Lieferungen - 137175-2022

16/03/2022    S53

Rumänien-Bacău: Einweg-Gastronomiebedarf

2022/S 053-137175

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Nationale Identifikationsnummer: 4278728
Postanschrift: Strada: Haret Spiru, nr. 2
Ort: Bacau
NUTS-Code: RO211 Bacău
Postleitzahl: 600114
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): MARIA DOMINTEANU
E-Mail: lilidominteanu_licitatii@spitaljudbc.ro
Telefon: +40 234534000
Fax: +40 234517424/515184
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sjubc.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138642
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Articole pentru împachetare alimente cu punerea la dispoziție prin închiriere a 2 (două) mașini termosudare

Referenznummer der Bekanntmachung: 4278728_2022_PAAPD1345920
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39222100 Einweg-Gastronomiebedarf
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

ACORD CADRU DE FURNIZARE Articole pentru împachetare alimente cu punerea la dispoziție prin închiriere a 2 (două) mașini termosudare CONFORM CAIET DE SARCINI, acord cadru 24 de luni.

Atentie! Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct.-ul invocat mai sus.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 724 687.50 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata acordului cadru, precum și ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termenul de livrare in caz de urgenta / Gewichtung: 3
Preis - Gewichtung: 97
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr.1 : Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice care se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Popa George Adrian-Manager; Anton Adriana Florentina-Director Financiar-Contabil; Dr.Lupu Adina Lenuș; Ciupală Liliana Elena- Director Medical;Dominteanu Maria Elena-Sef Serv. Licitatii si Atribuire de Contracte; Solot Marius Alexandru Șef Serviciu Administrativ, Gospodaresc si Deservire,

Cerinta nr.2: Operatorii economici nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164,165 și 167 din Legea nr.98/2016;

Cerinta nr.3:Îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată la bugetul consolidat al statului:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii ;Pentru respectarea prevederilor art. 165 alin. (2) din Legea 98/2016, în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

 cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

 dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

 alte documente edificatoare, dupa caz.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice .

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare dintre prevederile art.59,60,164,165 si 167 din Legea 98/2016;

Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Fiecare ofertant are obligatia, in cazul unei asocieri, sa prezinte o data cu DUAE, acordul de asociere/acord de subcontractare/angajament tert sustinator. Neprezentarea acestora in cadrul ofertei poate reprezenta motiv de solicitare clarificari conform instructiunii 258/2017 ANAP.

Nota 3: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.Toate documentele vor avea pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului.Toate documentele se vor depune in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG NR.395/2016.

Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.

Pentru persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Operatorii economici nerezidenti (straini) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta , sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.

Modalitate de indeplinire : se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre potentiali semnatari ai contractului de achizitie publica, la finalizarea evaluarii ofertelor pentru fiecare lot in parte, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in conformitate cu prevederile art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Nota 1: In ceea ce priveste ofertantii persoane juridice straine, acestia vor putea prezenta in sustinerea informatiilor indicate in cadrul DUAE documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Nota 2. Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea“ conform cu originalul

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatÎn temeiul art. 179 lit.b Legea 98/2016, Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarilor publici sau privați similare in valoare cumulata de cel putin valoarea celui mai mic contract subsecvent fără TVA. (52.275,00 lei)Dovada experienței similare poate fi demonstrată și prin experiența a unui terț. Nu se acceptă dovada experienței similare prin invocarea de acordurilor cadru, ci doar a contractelor de furnizare și/sau contractelor subsecvente (nr. și data, tip/categorie produse, valoare, beneficiar, data și număr document recepție).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se completează în DUAE, urmând ca documentul justificativ (după caz echivalente în cadrul ofertanților străini) să fie depus în cadrul ofertei tehnice.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea ,,Documentatie si Clarificari,, din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta în termenul specificat și numai in format electronic.

2.Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

3. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari in SEAP, noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare, pana la un termen limita clar stabilit(si comunicat ofertantilor)de autoritatea contractanta.Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator.In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale,atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret,in SEAP pana ce departajarea va putea fi posibila.

Atentie!

4.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare,in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilitla pct invocate mai sus.

5. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstraza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

5.Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art. 137 alin.(2) lit.b din HG nr. 395/2016.

6.In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica /acordului cadru, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevedrile art.221 fin Legea 98/2016.

7. In cazul organizarii unei licitatii nationale de catre Ministerul Sanatatii in calitate de unitate centralizata de achizitii sau de catre alta autoritate nationala investita in acest sens, avand ca obiect dispozitive medicale similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord cadru printr-o notificare scrisa, fara nici o compensatie, de la data incheierii contractelor subsecvente, acordurilor cadru de catre Ministerul Sanatatii/ONAC.In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din acordul cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului acord cadru.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Dispozitiilor din Legea 101/2016 art.8 alin.1 lit. a privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii,precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare Contestatiilor

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/03/2022