Lieferungen - 13807-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Tragbare Computer

2019/S 008-013807

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
Romania
Calea Victoriei nr. 19
Bucureşti
030023
Rumänien
Kontaktstelle(n): Dorina Mihai
Telefon: +40 213112021
E-Mail: dorina.mihai@b.politiaromana.ro
Fax: +40 213136161
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://b.politiaromana.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare stații de lucru portabile

Referenznummer der Bekanntmachung: 4221160/2018/10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare „Stații de lucru portabile”, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 24 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din documentaţia de atribuire.

Cantităţi/estimări ale cantităţilor minime şi maxime de stații de lucru portabile care vor face obiectul:

— Acordului-cadru: minim 2 bucati/maxim 700 bucati,

— Unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 bucati/maxim 50 bucati.

Valoarea estimată totală fără TVA 1 465 100,00. Monedă: RON.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 104 650,00 RON.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este de 15 zile până la data de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 a zi înainte de data limită stabilită pentru depuner [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 465 100.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Str. Valeriu Braniste nr. 9, Sector 3, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare „Stații de lucru portabile”, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 24 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din documentaţia de atribuire.

Cantităţi/estimări ale cantităţilor minime şi maxime de stații de lucru portabile care vor face obiectul:

— Acordului-cadru: minim 2 bucati/maxim 700 bucati,

— Unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 bucati/maxim 50 bucati.

Valoarea estimată totală fără TVA 1 465 100,00. Monedă: RON.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 104 650,00 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeană la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după cum urmează:

1) Certificate constatatoare (respectiv: Certificat de atestare fiscală emis de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice și Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării și Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse.

Cerintele referitoare la obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată, de genul eșalonarilor sau compensațiilor, aprobate de către organele competente în domeniu;

2) Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire, atunci când se încadreaza în prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Va fi acceptat ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă;

3) Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Formular 1 din secțiunea „Formulare". Această declarație se va prezenta odată cu DUAE;

4) Alte documente edificatoare, după caz.

Precizări

(a) In cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar,

(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,

(c) În cazul in care in tara de [...]detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cerinţa nr. 1. Informaţii privind terțul susținător/subcontractanţii, dacă este cazul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de îndeplinire: odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinatori, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere și acordul de subcontractare. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare sau acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Nu este cazul.

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/02/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/02/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) În cazul în care se constata ca exista oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea, prin intermediul SEAP, a unor propuneri financiare imbunatatite;

2) La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor incarca DUAE, Documentul Unic de Achizitie European care poate fi accesat la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, urmand ca celelalte documente sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

3) Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinatori, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere și acordul de subcontractare.

Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare sau acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act emis de autoritatea contractantă care este considerat nelegal.

Termenele de atac sunt cele prevăzute de art. 8 din Legea nr. 101/2016 modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti — Serviciul Juridic
Calea Victoriei nr. 19, sector 3
București
030023
Rumänien
Telefon: +40 213136161
E-Mail: juridic.dgpmb@b.politiaromana.ro
Fax: +40 213136161

Internet-Adresse: http://www.politiaromana.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/01/2019