Lieferungen - 141026-2022

Submission deadline has been amended by:  293343-2022
18/03/2022    S55

Slovensko-Banská Bystrica: Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

2022/S 055-141026

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 97566
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Zdenka Čupková
E-mail: zdenka.cupkova@lesy.sk
Telefón: +421 484344282
Fax: +421 484344191
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://lesy.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436566
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/17101/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu

Referenčné číslo: 3798/2021/150
II.1.2)Hlavný kód CPV
18100000 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovných odevov, obuvi, rukavíc a pomôcok určených pre potreby zamestnancov (R-kategórie) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. v rámci plnenia povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania.

Zákazka je delená na ČASTI:

ČASŤ č. 1 - Ochranné pracovné odevy (oblečenie)

ČASŤ č. 2 - Ochranná pracovná obuv

ČASŤ č. 3 - Ochranné pracovné rukavice

ČASŤ č. 4 - Ochranné pracovné pomôcky

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 721 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ochranné pracovné odevy (oblečenie)

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
18110000 Pracovné odevy
35113490 Ochranný plášť
18114000 Kombinézy
18331000 Tričká s krátkym rukávom
35113440 Reflexné vesty
18444000 Ochranné pokrývky hlavy
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

LESY SR, š.p., pracovisko obchodnej prevádzky nachádzajúce sa na adrese: Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica ako aj všetky organizačné zložky (OZ) aktuálne zapísané v obchodnom registri.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom ochranné pracovné odevy (oblečenie).

Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a Prílohe č. 11 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 254 193.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ochranná pracovná obuv

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
18830000 Ochranná obuv
18831000 Obuv so zabudovaným kovovým chráničom špičky
18812200 Gumové čižmy
18816000 Galoše
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

LESY SR, š.p., pracovisko obchodnej prevádzky nachádzajúce sa na adrese: Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica ako aj všetky organizačné zložky (OZ) aktuálne zapísané v obchodnom registri.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom ochranná pracovná obuv.

Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a Prílohe č. 11 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 279 496.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ochranné pracovné rukavice

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
18141000 Pracovné rukavice
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

LESY SR, š.p., pracovisko obchodnej prevádzky nachádzajúce sa na adrese: Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica ako aj všetky organizačné zložky (OZ) aktuálne zapísané v obchodnom registri.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom ochranné pracovné rukavice.

Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a Prílohe č. 11 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 142 537.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ochranné pracovné pomôcky

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
18444000 Ochranné pokrývky hlavy
18444111 Ochranné prilby
18443330 Kukly
33735100 Ochranné okuliare
18142000 Štítky (tienidlá) na ochranu zraku
32342100 Slúchadlá
32342200 Slúchadlá do ucha
35814000 Plynové masky
42514320 Plynové filtre
39525200 Filtračné prvky z textílie
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

LESY SR, š.p., pracovisko obchodnej prevádzky nachádzajúce sa na adrese: Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica ako aj všetky organizačné zložky (OZ) aktuálne zapísané v obchodnom registri.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom ochranné pracovné pomôcky.

Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a Prílohe č. 11 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 44 774.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona VO v plnom rozsahu, spôsobom podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo 5 alebo § 152 zákona VO. Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona VO týmto oznamuje potenciálnym uchádzačom, že je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii). Bližšie informácie sú uvedené v časti F. PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Bližšie informácie sú uvedené v časti F. PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Výzva na účasť v e-aukcii bude zaslaná súčasne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky splnili podmienky a požiadavky určené verejným obstarávateľom a boli vyhodnotené.

Vo Výzve na účasť v e-aukcii verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 zákona VO.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/04/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/04/2022
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Elektronické otváranie ponúk sa uskutoční podľa lehoty uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a uskutoční sa v mieste sídla verejného obstarávateľa na adrese LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica a je neverejné.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, otváranie ponúk podľa § 54 zákona VO je neverejné, údaje podľa § 54 ods. 3 zákona VO komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nebude zasielať.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady sú verejne prístupné na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/17101/summary.

Ponuky sa budú predkladať v elektronickej podobe v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona VO vložením do elektronického systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.

Zábezpeka je stanovená :

ČASŤ č. 1. Ochranné pracovné odevy (oblečenie) - 5 000, - EUR

ČASŤ č. 2. Ochranná pracovná obuv - 5 000,- EUR

ČASŤ č. 3. Ochranné pracovné rukavice - 2 000,- EUR

ČASŤ č. 4. Ochranné pracovné pomôcky - 500,- EUR

Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku za príslušnú ČASŤ zákazky, ak uchádzačom ponúknutá cena za predmet zákazky presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ v súlade s §40 ods. 6 písm. g) zákona VO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov alebo záujemcov, že nahlási takéto konania na Protimonopolný úrad SR.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/03/2022