Services - 143922-2020

Submission deadline has been amended by:  184924-2020
25/03/2020    S60    Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Services d'assistance en génie civil

2020/S 060-143922

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-844
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Piotr Porębski
Courriel: Piotr.Porebski@wody.gov.pl
Téléphone: +48 126290615

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.wodypolskie.bip.gov.pl

Adresse du profil d’acheteur: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.wodypolskie.bip.gov.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Adresse postale: ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 22
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-109
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Piotr Porębski
Courriel: piotr.porebski@wody.gov.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.wodypolskie.bip.gov.pl

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: państwowa osoba prawna
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych na terenie SW Dwory, SW Smolice, SW Kościuszko

Numéro de référence: 649/ZZK/2020
II.1.2)Code CPV principal
71311100 Services d'assistance en génie civil
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kompleksów odwodnieniowych na terenie SW Dwory, SW Smolice, SW Kościuszko w latach 2020–2022.

2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych na terenie SW Dwory

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71311100 Services d'assistance en génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21A Oświęcimski
Lieu principal d'exécution:

Oświęcim, Las, Przeciszów, Bobrek, Gromiec

II.2.4)Description des prestations:

Kompleksy odwodnieniowe powstały wokół stopnia wodnego w Dworach w celu zniwelowania podniesionego zwierciadła wód podziemnych powstałego przez podpiętrzenie wody w rzece Wiśle przez jaz Dwory. Prowadzą też wody opadowe.

Lokalizacja

Teren konserwacji:

— kompleks odwodnieniowy Dwory – powiat Oświęcim, tereny na prawym i lewym brzegu górnego odcinka kanału żeglugowego Dwory,

— kompleks odwodnieniowy Oświęcim – miasto Oświęcim, osiedle Kruki, teren na prawym brzegu rzeki Wisły przed stopniem wodnym,

— kompleks odwodnieniowy Żaki – powiat Oświęcim, miejscowości Las i Przeciszów, tereny znajdujące się na lewym i prawym brzegu dolnego odcinka kanału żeglugowego Dwory,

— kompleks odwodnieniowy Bobrek – powiat Oświęcim, teren na lewym brzegu rzeki Wisły w miejscowości Bobrek, powyżej stopnia wodnego,

— kompleks odwodnieniowy Gromiec – powiat Oświęcim, powiat Chrzanów, teren znajdujący się w miejscowościach Bobrek i Gromiec, na lewym brzegu rzeki Wisły powyżej i na wysokości stopnia wodnego Dwory.

Teren

Zamawiający przekaże nieodpłatnie na czas konserwacji teren kompleksów odwodnieniowych. W trakcie wykonywania robót, Wykonawca ma możliwość (w ramach potrzeb) zlokalizowania swojego zaplecza na terenie Śluzy Dwory. Koszty zaplecza poniesie Wykonawca. Teren Śluzy Dwory jest strzeżony i ogrodzony. Nie ma możliwości zlokalizowania zaplecza na terenie kompleksów odwodnieniowych.

Dojazd do terenu konserwacji

Dojazdy do kompleksów odwodnieniowych odbywać się mogą drogami lokalnymi (asfaltowymi i szutrowymi).

Warunki prowadzenia robót

W przypadku zagrożenia powodziowego prowadzone roboty muszą po konsultacji z kierownikiem SW Dwory) zostać przerwane.

O zagrożeniu powodziowym Wykonawca zostanie powiadomiony przez pracowników SW Dwory. Działki, na których znajdują się rowy, bezpośrednio graniczą z działkami prywatnymi, na których często znajdują się uprawy rolne. Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić roboty, aby nie naruszyć prywatnej własności. Znajdujące się wokół terenu prowadzenia robót prywatne drzewa, żywopłoty, siatki itp. mają być skutecznie chronione przed uszkodzeniem.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie Zamawiającego www.wodypolskie.bip.gov.pl

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych na terenie SW Smolice

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71311100 Services d'assistance en génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21A Oświęcimski
Lieu principal d'exécution:

Mętków, Jankowice, Podlesie, Podolsze, Zator

II.2.4)Description des prestations:

Kompleks odwodnieniowy Jankowice to sieć rowów, rurociągów i drenaży obejmujących grunty położone na lewym zawalu rzeki Wisły powyżej stopnia wodnego Smolice we wsiach Mętków i Jankowice. Kompleks odwodnieniowy Mętków połączony jest z kompleksem odwodnieniowym Jankowice syfonem pod potokiem Płazanka.

Wody opadowe i przesiąkowe z powyższych terenów wprowadzone są do zbiornika retencyjnego pompowni Jankowice za pośrednictwem zbiornika utworzonego ze starorzecza rz. Wisły.

W bieżącym roku dla odbudowy kompleksu odwodnieniowego celem przywrócenia i utrzymania sprawności działania niezbędne jest:

— wykoszenie porostu traw na skarpach rowów oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górną krawędź skarpy,

— wykoszenie porostów z dna cieków wraz z usunięciem roślin korzeniących się,

— odmulenie rowów odwodnieniowych (śr. grubość namułu 20 cm),

— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych,

— mechaniczne koszenie terenu przyległego do rowów.

