Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 137710-2022

16/03/2022    S53

Pologne-Poznań: Matériel et fournitures informatiques

2022/S 053-137710

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Adresse postale: ul. Wieniawskiego 1
Ville: Poznań
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 61-712
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 303
Courriel: paweld@amu.edu.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amu.edu.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia wyższa
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 7 części.

Numéro de référence: ZP/3958/D/21
II.1.2)Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 7 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do SIWZ. Wykonawca dostarczy

przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscach określonych przez Zamawiającego.

Warunki minimalne gwarancji i serwisu - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Wykonawca może zaoferować sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,

funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr A do SWZ.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nie używany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na

konferencjach i imprezach targowych, ani używany w podobny sposób.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 57 466.01 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Poznań

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 1.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Poznań

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 2

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Poznań

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 3

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 4

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Poznań

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 4

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 5

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Poznań

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 5

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 6

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Poznań

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 6

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 7

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Poznań

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 7

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 236-621076
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Część 1

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Syriana Joanna Fischer
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 737.32 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 4 600.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Część 2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Syriana Joanna Fischer
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 700.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 950.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Część 3

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Część 4

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Część 5

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Część 6

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Syriana Joanna Fischer
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 35 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 39 180.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 7
Intitulé:

Część 7

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Syriana Joanna Fischer
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 975.61 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 12 484.50 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

wymagania określone w niniejszej SWZ. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

Wykonawca do upływu terminu składania ofert składa, wraz z ofertą:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, na formularzu

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Instrukcja wypełnienia JEDZ zawarta została w

załączniku nr 3a do SWZ: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia) stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument JEDZ składany jest przez każdego z członków

konsorcjum.

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ (na każdą część należy złożyć oddzielny formularz) Jeżeli o

udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.

- Formularz cenowy – załącznik nr 2 SWZ (na każdą część należy złożyć oddzielny formularz) Jeżeli o

udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy: jeżeli

wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (jeżeli dotyczy); jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

(jeżeli dotyczy).

- Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje

umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SWZ (tj.

zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń oprogramowania w języku

polskim itp.).

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty, na podst. art.

107 ust. 2 Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia:

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej,

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1

pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik

nr 3b

Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały wymienione w SWZ.

Wykonawcy jest możliwa na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.Zamawiający

nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w

celu związanym z postępowaniem –zgodnie z rozdz. 27 SWZ.

W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za

pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia) lub przesyłając na adres paweld@amu.edu.pl

Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie

elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony

prawnej" Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/03/2022