Dienstleistungen - 14281-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Wartung und Reparatur von Datennetzeinrichtungen

2019/S 008-014281

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Magyar Nemzeti Bank
EKRSZ_38800760
Szabadság tér 8–9.
Budapest
1054
Ungarn
Kontaktstelle(n): Horváth Éva
Telefon: +36 14282600-1830
E-Mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
NUTS-Code: HU11

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mnb.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001158122018/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001158122018/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: jegybanki tevékenység

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cisco hálózati eszközök támogatása 31.3.2021-ig

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001158122018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50312300
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ajánlatkérő telephelyein működő, a Dokumentációban tételesen meghatározott Cisco hálózati (LAN, WAN), Cisco storage hálózati (SAN), valamint Cisco DWDM eszközök havi 99,9 %-os rendelkezésre állást biztosító támogatási szolgáltatás nyújtása 1.4.2019-től 31.3.2021-ig havi 1 embernap proaktív támogatással.

A szerződés hatálya alatt összesen legfeljebb 48 mérnöknap opciós eseti embernap alapú támogatás.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50312300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
Hauptort der Ausführung:

1054 Budapest, V. Szabadság tér 8–9.; Szabadság tér 7.; 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; 1239 Budapest, XXIII. Forgalmas u. 1.; 1013 Budapest, I. Krisztina krt. 39.; 1133 Budapest, XIII. Váci út 76.; 1122 Budapest, XII. Krisztina krt. 6.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő telephelyein működő, a Dokumentációban tételesen meghatározott Cisco hálózati (LAN, WAN), Cisco storage hálózati (SAN), valamint Cisco DWDM eszközök havi 99,9 %-os rendelkezésre állást biztosító támogatási szolgáltatás nyújtása 1.4.2019-től 31.3.2021-ig havi 1 embernap proaktív támogatással.

A szerződés hatálya alatt összesen legfeljebb 48 mérnöknap opciós eseti embernap alapú támogatás.

További információk a Dokumentációban találhatóak.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2019
Ende: 31/03/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A szerződés hatálya alatt összesen legfeljebb 48 mérnöknap eseti támogatás.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A részajánlattétel, várhatóan az ellenérték jelentős növekedését okozná, negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség, közös munkavégzés, minőség kérdése, stb.), azaz gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4-7. §-ainak megfelelően az EKR rendszerben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD, formanyomtatvány) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike tekintetében kitöltött formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kbt.69. § (4) bekezdésében, a R. 1. § (2) bekezdésében, a R. III. Fejezetében (8, 10, 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a R. 8. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében ajánlatkérő a R. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A R. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a R. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a R. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

A R. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a R. 13. §-ban foglaltakat, adott esetben nemleges tartalommal is.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

További kiegészítő információ a dokumentációban található.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy G1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. A G1. (G1., G1.1.) al-

kalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.

G1. A R. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő fenti G1. vagy G1.1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:

G1. a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen elérte a 100 000 000 HUF-ot;

G1.1. a közbeszerzés tárgyából (CISCO hálózati eszközök támogatása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen elérte a 60 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az M1. és M2. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) be-kezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. Az M1. és M2. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.

M1. A R. 21. § (3) bekezdés a) pontja és 22. § (1)-(2) bekezdései alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:

— a szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,

— a teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel)],

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciák körében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

A R. 22. § (5) bekezdésében foglatlak fennállása esetén ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.

M2. (M2.1.-M2.3.) A R. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakember(ek)nek a megnevezése, aki(ke)t ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, az alkalmassági minimumkövetelmények fennállásának megállapítására alkalmas részletezettségű, a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a szakember(ek) végzettségét vagy képzettségét alátámasztó dokumentum(ok) másolata.

A szakmai tapasztalat meglétét a szakmai önéletrajzban év/hónap részletezettséggel kell ismertetni. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetében az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat megállapításánál.

Az ajánlatban meg kell adni a szakember bevonásának módját (saját munkavállaló, alvállalkozó) is.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:

M1. be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben teljesített legalább 1 db, legalább 12 hónapig tartó CISCO eszközökre épülő LAN hálózati rendszer támogatására, ezen belül különösen implementálási, karbantartási, hibaelhárítási és hibajavítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciát.

M2. be tud mutatni legalább

M2.1. 2 fő, érvényes hivatalos Cisco Expert - CCIE vagy CCDE - minősítéssel rendelkező, a teljesítésben részt vevő szakembert, és

M2.2. 2 fő, érvényes, legalább CCNP minősítéssel rendelkező, a teljesítésben részt vevő szakembert,

Akik magyarul legalább felsőfokon beszélnek. Utóbbi feltételnek ajánlattevő megfelelhet úgy is, hogy a teljesítés során a zavartalan magyar nyelvű kommunikációt a megfelelő szakkifejezéseket ismerő tolmács útján biztosítja.

A fenti M2.1. - M2.2. pontokban előírt szakemberek között nem lehet átfedés.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolások kiállítását követően nyújthat be számlát.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

További részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet ismerteti.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/02/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/03/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/02/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2), (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak irányadók.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges.

2. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti érdeklődés jelzését követően az EKR-ben az eljárás tárgya vagy az EKR001158122018 szám alatt érhetők el és tölthetők le.

3. A kapcsolattartásra az EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.

4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a szerződéstervezetben rögzített kötbér.

5. Értékelési szempont: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szolgálja azzal, hogy az ár a közbeszerzési eljárás tárgyát képező valamennyi termék és szolgáltatás előre becsülhető költségét is tartalmazza.

6. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát, utóbbit nemleges tartalommal is.

7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

8. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.

9. A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő (szerződés szerinti Vállalkozó) rendelkezzen a szerződés teljes időtartama + 30 nap alatt érvényes és hatályos, éves szinten legalább 30 000 000 Ft (harmincmillió forint), káreseményenként legalább 5 000 000 Ft (ötmillió forint) kártérítési összegre vonatkozó általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely kiterjed a Vállalkozó, a Vállalkozó munkavállalója, valamint a Ptk. szerinti közreműködője (alvállalkozója, megbízottja, stb.) által a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott károkért való felelősségre.

Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó igazolás (biztosítási kötvény másolata vagy egyéb megfelelő dokumentum), melyből megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás vonatkozik, a káreseményenkénti és az éves maximális kifizetés mértéke, valamint az, hogy a biztosítás milyen káreseményekre terjed ki, vagy a biztosítás megkötésére vagy adott esetben módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. FAKSZ:

Neve: Horváth Éva

Lajstromszáma: 00399

12. A Kbt. 55. § (7) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

13. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.

14. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot és az azokban a gazdasági szereplők által megadott személyes adatokat a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdekében a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt időtartamig kezeli.

15. A további részletes feltételeket dokumentáció tartalmazza.

16. Az eljárás azonosító száma: KBF/738/2018

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019