Services - 143978-2020

Submission deadline has been amended by:  210810-2020
25/03/2020    S60

Pologne-Varsovie: Maintenance et réparation de machines de bureau

2020/S 060-143978

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adresse postale: al. Niepodległości 162, Dział Zakupów, pok. 043
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-554
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Michał Hejduk
Courriel: dzp@sgh.waw.pl
Téléphone: +48 225649686

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.sgh.waw.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.sgh.waw.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://epuap.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: publiczna uczelnia wyższa
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej tych urządzeń dla potrzeb Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Numéro de référence: ADZP.25.8.2020
II.1.2)Code CPV principal
50310000 Maintenance et réparation de machines de bureau
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej tych urządzeń dla potrzeb Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1) dzierżawę na rzecz Zamawiającego urządzeń wielofunkcyjnych w asortymencie wymienionym w pkt II Opisu przedmiotu zamówienia. Pierwsze z dwóch kategorii sprzętu (urządzenia monochromatyczne A4 w liczbie 35 szt. oraz urządzenia kolorowe w liczbie 48 szt.) będą urządzeniami wielofunkcyjnymi fabryczne nowymi, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2019 r. Pozostałe dwie kategorie sprzętu (urządzenia monochromatyczne w liczbie 5 szt. oraz urządzenia kolorowe w liczbie 2 szt.) będą urządzaniami fabrycznie nowymi, powystawowymi lub używanymi, jednakże wyprodukowanymi nie wcześniej niż w roku jaki zostanie zadeklarowany w ofercie Wykonawcy (formularz nr 1 do SIWZ);

2) podłączenie rozumiane jako instalacja i konfiguracja dzierżawionych urządzeń wielofunkcyjnych w systemie centralnego wydruku (system YSoft SafeQ 5) będącego w posiadaniu Zamawiającego;

3) świadczenie usług serwisowych w szczególności polegających na wykonywaniu przeglądów okresowych;

4) wykonywanie konfiguracji systemu YSoft SafeQ oraz bieżącej aktualizacji tego oprogramowania, w tym wykonanie upgrade'u systemu SafeQ do wersji 6;

5) dostarczenie powdrożeniowej dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim;

6) przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu w szczególności pod kątem prawidłowej i optymalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W ramach prawa opcji zwiększenie liczby sztuk dzierżawionych urządzeń wielofunkcyjnych, należących do kategorii Lp. 1 lub Lp. 2, określonej w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym ich liczba będzie każdorazowo nie większa niż 6 szt. a okres ich dzierżawy i serwisowania, nie przekroczy 12 miesięcy na urządzenie.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, jedno zamówienie, którego przedmiotem była (jest) dzierżawa lub dostawa łącznie co najmniej 80 urządzeń poligraficznych pracujących w systemie centralnego wydruku oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej tych urządzeń, przez okres co najmniej 12 miesięcy (każda) oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie.

Uwaga I – Przez urządzenia poligraficzne na potrzeby wykazania ww. warunku rozumiane są urządzenia służące do wykonywania funkcji druku, kopiowania i skanowania.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy, w tym możliwość zmian postanowień zawartej umowy zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/04/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/04/2020
Heure locale: 11:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy al. Niepodległości 162, POLSKA, Budynek Główny w Dziale Zamówień Publicznych, w pokoju nr 045 (poziom -1)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Adresse internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są wart. 198a–198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Adresse internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2020