Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 137746-2022

16/03/2022    S53

Pologne-Otwock: Produits alimentaires divers

2022/S 053-137746

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
Numéro national d'identification: 532-16-62-948
Adresse postale: ul. Konarskiego 13
Ville: Otwock
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Święch
Courriel: dzp@spskgruca.pl
Téléphone: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spskgruca.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.

Numéro de référence: DZP.26.9.2022
II.1.2)Code CPV principal
15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów spożywczych do SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. Zakres zamówienia obejmuje tzw. produkty suche.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Oferty, które nie będą zawierały przedmiotowych środków dowodowych zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP - dotyczy oświadczeń wymienionych w pkt 2-6

3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienie w wyznaczonym terminie. – dotyczy kart produktów wymienionych w pkt 1

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15840000 Cacao; chocolat et sucreries
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

siedziba Zamawiającego, Otwock, ul. Konarskiego 13

II.2.4)Description des prestations:

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta i nazwy handlowej dla każdego oferowanego produktu. Uwaga !!! Zamawiający wymaga podania tylko jednej nazwy producenta i produktu. Jeżeli Wykonawca wskaże więcej niż jedną nazwę producenta lub produktu, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP.

Niepodanie przez Wykonawcę nazwy producenta i nazwy produktu* dla każdego oferowanego produktu lub wskazanie poprzez ww. informacje produktu o gorszych parametrach niż wymagane przez Zamawiającego nie będzie możliwe do poprawienia w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty i spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP.

*Zamawiający informuje, że nazwa produktu powinna pozwolić na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego towaru. Wpisanie nazwy ogólnej, charakterystycznej dla grupy asortymentowej danego producenta spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane i dostarczone produkty spełniały odpowiednie wymogi jakościowe zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym, w tym warunki sanitarne w zakresie pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania i transportu oraz sprzedaży bezpośredniej. Jakość produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku.

Dostarczana żywność powinna posiadać odpowiednie terminy przydatności- świeżości co najmniej 30dni od daty dostawy.

Ponadto wszystkie zaoferowane produkty powinny cechować się wysokimi walorami smakowymi.

4. Zamawiający wymaga, aby producent/wytwórca oferowanych wyrobów posiadał wdrożony i stosowany system zasad GHP, GMP, HACCP (Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosowanych oświadczeń i dokumentów opisanych w SWZ w przedmiotowym zakresie).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego w trybie „awaryjnym” tj. poza ustalonym harmonogramem dostaw, w związku z niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami po stronie Zamawiającego (takimi jak nagły wzrost liczby żywionych pacjentów).

6. Zamawiający wymaga by czas realizacji zamówienia uzupełniającego oraz wymiany towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem wynosił nie więcej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga, aby produkty dostarczane były transportem własnym Wykonawcy, na swój koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych dla przewozu żywności zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 Nr 136, poz. 914) (wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosowanych oświadczeń i dokumentów). Zamawiający nie dopuszcza dostaw towarów poprzez firmy kurierskie itp.

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych dostaw żąda złożenia wraz z ofertą wymienionych poniżej przedmiotowych środków dowodowych:

1) Karty produktów

2) Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu HACCP oraz GHP i GMP treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3) Oświadczenie, że zakład produkcyjny został odebrany i jest kontrolowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4) Oświadczenie o posiadaniu aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych u pracowników (wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych) treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

5. Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy dostarczenia aktualnej decyzji lub zaświadczenia o wpisie do rejestru przedmiotów nadzorowanych przez właściwego inspektora sanitarnego, potwierdzające możliwość prowadzenia działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami spożywczymi i/lub materiałami do kontaktu z żywnością.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Prawo opcji:

a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20% wartości umowy

b) Zamawiający, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, ma prawo dokonywać przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania finansowego określonego w niniejszej umowie.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

C.D.WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

5) Oświadczenie, że transport produktów żywnościowych będzie odbywał się przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 Nr 136, poz. 914) oraz, że środki transportu zostały dopuszczone do przewozu żywności przez właściwy organ Państwowej

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 026-065612
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu sporządzone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/

a) Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert

b) Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby odpowiednio na dzień składania ofert

c) Oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie tych oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców.

d) Oświadczenie składa podmiot udostępniający zasoby.

Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na zasoby danego podmiotu oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia podmiotu.

2) Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać dokument (JEDZ) złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Z treści oświadczenia winno jednoznacznie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VI.1 pkt 1) ppkt VI 1. a) b) SWZ do realizacji, których zdolności są wymagane- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ.

4) Zamawiający informuje, że oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP zobowiązany jest złożyć wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia wraz z ofertą.

1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych dostaw żąda złożenia wraz z ofertą wymienionych poniżej przedmiotowych środków dowodowych:

c. d. przedmiotowych środków dowodowych

6) Oświadczenie, że środki spożywcze są zgodne z wymaganiami następujących przepisów prawnych:

• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia*

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych *

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014r w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych*

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności*

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych*

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych*

• Rozporządzenie Komisji (WE) 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych*

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności*

• Przepisów dot. Substancji i preparatów chemicznych**

• Przepisami dot. produktów biobójczych**

• Przepisami z obszaru BHP dot. Stosowania substancji i preparatów chemicznych**

• Przepisów dot. Materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.**

*oznacza aktualne wydanie normy lub przepisu prawnego

** oznacza aktualne przepisy prawne

(treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ)

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań KIO
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/03/2022