Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 139581-2022

17/03/2022    S54

Pologne-Toruń: Logiciels médicaux

2022/S 054-139581

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
Adresse postale: ul. Ligi Polskiej 8
Ville: Toruń
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Courriel: zpo@zpotorun.pl
Téléphone: +48 566574290
Fax: +48 566574290
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

dostawa licencji z wdrożeniem i nadzorem autorskim, a także sprzętu i urządzeń w celu rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej

Numéro de référence: ZPO:ZP/22/2021
II.1.2)Code CPV principal
48180000 Logiciels médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji z wdrożeniem i nadzorem autorskim w ramach rozbudowy posiadanego systemu informatycznego HIS Asseco, a także sprzętu i urządzeń w celu rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, z podziałem na n/w zadania, w celu realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”:

Zadanie Nr 1: dostawa, montaż i instalacja urządzeń przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej.

Zadanie Nr 2: dostawa licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania HIS, nadzór autorski.

Zadanie Nr 3: dostawa licencji dostępowych Windows Server CAL OLP Device lub równoważnych.

1.2. Opis przedmiotu zamówienia określają Załączniki 3/1 do Nr 3/3 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 891 654.80 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie Nr 1: dostawa, montaż i instalacja urządzeń przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32420000 Matériel de réseau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

1.1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 1 jest dostawa, montaż i instalacja urządzeń przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej.

1.2. Specyfikację cenową określa Załącznik Nr 2/1 do SWZ.

1.3. Opis przedmiotu zamówienia i wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe określa Załącznik 3/1 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń sieci przewodowej i bezprzewodowej / Pondération: 5%
Prix - Pondération: 95%
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie współfinansowane jest na podstawie umowy dotacyjnej nr UM-DC.431.1.016.2021 z dnia 24.08.2021 r. w ramach Projektu „Budowa Kuj.-Pom. systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap” realizowanego w ramach RPO Województwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1, Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie Nr 2: dostawa licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania HIS, nadzór autorski.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48180000 Logiciels médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

1.1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 2 jest dostawa licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania HIS, nadzór autorski.

1.2. Specyfikację cenową określa Załącznik Nr 2/2 do SWZ.

1.3. Opis przedmiotu zamówienia i wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe określa Załącznik 3/2 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy, instalacji i wdrożenia oprogramowania / Pondération: 5%
Prix - Pondération: 95%
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie współfinansowane jest na podstawie umowy dotacyjnej nr UM-DC.431.1.016.2021 z dnia 24.08.2021 r. w ramach Projektu „Budowa Kuj.-Pom. systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap” realizowanego w ramach RPO Województwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1, Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie Nr 3: dostawa licencji dostępowych Windows Server CAL OLP Device lub równoważnych.

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48210000 Logiciels de gestion de réseau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

1.1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 3 jest dostawa licencji dostępowych Windows Server CAL OLP Device lub równoważnych.

1.2. Specyfikację cenową określa Załącznik Nr 2/3 do SWZ.

1.3. Opis przedmiotu zamówienia i wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe określa Załącznik 3/3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy licencji oprogramowania / Pondération: 5%
Prix - Pondération: 95%
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie współfinansowane jest na podstawie umowy dotacyjnej nr UM-DC.431.1.016.2021 z dnia 24.08.2021 r. w ramach Projektu „Budowa Kuj.-Pom. systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap” realizowanego w ramach RPO Województwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1, Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 247-652455
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Zadanie Nr 1: dostawa, montaż i instalacja urządzeń przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INFOCOMP sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szosa Chełmińska 191
Ville: Toruń
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 300 796.34 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 299 798.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Zadanie Nr 2: dostawa licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania HIS, nadzór autorski.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INFOCOMP sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szosa Chełmińska 191
Ville: Toruń
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 585 415.34 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 583 906.80 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

W zakresie części Zadania Nr 2 dotyczącej: nadzór nad pracami wdrożeniowymi, dostawa licencji, nadzór autorski nad dostarczonym oprogramowaniem oraz konsultacje i doradztwo w zakresie tej części zamówienia.

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Zadanie Nr 3: dostawa licencji dostępowych Windows Server CAL OLP Device lub równoważnych.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INFOCOMP sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szosa Chełmińska 191
Ville: Toruń
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 350.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 7 950.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/03/2022