Dienstleistungen - 142767-2022

18/03/2022    S55

Rumänien-Reșița: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2022/S 055-142767

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL RESITA
Nationale Identifikationsnummer: 3228764
Postanschrift: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 1A
Ort: Resita
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320084
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): LUCIAN PETRU CHIS
E-Mail: achizitii@primariaresita.ro
Telefon: +40 255216132
Fax: +40 255255000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-resita.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138781
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de „Închiriere, amplasare și întreținere toalete automate racordabile la rețelele de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

Referenznummer der Bekanntmachung: 3228764/2022/04
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de ” Inchiriere, amplasare și întreținere toalete automate racordabile la rețelele de utilități (apă, canalizare și energie electrică)în Municipiul Reșița”, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor : 20.

AC răspunde la solicitările de clarificări/informațiile suplimentare primite de la ofertanți în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor în mod consolidat.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 347 680.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Hauptort der Ausführung:

MUNICIPIUL RESITA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare.

Toaletele automate racordabile sunt amplasate doar în locații unde sunt îndeplinite simultan mai multe condiții: acces la energie electrică, alimentare cu apă potabilă, canalizare, trafic pietonal intens. În perimetrul unde sunt amplasate toaletele automate sunt amenajate spații verzi sau alei de acces pentru cetățeni, astfel încât acestea să se încadreze în ansamblul peisagistic al zonei.

Menționăm că demararea procedurii în vederea unui Acord – cadru de servicii de închiriere, amplasare și întreținere a toaletelor automate racordabile la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, este necesară în vederea asigurării continuității acestui serviciu public important pentru îmbunătățirea nivelului de confort și civilizație al cetățenilor Municipiului Reșița, a protecției și conservării mediului înconjurător și sănătății populației..

Estimarea cantităților minime și maxime pentru închirierea, amplasarea și întreținerea a toaletelor automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)în Municipiul Reșița”,.

a) Estimarea cantității minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de:

- 7 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

b) Estimarea cantității minime care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru este de:

- 12 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electric)

c) Estimarea cantității maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de:

- 12 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

d) Estimarea cantității maxime care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru este de:

- 12 toalete automate racordabile la rețeaua de utilități (apă, canalizare și energie electrică)

Pe durata întregului acord-cadru vor putea fi atribuite minim 4 contracte subsecvente, în baza acordului cadru.

Perioada de executare a acordului – cadru este 4 (patru) ani, respectiv 48 luni, minim 4(patru) contracte subsecvente, primul contract subsecvent se va încheia pentru cantitatea de 7 toalete automate racordabile la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, urmând ca din al doilea an, contractele subsecvente se vor încheia în funcție de necesitățile autorității contractante precum și de disponibilitățile bugetare fără a depăși cantitatea de 12 toalete automate racordabile la rețelele de apă, canalizare și energie electrică.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent-7 toalete este de: 342.370 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent -12 toalete este de : 2.347.680 lei fără TVA.

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ SUPUSĂ PROCEDURII DE ACHIZIȚIE pe acord cadru :

- 7 toalete este de: 342.370 lei fără TVA / 12 luni

- 7 toalete este de: 1.369.480 lei fără TVA / 48 luni

- 12 toalete este de: 2.347.680 lei fără TVA/ 48 luni

Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor : 20.

AC răspunde la solicitările de clarificări/informațiile suplimentare primite de la ofertanți în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor în mod consolidat.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata de punere în funcțiune a 7 toalete automate racordabile / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Orice operator care a depus oferta în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț, nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute de Art. 59 și 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Popa Ioan Primar

