Dienstleistungen - 139504-2020

23/03/2020    S58

Polen-Gostynin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 058-139504

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Gostynin
Postanschrift: Rynek 26
Ort: Gostynin
NUTS-Code: PL923 Płocki
Postleitzahl: 09-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Wiland
E-Mail: ug@gminagostynin.pl
Telefon: +48 242360775
Fax: +48 242360769
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://uggostynin.bip.org.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.gminagostynin.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno- wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin

Referenznummer der Bekanntmachung: RG.271.1.14.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 625 841.15 PLN / höchstes Angebot: 3 143 735.34 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Gostynin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do projektu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie następujących czynności:

— odbiór, transport oraz przekazanie do dalszego zagospodarowania odpadów komunalnych kierowcy pojazdów oraz ładowaczy wykonujących świadczenie przedmiotowej usługi,

— nadzór nad wykonywaniem usługi i realizacją umowy podpisanej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego – koordynator umowy.

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od ustania stosunku pracy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jego miejsce innej osoby, która będzie w dalszym czasie realizować umowę.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy oświadczenie o zawartych umowach o pracę, zawierających zestawienie umów o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 powyżej.

W przypadku każdej zmiany stanu zatrudnienia pracownika, Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne informacje w terminie 30 dni, od dnia zaistnienia zmiany.

Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa ust. 1 powyżej. W ramach prawa kontroli Zamawiający może w szczególności zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów stanowiących dowody zatrudnienia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni. Za dowody zatrudnienia uznaje się w szczególności zanonimizowane (uniemożliwiające identyfikację danych osobowych pracownika, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa), kopie aktualnych umów o pracę lub zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Na okoliczność nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zawartych umowach o pracę, niepowiadamianie o zmianach w zatrudnieniu, nieprzedłożenie zanonimizowanych kopii umów o pracę, zanonimizowanych zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub innych dowodów faktów zatrudnienia, w terminach wynikających z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert wg. dokumentacji zamówienia:

— cena – 60 %,

— termin realizacji odbioru interwencyjnego – 40 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2) nie krótszy jednak niż 15 dni w przypadku jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.W świetle powyższego zapisu Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin i skrócić termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości odbioru odpadów komunalnych. Dotychczas zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gostynin powierzone było przez Gminę Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 234-573966
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o.
Postanschrift: Baruchowo 54
Ort: Baruchowo
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 87-821
Land: Polen
E-Mail: zgk@baruchowo.pl
Telefon: +48 542845612
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 075 972.41 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 625 841.15 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów zgodnie z działem VI – Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/03/2020