Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 137679-2022

16/03/2022    S53

Pologne-Varsovie: Serveurs

2022/S 053-137679

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ministerstwo Zdrowia
Numéro national d'identification: 5251918554
Adresse postale: ul. Miodowa 15
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-952
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marta Gajewska
Courriel: zamowieniapubliczne@mz.gov.pl
Téléphone: +48 226349562
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zamowienia-publiczne
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup elementów infrastruktury IT

Numéro de référence: ADR.250.259.2021
II.1.2)Code CPV principal
48820000 Serveurs
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części i składa się z:

Część I- przełączniki sieciowe- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik 1a do OPZ;

Część II- elementy rozbudowy serwera- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1b do OPZ,

Część III- elementów rozbudowy macierzy dyskowej- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1c do OPZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 536 585.40 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część I- przełączniki sieciowe

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32424000 Infrastructure de réseau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych w terminie do 40 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, mająca na celu modernizację infrastruktury sieciowej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 58 1010 1010 0013 1313 9120 0000 przed terminem składania ofert, z oznaczeniem „Wadium zakup elementów infrastruktury IT ADR.250.259.2021”.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało opublikowane pod numerem: 2021/S 055-135908

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część II- elementy rozbudowy serwera

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48820000 Serveurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci RAM, dysków twardych oraz dwuportowych kart HBA typu Fibre Channel i Ethernet w celu doposażenia urządzeń będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 58 1010 1010 0013 1313 9120 0000 przed terminem składania ofert, z oznaczeniem „Wadium zakup elementów infrastruktury IT ADR.250.259.2021”.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 207-540778
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Część I- przełączniki sieciowe

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/02/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Trecom Kraków Spółka Akcyjna sp.k.
Numéro national d'identification: 5213788173
Adresse postale: ul. Czyżewska 10
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-908
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 552 162.63 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Część II- elementy rozbudowy serwera

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/02/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PotronicsIT Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 7252073752
Adresse postale: ul.Dubois 114/116
Ville: Łódź
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 93-465
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 75 440.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy PZP, Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 ust. 2 SWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

III. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/03/2022