Dacica Adrian Laurențiu Viceprimar

Chiosa Madalina-Miruna Viceprimar

Bucur Lucian Cornel Secretar

Sîrbu Ovidiu Marcel Administrator Public

Asofroniei Uzun Maria Director Executiv

Dragoi Sabin Petru Consilier

Stanciu Laurentiu Director Executiv

Lupșa Valentin Șef Serviciu

Hoffman Silviu Consilier juridic

Oncia Simion Consilier

Chiş Lucian Petru Șef Birou

Burileanu Cornelia Șef Serviciu

Scurt Elena Camelia Sef birou

Barbu Octavian Consilier

Balaban Cristian-Petru Consilier

Drăgilă Cosmin-Flavius Inspector

Găletan Gabriela Consilier

Pinte Mihaela Iustina Consilier

Tokar Eugenia Consilier

Seres Violeta Carmen Consilier

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Certificatele și cazierele vor fi prezentate în copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

Pentru persoanele juridice străine - în cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Orice operator economic care a depus oferta în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț, nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 ( Formular nr. 3 din Secțiunea Formulare ), se va prezenta de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

În cazul în care oferta clasată pe primul loc este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele menționate mai sus pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor. Documentele justificative trebuie depuse și de ofertantul asociat/subcontractant/terț susținător.

NOTĂ: Operatorii economici care dețin și sedii secundare vor prezenta documente din care să reiasă neîncadrarea în art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorare, conform art. 178 alin (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile potențial generatoare de conflict de interese sunt cele enumerate la art. 60 din Legea 98/2016, dar nu se limitează la acestea, ci sunt reproduse în continuare ca informații de bază pentru pregătirea DUAE.

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE,dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Autoritatea Contractantă va solicita o singură dată ca un Ofertant să înlocuiască un Subcontractant pentru care s-a demonstrat în urma evaluării că există motive de excludere.

Autoritatea Contractantă va solicita singură dată ca un Ofertant să înlocuiască un Terț Susținător pentru care s-a demonstrat în urma evaluării că există motive de excludere.

1.Cerința 1:

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru. În cazul ofertanților nerezidenți,aceștuia vor prezenta orice documente edificatoare din care să rezulte forma de înregistrare sau apartenența din punct de vedere profesional în țara de origine, iar documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) participanți la procedura de atribuire a acordului cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă-informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. La solicitarea autorităţii contractante doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator eliberat de ONRC.

Datele din documente vor fi valabile la momentul prezentarii.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terții susținatori care completeaza informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct și asociații. Se vor depune odată cu depunerea DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare/şi sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertențe de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Autorizațiile/documentele vor fi valabile la momentuil prezentării lor. Pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidența(traducere autorizata în limba română).

2.Cerința 2

CERTIFICAT CONSTATATOR, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertanții vor prezenta copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul ” valabil la data limită a depunerii ofertelor din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire.

Ofertanții străini vor prezenta documente care să dovedească o formă de înregistrare/atestare sau apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul desfășoară activități similare celor ce fac obiectul prezentei achiziții, în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea ’’conform cu originalul’’ însoțite de traducerea autorizată /legalizată a acestora în limba română.

Autorizațiile/documentele vor fi valabile la momentuil prezentării lor. Pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidența(traducere autorizata în limba română).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat CERINȚA 1 -Experienta similara – Prez. unei liste cu princip serv prest în ultimii 3 ani, continând val. per de prestare, benef indiferent daca acestia din urma sunt AC sau clienti privati,din care cel puțin un contract de serv de inchiriere intreț.si amplas.Ofertant va face dov.prest.în ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor)de serv sim.obiectului contr.în val.cumulata de cel putin 2.347.000 lei,fara TVA(Exp. similara se va demonstra prin prez a unul sau mai multe contracte. CERINTA 2 - Prez. unei decl privind efectivele medii anuale, ale pers.angajat si al pers.de conducere, pe ultimii 3 ani. Nota: Aceasta decl. nu coincide cu pers. resp.ptr îndepl.contractului, pers angajat/cadrele de conducere în ultimii 3 ani nefiind în mod oblig. pers. respons. ptr îndepl. contr. În caz unei asocieri, aceasta cerinta se demons. prin luarea în cons. a resurs tuturor membri asocierii.

