Services - 143791-2020

25/03/2020    S60

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 060-143791

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_16607
Postadres: Vooruitgangstraat 56
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
E-mail: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Telefoon: +32 22774665
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.beliris.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369861
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369861
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres: Vooruitgangstraat 56
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
E-mail: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Telefoon: +32 22774665
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.beliris.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369861
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Beliris-1.35.1.2.-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1.35.1.2. Ontwerpersopdracht voor de realisatie van een fietssnelweg langs spoorlijn L28 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Opdracht van diensten - Mededingingsprocedure met onderhandeling

Referentienummer: Beliris-1.35.1.2.-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil fietssnelwegen in Brussel ontwikkelen om zo een continuïteit te creëren met bestaande routes in de Brusselse rand.

Sommige (onderdelen van) routes zijn reeds bestudeerd in voorgaande (haalbaarheids)studies OF worden reeds bestudeerd, in het kader van andere projecten. De perimeter van deze studies vormen samen één continue route, van 6,5 km, die (grotendeels) langs spoorlijn L28 loopt (van de Verlengde Masuistraat in Brussel tot aan metrostation Jacques Brel in Anderlecht). Het doel van dit project is om deze cyclostrade “C28” te realiseren.

Deze opdracht bestaat uit:

— een vaste schijf: de fietssnelweg langs L28 et L50 tussen de Verlengde Masuistraat in Brussel en Metro Jacques Brel in Anderlecht, en

— twee voorwaardelijke schijven die betreffen:

—— voorwaardelijke schijf 1: de haalbaarheid van de cyclostrade langs L28 tussen Metro Jacques Brel en het oude station van Kuregem wordt bestudeerd door Beliris (no 1.35.1.1). Als de haalbaarheid bevestigd is, kan er een projectstudie (fase D) gelanceerd worden in het kader van deze opdracht,

—— voorwaardelijke schijf 2: de haalbaarheid van de cyclostrade langs L36 tussen de Haachtsesteenweg en de Ransonstraat wordt bestudeerd door Beliris (no 1.35.1.1). Als de haalbaarheid bevestigd is, kan er een projectstudie (fase D) gelanceerd worden in het kader van deze opdracht.

NB: De voorwaardelijke schijven 1 en 2 hebben enkel betrekking D.

Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek en meer bepaald bijlage 3 voor de gedetailleerde project beschrijving te willen raadplegen. Het volledige bijzonder bestek is gratis online beschikbaar op de website: https://enot.publicprocurement.be in bijlage van de onderhavige bekendmaking.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil fietssnelwegen in Brussel ontwikkelen om zo een continuïteit te creëren met bestaande routes in de Brusselse rand.

Sommige (onderdelen van) routes zijn reeds bestudeerd in voorgaande (haalbaarheids)studies OF worden reeds bestudeerd, in het kader van andere projecten. De perimeter van deze studies vormen samen één continue route, van 6,5 km, die (grotendeels) langs spoorlijn L28 loopt (van de Verlengde Masuistraat in Brussel tot aan metrostation Jacques Brel in Anderlecht). Het doel van dit project is om deze cyclostrade “C28” te realiseren.

Deze opdracht bestaat uit:

— een vaste schijf: de fietssnelweg langs L28 et L50 tussen de Verlengde Masuistraat in Brussel en Metro Jacques Brel in Anderlecht, en

— twee voorwaardelijke schijven die betreffen:

—— voorwaardelijke schijf 1: de haalbaarheid van de cyclostrade langs L28 tussen Metro Jacques Brel en het oude station van Kuregem wordt bestudeerd door Beliris (no 1.35.1.1). Als de haalbaarheid bevestigd is, kan er een projectstudie (fase D) gelanceerd worden in het kader van deze opdracht,

— voorwaardelijke schijf 2: de haalbaarheid van de cyclostrade langs L36 tussen de Haachtsesteenweg en de Ransonstraat wordt bestudeerd door Beliris (no 1.35.1.1). Als de haalbaarheid bevestigd is, kan er een projectstudie (fase D) gelanceerd worden in het kader van deze opdracht.

NB: De voorwaardelijke schijven 1 en 2 hebben enkel betrekking D.

Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek en meer bepaald bijlage 3 voor de gedetailleerde project beschrijving te willen raadplegen. Het volledige bijzonder bestek is gratis online beschikbaar op de website: https://enot.publicprocurement.be in bijlage van de onderhavige bekendmaking.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Architecturale kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Haalbaarheid / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

2.1.2. UEA, III: Uitsluitingsgronden (toegangsrecht).

De uitsluitingsgronden in hoofdstukken A, B en C van dit deel worden mutatis mutandis vermeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016 en uitvoeriger beschreven in artikelen 61 tot 64 van het KB van 18.4.2017. Die uitsluitingsgronden worden hieronder vermeld.

Corrigerende maatregelen.

De kandidaat die in een van de in artikelen 67 of 69 van de wet bedoelde situaties verkeert, mag bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure (art. 70 van de wet van 17.6.2016).

Deze corrigerende maatregelen zijn evenwel niet van toepassing:

— als de kandidaat is uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde (gedurende de uitsluitingsperiode bepaald door voornoemde beslissing),

— bij niet-naleving door de kandidaat van zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen.

UEA, III, A: gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen.

Documenten waarom in voorkomend geval verzocht wordt in het kader van de controle van het UEA:

— een uittreksel uit het strafregister dat binnen de drie maanden voor de indieningsdatum van de aanvragen tot deelneming is afgeleverd of een gelijksoortig document, afgeleverd door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokken kandidaat niet is veroordeeld door een vonnis met kracht van gewijsde voor:

—— deelneming aan een criminele organisatie,

—— omkoping,

—— fraude,

—— terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit,

—— witwassen van geld en financiering van terrorisme,

—— kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

—— het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen,

— een verklaring op eer waaruit blijkt dat “In de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de kandidaat of inschrijver zetelen geen natuurlijke- of rechtspersonen dewelke conform een onherroepelijke vonnis veroordeeld zijn om één of meerdere van de misdrijven vermeld in artikel 67, §1 van de Wet van 17.6.2016” (zie artikel 67, §1, alinea 5 Wet 17.6.2016).

Een model wordt bij het selectieformulier gevoegd (zie bijlage BB).

UEA, III, B: gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies.

De kandidaat moet in orde zijn:

— met zijn verplichtingen tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen tot en met het laatste verstreken burgerlijk kwartaal vóór de uiterste indieningsdatum van de aanvragen tot deelneming,

— met zijn professionele fiscale verplichtingen voor de laatste verstreken fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de aanvragen tot deelneming.

Documenten waarom in voorkomend geval verzocht wordt in het kader van de controle van het UEA:

voor kandidaten of leden van het team uit een andere lidstaat van de Europese Unie worden attesten van de bevoegde autoriteiten toegevoegd die bewijzen dat de kandidaat in orde is met zijn hierboven vermelde verplichtingen.

Voor Belgische kandidaten en voor ieder lid van het team controleert de aanbestedende overheid via de toepassing "Telemarc" de situatie van de kandidaat inzake sociale zekerheid en belastingschulden.

UEA, III, C: gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten.

De directie beslist de volgende facultatieve gronden toe te passen:

1. wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;

2. wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;

3. wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;

4. wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties.

Documenten waarom in voorkomend geval verzocht wordt in het kader van de controle van het UEA

Via een verklaring op erewoord zal nagegaan worden of deze uitsluitingsgronden werden nageleefd. Er wordt een model bij het selectieformulier gevoegd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/05/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Het volledig bijzonder bestek kan gratis online worden gedownload op de website: https://enot.publicprocurement.be in bijlage van onderhavige aankondiging;

2. De kandidaturen moeten via de elektronische applicatie e-Tendering worden ingediend. (cf. Art. 53 e.v. KB Plaatsing) Het versturen van een kandidatuur per e-mail is niet toegestaan. Voor meer informatie, zie punt 2.3.2. op pagina 32 van de administratieve clausules van het bijzonder bestek;

3. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake belangenvermenging en afspraken. (cf. Art. 51 KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punt 4.2. op pagina 21 en 1.6. op pagina 55 van de administratieve clausules;

4. De inschrijvers dienen het naar behoren ingevulde UEA aan hun kandidatuur toe te voegen (cf. art 73 van de wet en 38 e.v. KB Plaatsing). Voor meer informatie, zie punt 2.1. op pagina 25 van de administratieve clausules.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/03/2020