Lieferungen - 14089-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Chodel: Thermische Sonnenkollektoren

2019/S 008-014089

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Chodel
43101985600000
ul. Partyzantów 24
Chodel
24-350
Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Czerwińska
E-Mail: sekretariat.chodel@eurzad.eu
NUTS-Code: PL815

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ugchodel.bip.lubelskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Chodel

Referenznummer der Bekanntmachung: IBD.271.7.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 291 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,94 MW lecz mniejszej niż 2 MW realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Chodel”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV, Działanie – Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 804 318.00 PLN / höchstes Angebot: 3 318 930.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45321000
45330000
45310000
45300000
45111200
45331000
45223110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Gmina Chodel

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 291 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,94 MW lecz mniejszej niż 2 MW realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Chodel”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV, Działanie – Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

1. Zamówienie obejmuje między innymi:

1.1. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną zestawu kolektorów do przygotowywania c.w.u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

1.2. posadowienie podgrzewacza c. w. u.,

1.3. podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u., cyrkulacji c. w. u., c. o. i z. w.,

1.4. wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,

1.5. montaż armatury, układu automatyki, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów instalacji,

1.6. instalację układu sterującego,

1.7. wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

1.8. wykonanie napełnienia, prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej, odpowietrzenia i ustalenia prawidłowego ciśnienia,

1.9. zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku, obróbka blacharska rur, uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów, przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego,

1.10. uruchomienie instalacji – uruchomienie układu i regulacja,

1.11. załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania,

1.12. przeszkolenie Użytkowników,

1.13. sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

1.14. opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.15. wykonanie przewodów instalacji armatury i urządzeń c. o. oraz wody zimnej i ciepłej, niezbędnych do podłączenia z systemem solarnym, inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz wzór umowy.

3. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się

Na wózkach inwalidzkich).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Moc jednostkowa kolektora słonecznego / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisowej / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.04.01.00-06-0067/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Chodel” współfinansowanego ze środków z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0067/16

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 192-433440
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Chodel

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ANTINUS Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 39B5
Skierniewice
96-100
Polen
NUTS-Code: PL715
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 588 179.58 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 804 318.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 r., poz. 1126) odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

11. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni.

13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

14. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 20 000 PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu.

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.–Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019