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, în conformitate cu prevederile art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii CERINTA 1 - Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001-2015 sau "echivalent” pentru activitatea -principala a contractului, conform prevederilor art.200 din Legea nr.98/2016-privind achizitiile publice, prin: - Prezentarea certificarii sistemului de management al calitatii operatorului economic sau orice alte probe sau dovezi în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. - Prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu CERINTA 2 - Dovada implementarii unui sistem de management al mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001/2015 sau "echivalent” pentru activitatea principala a contractului, conform prevederilor art.200 din Legea nr.98/2016- privind achizitiile publice, prin: -Prezentarea de documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma asigurarea unui standard de mediu corespunzator solicitarii sau orice alte probe sau dovezi în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului -Prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cer 1: In ved. îndepl. cer, ofert./ofert asociat/tert sus.va compl.DUAE-Par IV"Crit. de sel." Sect. C"Capac. teh. si profes."subsect.:"Ptr contr.de achiz. de serv: prest.de serv.de tip specif."Ofert va prez dov care sa asig.îndepl.cer.AC privi.niv.min.val.impus,resp.copia doc. edif(ex: contr de serv) care atesta îndepl.cerintei.Fiecare doc.edif.va fi însotit de un doc.constat.emis de catre benef.serv,indif.daca acesta este AC sau client privat care sa contina val.împreuna cu per de prest.Se va acc.orice doc.atâta timp cât acesta prez.inform.sol.de AC Nota 1: Dc un gr de op.ec. dep.o of.comuna,cer. se demons.prin luarea in cons.a resurs. tuturor membr.grup.In ac.sit.,si ofert. asociat va completa DUAE Nota 2:AC îsi rezerva dr de a se adresa benef.final al serv.pentru confirm.exp.similare prez.de ofert in cadr DUAE.Nota 3:In ved.îndepl.cerintei,ofert.poate benef.de sust unui/ unor tert/ terti.In acest sens vor fi resp.prev.art.182 din L nr. 98/ 2016 si ale art.48 din HG nr.395/ 2016.Nota 4: In cazul in care benef.de sust din part unui tert, ofert. va prez.:Angaj. ferm priv.sust capac teh si prof acordata de tertsust,in conf cu Form.nr.6 - doc.indic.in cadrul Angaj ferm din care sa rez. mod efectiv prin care tert sust asig îndepl oblig asum prin angaj. - certificate/ doc. emise sau contrasemn. de o autorit ori de catre client benef/ pv de receptie, din care sa reiasa toate elem. neces pentru confirm. îndepl. cerintei de capac. teh. respectiv serv. prestate, per. de realiz. si val.acestora Tert sust.are oblig.de a depune,odata cu DUAE angaj.ferm din care rez.mod efectiv în care se va materializa sust acestuia,a acord de subcontr si/sau a acord de asociere,dupa caz.Doc. justif care prob.cele asum în angaj/acord vor fi sol.doar ofert.declarat câstig.Nota 5: a) Ptr transf. in Lei se va utiliza curs mediu ptr anul 2019, 2020, 2021. b) Ptr alte monede decât Euro, se transf mai întâi in Euro, utilizând-se curs mediu ptr anul 2019, 2020 și 2021 publi pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ptr transf. Euro in Lei se vor urma indic. de la pct a. Nota 6: In conf. cu prev.art.196, alin (2) din L 98/2016,priv achiz. publ, înainte de atrib contr de achiz publ/acord-cadru,cu excep sit contr.subsecv.atrib.în exec.unui acord-cadru,AC sol.ofert clasat pe primul loc dp aplic.crit.de atrib.sa prez.doc.justif.actualiz. prin care sa demonst.îndepl. tuturor crit. de calif. si selec,în conf. cu inform.cuprinse în DUAE.Nota 7: AC poate sol.ofert. sa complet sau sa clarifice doc. justif. prez. ca dov. inform cuprinse în DUAE Cer 2:In ved.îndepl. cerintei, ofertant/ofert.asociat/tertul sust.va completa DUAE-Par IV "Criter de selectie"-Sect. C"Capac. teh si profes " subsec:Efectiv medii anuale de pers, Nr membri pers. de conducere Nota 1:Ofert clasat pe primul loc dupa aplic criter de atrib va prez,anterior atrib contract, la sol. AC, certifi/ doc. doveditoare. Nota 2:Daca un grup de op.ec.dep. o of.comuna,cerinta se demonst.prin luarea in consid.a resurs. tuturor membri grup.In aceasta sit, si ofertant asociat va completa DUAE -Par IV "Criter de selectie" Sect C "Capac.teh.si profes.Subsect.-Efect medii anuale de pers. -Nr membr pers. de conducere

