Lieferungen - 13735-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Wysokie Mazowieckie: Medizinische Geräte

2019/S 008-013735

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Ogólny
ul. Szpitalna 5
Wysokie Mazowieckie
18-200
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Puławska
Telefon: +48 864775486
E-Mail: a.pulawska@szpitalwysmaz.pl
Fax: +48 862752047
NUTS-Code: PL842

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpitalwysmaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.szpitalwysmaz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w oddziale chorób wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w oddziale chorób wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem

Oferent przystępujący do przetargu przystępuje do całości zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy, który jest integralną częścią SIWZ oraz Dział III SIWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 136 875.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842
Hauptort der Ausführung:

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia składa się z następujących pozycji

Pakiet nr 1 – kardiologiczny sprzęt medyczny.:

1. Holter EKG z możliwością rejestracji ‘event holter’ – 10 kpl.

2. Holter ciśnieniowy – 2 kpl.

3. Komputer - 3 kpl.

4. Aparat EKG 12-odprowadzeniowy -1 kpl.

5. Kardiomonitor wielofunkcyjny dedykowany do kardiologii – 2 kpl.

6. Centrala nadzorcza do rejestracji zapisów kardiomonitorów, telemetrii oraz aparatu EKG- 1 kpl.

7. Aparat do telemetrii bezprzewodowej - 3 kpl.

8. Aparat EKG wysokiej klasy – 1 kpl.

9. Analizator do INR – 1 kpl

10. Aparat USG Echokardiograf - system przewoźny, głowica sektorowa, wyposażenie – 1 kpl.

11. Aparat USG Echokardiograf klasy premium - głowica przezklatkowa, głowica pediatryczna, głowica convec, głowica liniowa – 1 kpl.

12. Aparat USG Echokardiograf klasy premium - głowica przezklatkowa i głowica przezprzełykowa, z wyposażeniem – 1 kpl.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 20/03/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (formularz JEDZ)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (formularz JEDZ)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone zostały w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 5

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/02/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/02/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, POLSKA, pokój 110. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini Portalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia (tj. dostawę urządzeń i sprzętu medycznego) o wartości minimum brutto wartości składanej oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu dostaw (zał. Nr 6 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia ujęto w rozdziałach V-VII SIWZ.

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - 34 106,00 PLN.

Szczegółowe warunki w tym zakresie ujęto w rozdziale IX SIWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy Pzp. oraz zawarte zostały w rozdziale XVIII SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza przy UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019