Pominięto sieć rowów E odwadniających nieużytkowane tereny Spółki Pastwiskowej z uwagi na tamy i żeremia bobrowe.

Prace prowadzone będą w dwóch etapach. W miesiącu czerwcu planowane jest przywrócenie sprawności głównego rowu kompleksu – rów F, rów A i rów A1 oraz oczyszczenie rurociągów na trasie rowów. Od miesiąca września należy przystąpić do odbudowy i udrożnienia całego kompleksu odwodnieniowego.

Kompleks odwodnieniowy Podlesie położony na prawym brzegu rzeki Wisły to system rowów i drenaży odprowadzonych do zbiornika retencyjnego przy pompowni Podlesie.

W bieżącym roku dla odbudowy kompleksu odwodnieniowego celem przywrócenia i utrzymania sprawności działania niezbędne jest:

— wykoszenie porostu traw na skarpach rowów oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górną krawędź skarpy,

— wykoszenie porostów z dna cieków wraz z usunięciem roślin korzeniących się i namułu,

— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych na rowach i rurociągów. Prace prowadzone będą w dwóch etapach. W miesiącu czerwcu planowane jest przywróceni sprawności głównego rowu kompleksu rowu A (cz. I i II) oraz oczyszczenie rurociągów na trasie rowu. Od miesiąca września należy przystąpić do odbudowy i udrożnienia całego kompleksu odwodnieniowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie Zamawiającego www.wodypolskie.bip.gov.pl

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/11/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Konserwacja rowów odwodnieniowych stopnia Kościuszko

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71311100 Services d'assistance en génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL214 Krakowski
Lieu principal d'exécution:

Liszki

II.2.4)Description des prestations:

Rów nr 3 odprowadza na dolne stanowisko stopnia wodnego Kościuszko wody powierzchniowe z lewobrzeżnego terenu zawala będącego pod wpływem piętrzenia wody rzeki Wisły. Odwadnia tereny poniżej miejscowości Piekary, gmina Liszki.

Rów nr 5 odwadnia tereny poniżej miejscowości Piekary, gmina Liszki od wjazdu na nieistniejącą przeprawę promową w Tyńcu do śluzy wałowej w Piekarach.

W bieżącym roku dla odbudowy kompleksu odwodnieniowego celem przywrócenia utrzymania sprawności działania niezbędne jest:

I. wykonanie konserwacji rowu nr 3:

1. konserwacja rowu nr 3 na odcinku 580 m:

— wykoszenie porostu traw na skarpach rowów oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górną krawędź skarpy.

2. konserwacja rowu nr 3 odcinek od śluzy wałowej w Piekarach do przepustu pod autostradą, odcinek rowu poniżej przepustu pod autostradą 105 m oraz odcinek od śluzy wałowej na rzece Sance 100 m:

— wykoszenie porostu traw na skarpach rowów oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górną krawędź skarpy,

— wykoszenie porostów z dna cieków wraz z usunięciem roślin korzeniących się i namułu,

— mechaniczne koszenie terenu przyległego do rowu,

— oczyszczenie przepustu rurowego,

— rozbiórka zatorów z przekroju koryta rowu.

II. wykonanie konserwacji rowu nr 5:

— wykoszenie porostu traw na skarpach rowu oraz pasem 0,7 m obustronnie z wygrabieniem na górną krawędź skarpy.

Konserwacji wymaga cały odcinek rowu nr 5 (220 m).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/11/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie własne w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według standardowego formularza wprowadzonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału określone w SIWZ. W zakresie części IV „Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy Wykonawca.

3. W przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, Wykonawca składa oświadczenie dotyczące tego podmiotu.

4. Zamawiający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w wersji elektronicznej. W przypadku gdy Wykonawca chce skorzystać z możliwości samodzielnego utworzenia formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. procedury samooczyszczenia. Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie plik xml powinien zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD (Zamawiający dopuszcza wygenerowanie JEDZ w formatach: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt), Tak przygotowany formularz oświadczenia spełniający wymagania dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 570, ze zm.) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) i zaszyfrować za pomocą narzędzi oprogramowania do tworzenia JEDZ lub innego oprogramowania typu open-source lub komercyjnego.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie Zamawiającego www.wodypolskie.bip.gov.pl

III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 1 ppkt 2 rozdziału V SIWZ – wykaz zrealizowanych usług zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 2 usługi (potwierdzone dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty) polegające na konserwacji, udrożnieniu rzeki lub potoku, lub konserwacji kompleksów odwodnieniowych.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/04/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 26/06/2020
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/04/2020
Heure locale: 10:15
Lieu:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, POLSKA, p. 215c.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, w sesji otwarcia ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców, a także inne zainteresowane osoby.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

— część: 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

— część: 2: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

— część: 3: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia i być sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert dla danej części zamówienia lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę dla danej części zamówienia.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Wykonawca składa ofertę na skrzynkę ePUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, w szczególności dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, należy składać w postaci dokumentu elektronicznego.

7) Kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ppkt 6, należy składać w formie elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem.

8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9) Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

10) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie Zamawiającego www.wodypolskie.bip.gov.pl

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: www.odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/ +48 4587803

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli posiadają lub posiadali interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej, o których mowa powyżej, przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
20/03/2020