În cazul în care ofert va subcontr o parte din contr, ofert are oblig de a compl DUAE.De asem, fiec subcontr va completa un form DUAE separat.În caz în care ofertant va subcontr o parte din contr, ofert va prez și acord de subcontr.De asem, ofert clasat pe primul loc după aplic. crit de atrib, asupra ofert admis anterior atrib contr, la sol. AC, va prez, dacă este cazul, doc relev ref la capac teh a subcontr propuși cu priv la par/părțile din contr pe care aceștia urm să o/le îndepl efectiv.AC are oblig de a sol anterior atrib contr, la încheierea acestuia, prez contr/contr încheiate între contr și subcontr/subcontr nominalizat/nominalizați în oferta, astfel încât activ ce revin acestuia/acestora, precum și sumele afer prest, să fie cuprinse în contrl de achiz pub. Răsp contr .în ceea ce priv mod de îndepl a contr nu este dimin în cazul în care o par/părți din acestea sunt îndepl de subcontr.1.) Certif emise de organis indep cu priv la standard de asig a calit Certif ISO 9001-2015 sau echiv. - Prez certif sistem de managem al calit op ec sau orice alte probe sau dovezi în măs în care ac confirmă asigur unui niv coresp al calității.2.) Certif emise de organis indep cu priv la sist sau standard de managem de mediu Certif ISO 14001-2015 sau echiv. - Prez. doc emise de organism naț sau internaț acredit care confirmă asig unui standard de mediu coresp solsau orice alte probe sau dovezi în măs în care ac confirmă asig unui nivel coresp al protecț mediu.

Modalitate de indeplinire: In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" Sectiunea D "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii ". Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001-2015 sau "echivalent” pentru activitatea principala a contractului, conform prevederilor art.200 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice se va face prin: - Prezentarea certificarii sistemului de management al calitatii operatorului economic sau orice alte probe sau dovezi în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. - Prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Nota 1:Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente justificative. Nota 2:Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D ""Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii ". Nota 3: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea informatiilor prezentate de ofertant in cadrul DUAE. Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, înainte de atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, cu exceptia situatiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Nota 5: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informațiilor cuprinse în DUAE. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra îndeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.

Modalitate de indeplinire: In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" -Sectiunea D "Certificate emise de organisme independente cu privire sistemele sau standardele de management de mediu".Dovada implementarii unui sistem de management al mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001/2015 sau "echivalent” pentru activitatea principala a contractului, conform prevederilor art.200 din Legea nr.98/2016- privind achizitiile publice, se va face prin : -Prezentarea de documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma asigurarea unui standard de mediu corespunzator solicitarii sau orice alte probe sau dovezi în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. -Prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. Nota 1: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente justificative. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Certificate emise de organisme independente cu privire sistemele sau standardele de management de mediu" . Nota 3: Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea informatiilor prezentate de ofertant in cadrul DUAE. Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, înainte de atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, cu exceptia situatiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Nota 5: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/04/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/04/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evauare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document informatiile/ raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta desemnata, tanand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.

2.Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art59-.60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare ), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

4.Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta desemnata urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari, sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta desemnata, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitarile de clarificari depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate, va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare.

5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.

6. Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în Documentația de Atribuire, respectiv "cel mai bun raport calitate-preț".

7. Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

8. Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

9. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale,departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Juridic si Executari Silite
Postanschrift: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 1A
Ort: Resita
Postleitzahl: 320084
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@primariaresita.ro
Telefon: +40 255216132
Fax: +40 255216132
Internet-Adresse: www.primariaresita.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2022