarowych rozliczających energię elektryczną wynosi: 59;

2) całkowita moc umowna dla punktu poboru energii elektrycznej (PPE) wynosi: 4 604,00 kW;

3) szacowane zużycie w poszczególnych taryfach wynosi:

— taryfa C 11 – 1 056 700,00 kWh,

— taryfa C 12b – 85 000,00 kWh (49 000 kWh dzień, 36 000 kWh noc),

— taryfa C 21 – 18 387 000,00 kWh,

— taryfa C 12a – 320 000,00 kWh (130 000 kWh szczyt, 190 000 kW pozaszczyt),

— taryfa C 22b – 610 000,00 kWh (416 000 kWh dzień, 194 000 kWh noc),

— taryfa 23 – 400 000,00 kWh (153 000 kWh szczyt przedpołudniowy, 47 000 kWh szczyt popołudniowy, 200 000 kWh w pozostałych godzinach);

4) wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawo energetyczne.

2. W przypadku niewykorzystania ilości energii szacunkowo określonej przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za faktycznie zużytą energię elektryczną.

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w rozdziale III pkt 3 ppkt 9 SIWZ oraz w § 7 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający będzie miał prawo do zgłoszenia nowego PPE, przy czym stawki cenowe wskazane w ofercie wykonawcy będą obowiązywać także w odniesieniu do nowych PPE.

Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z PPE z uwagi między innymi na zmianę lokalizacji (adresu) jednostki lub jej komórki organizacyjnej a tym samym PPE.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 190-458304
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18/ZP/2020/U
Intitulé:

Dostawa energii elektrycznej dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres 24 miesięcy, od 1.1.2021 do 31.12.2022

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Orange Energia sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 160
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 02-326
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 955 508.18 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 7 314 582.91 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021