Dienstleistungen - 142669-2022

18/03/2022    S55

Nederland-Bemmel: Beveiligingsdiensten

2022/S 055-142669

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Lingewaard
Nationaal identificatienummer: 50986767
Postadres: Kinkelenburglaan 6
Plaats: Bemmel
NUTS-code: NL226 Arnhem / Nijmegen
Postcode: 6681 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Marjorie Verhart-De Jong
E-mail: m.verhart@lingewaard.nl
Telefoon: +31 262040514
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lingewaard.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290508
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=326295&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=326295&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Security host 2022

Referentienummer: FZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000 Beveiligingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor de bemensing van de receptie in de combi-functie van security host is de gemeente Lingewaard op zoek naar een nieuwe leverancier. De security host is het visitekaartje van de gemeente en de 1e persoon die onze bezoekers aan het gemeentehuis in Bemmel te woord staat. Dagelijks komen bezoekers op het gemeentehuis voor het aanvragen van een rijbewijs, uitkering, vergunning bezoek aan burgemeester of deelname aan een vergadering. De Security Host opereert in het spanningsveld van veiligheid en klantvriendelijkheid en is actief aanwezig. Zij zijn veelal de eerste en de laatste persoon die een bezoeker ontmoet. Het contact met hen bepaalt daarom in belangrijke mate de indruk die men aan het bezoek aan de gemeente overhoudt. De Security Host draagt door zijn proactieve houding bij aan een prettige sfeer. De bezoeker moet zich welkom voelen. Het gemeentehuis is in de periode 2018 – 2020 gerenoveerd en verbouwd en voldoet aan de eisen van deze tijd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 550 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000 Bewakingsdiensten
79992000 Receptiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL226 Arnhem / Nijmegen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Lingewaard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor de bemensing van de receptie in de combi-functie van security host is de gemeente Lingewaard op zoek naar een nieuwe leverancier. De security host is het visitekaartje van de gemeente en de 1e persoon die onze bezoekers aan het gemeentehuis in Bemmel te woord staat. Dagelijks komen bezoekers op het gemeentehuis voor het aanvragen van een rijbewijs, uitkering, vergunning bezoek aan burgemeester of deelname aan een vergadering. De Security Host opereert in het spanningsveld van veiligheid en klantvriendelijkheid en is actief aanwezig. Zij zijn veelal de eerste en de laatste persoon die een bezoeker ontmoet. Het contact met hen bepaalt daarom in belangrijke mate de indruk die men aan het bezoek aan de gemeente overhoudt. De Security Host draagt door zijn proactieve houding bij aan een prettige sfeer. De bezoeker moet zich welkom voelen. Het gemeentehuis is in de periode 2018 – 2020 gerenoveerd en verbouwd en voldoet aan de eisen van deze tijd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 550 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot verlenging van twee keer één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Offerteaanvraag.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/09/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2022