Fournitures - 13703-2021

13/01/2021    S8

Pologne-Wierzchlas: Panneaux solaires

2021/S 008-013703

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Wierzchlas
Adresse postale: ul. Szkolna 7
Ville: Wierzchlas
Code NUTS: PL714 Sieradzki
Code postal: 98-324
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Krajewska
Courriel: przetargi@wierzchlas.pl
Téléphone: +48 438866112
Fax: +48 438434384
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wierzchlas.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 116 instalacji kolektorów słonecznych, 35 instalacji kotłów na biomasę i 103 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Numéro de référence: ZP.271.4.2020
II.1.2)Code CPV principal
09331000 Panneaux solaires
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz zaprojektowaniem i uruchomieniem 116 instalacji kolektorów słonecznych, 35 instalacji kotłów na biomasę i 103 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz 7 instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Wierzchlas”.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse: 2 973 693.00 PLN / Offre la plus élevée: 3 657 710.00 PLN prise en considération
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09331100 Capteurs solaires pour la production de chaleur
09331200 Modules solaires photovoltaïques
09332000 Installation solaire
45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
45311100 Travaux de câblage électrique
45311200 Travaux d'installations électriques
45315100 Installations électrotechniques
45315300 Installations d'alimentation électrique
45315600 Installations basse tension
45330000 Travaux de plomberie
45331110 Travaux d'installation de chaudières
71320000 Services de conception technique
71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL714 Sieradzki
Lieu principal d'exécution:

Teren gminy Wierzchlas

II.2.4)Description des prestations:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.2. dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 116 instalacji kolektorów słonecznych: wykonanie dokumentacji projektowych kolektorów słonecznych przeznaczonych dla prywatnych budynków mieszkalnych, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie montażu instalacji wraz z uruchomieniem i instruktażem w nw. ilościach:

1.2.1. instalacje lokalizowane na/w budynku mieszkalnym (o pow. do 300 m2):

1.2.1.1. zestaw 1: 2 kolektory płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o objętości min. 240 dm3, w ilości 68 sztuk;

1.2.1.2. zestaw 2: 3 kolektory płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o objętości min. 270 dm3, w ilości 43 sztuk;

1.2.2. instalacje lokalizowane poza budynkiem mieszkalnym:

1.2.2.1. zestaw 1: 2 kolektory płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o objętości min. 240 dm3, w ilości 2 sztuk;

1.2.2.2. zestaw 2: 3 kolektory płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o objętości min. 270 dm3, w ilości 3 sztuk;

1.3. dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 35 instalacji kotłowni na biomasę: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji kotłowni na biomasę (pellet) w prywatnych budynkach, dostawa elementów instalacji i montażów instalacji kotłów na biomasę wraz z uruchomieniem i instruktażem w ilościach:

1.3.1. zestaw 3: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 180 dm3, w ilości 21 sztuk;

1.3.2. zestaw 4: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 20 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 180 dm3, w ilości 11 sztuk;

1.3.3. zestaw 5: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 300 dm3, w ilości 3 sztuk;

1.3. dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 103 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz 7 instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla budynków użyteczności publicznej: wykonanie dokumentacji projektowych dla mikro-instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach lub na gruncie oraz dla instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych dla budynków użyteczności publicznej, dostawa urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktaż użytkowników w ilościach:

1.3.1. instalacje funkcjonalnie związane z budynkiem mieszkalnym (o pow. do 300 m2):

1.3.1.1. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,04 kW, w ilości 44 szt.;

1.3.1.2. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,06 kW, w ilości 42 szt.;

1.3.1.3. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4,08 kW, w ilości 10 szt.;

1.3.1.4. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,10 kW, w ilości 7 szt.;

1.3.2. instalacje na budynkach użyteczności publicznej:

1.3.2.1. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,04 kW, w ilości 1 szt.;

1.3.2.2. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 6,46 kW, w ilości 1 szt.;

1.3.2.3. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 10,54 kW, w ilości 1 szt.;

1.3.2.4. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 11,90 kW, w ilości 1 szt.;

1.3.2.5. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 14,28 kW, w ilości 1 szt.;

1.3.2.6. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 15,30 kW, w ilości 1 szt.;

1.3.2.7. zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 39,78 kW, w ilości 1 szt.

1.4. Wszystkie elementy instalacji, będące przedmiotem dostawy, muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga, aby miały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty dostawy.

1.5. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do przywrócenia pomieszczeń i terenu do stanu pierwotnego.

1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji instalacji (na/w budynku mieszkalnym / poza budynkiem mieszkalnym).

1.7. Zaleca dokonanie wizji lokalnej.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Wydłużenie okresu gwarancji ponad 60 mies. / Pondération: 18
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie projektanta branży sanitarnej / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie projektanta branży elektrycznej / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Sprawność kolektora słonecznego / Pondération: 4
Critère de qualité - Nom: Sprawność kotła / Pondération: 4
Critère de qualité - Nom: Sprawność panelu fotowoltaicznego / Pondération: 4
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

RPLD.04.01.02-10-0107/18-00

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 092-219230
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 116 instalacji kolektorów słonecznych, 35 instalacji kotłów na biomasę i 103 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: konsorcjum firm: 1. Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice – lider; 2. Antinus Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 lok. B5, 96-100 Skierniewice – partner
Adresse postale: Sierakowice Prawe 141D
Ville: Skierniewice
Code NUTS: PL714 Sieradzki
Code postal: 96-100
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@ekoenergia.co
Téléphone: +46 8329182
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 721 106.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 3 639 036.70 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 10 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Prace montażowe instalacji kotłów na biomasę i instalacji kolektorów słonecznych

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp;

b) odwołanie;

c) skarga do sądu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021