Services - 143978-2020

Submission deadline has been amended by:  210810-2020
25/03/2020    S60

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych

2020/S 060-143978

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adres pocztowy: al. Niepodległości 162, Dział Zakupów, pok. 043
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-554
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Hejduk
E-mail: dzp@sgh.waw.pl
Tel.: +48 225649686

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sgh.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sgh.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: publiczna uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej tych urządzeń dla potrzeb Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Numer referencyjny: ADZP.25.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
50310000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej tych urządzeń dla potrzeb Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1) dzierżawę na rzecz Zamawiającego urządzeń wielofunkcyjnych w asortymencie wymienionym w pkt II Opisu przedmiotu zamówienia. Pierwsze z dwóch kategorii sprzętu (urządzenia monochromatyczne A4 w liczbie 35 szt. oraz urządzenia kolorowe w liczbie 48 szt.) będą urządzeniami wielofunkcyjnymi fabryczne nowymi, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2019 r. Pozostałe dwie kategorie sprzętu (urządzenia monochromatyczne w liczbie 5 szt. oraz urządzenia kolorowe w liczbie 2 szt.) będą urządzaniami fabrycznie nowymi, powystawowymi lub używanymi, jednakże wyprodukowanymi nie wcześniej niż w roku jaki zostanie zadeklarowany w ofercie Wykonawcy (formularz nr 1 do SIWZ);

2) podłączenie rozumiane jako instalacja i konfiguracja dzierżawionych urządzeń wielofunkcyjnych w systemie centralnego wydruku (system YSoft SafeQ 5) będącego w posiadaniu Zamawiającego;

3) świadczenie usług serwisowych w szczególności polegających na wykonywaniu przeglądów okresowych;

4) wykonywanie konfiguracji systemu YSoft SafeQ oraz bieżącej aktualizacji tego oprogramowania, w tym wykonanie upgrade'u systemu SafeQ do wersji 6;

5) dostarczenie powdrożeniowej dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim;

6) przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu w szczególności pod kątem prawidłowej i optymalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji zwiększenie liczby sztuk dzierżawionych urządzeń wielofunkcyjnych, należących do kategorii Lp. 1 lub Lp. 2, określonej w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym ich liczba będzie każdorazowo nie większa niż 6 szt. a okres ich dzierżawy i serwisowania, nie przekroczy 12 miesięcy na urządzenie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, jedno zamówienie, którego przedmiotem była (jest) dzierżawa lub dostawa łącznie co najmniej 80 urządzeń poligraficznych pracujących w systemie centralnego wydruku oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej tych urządzeń, przez okres co najmniej 12 miesięcy (każda) oraz przedstawi dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie.

Uwaga I – Przez urządzenia poligraficzne na potrzeby wykazania ww. warunku rozumiane są urządzenia służące do wykonywania funkcji druku, kopiowania i skanowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy, w tym możliwość zmian postanowień zawartej umowy zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy al. Niepodległości 162, POLSKA, Budynek Główny w Dziale Zamówień Publicznych, w pokoju nr 045 (poziom -1)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są wart. 198a–198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2020