Dienstleistungen - 14420-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Wałbrzych: Schneeräumung

2019/S 008-014420

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Plesner
Telefon: +48 746414400
E-Mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
NUTS-Code: PL517

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych i organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP/65/PN/1/2019/DR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach wraz z oczyszczaniem poziomowym.

Wielkość zadania:

Utrzymanie czystości i przejezdności dróg (jezdni) w okresie zimowym:

— 93 jezdnie dróg I kolejności utrzymania zimowego (w tym pętle autobusowe i łączniki),

— 79 jezdni dróg II kolejności utrzymania zimowego,

— 151 jezdni dróg III kolejności utrzymania zimowego,

— 118 jezdni dróg IV kolejności utrzymania zimowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzór umowy i formularz cenowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
90610000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517
Hauptort der Ausführung:

Wałbrzych

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach wraz z oczyszczaniem poziomowym.

Wielkość zadania:

Utrzymanie czystości i przejezdności dróg (jezdni) w okresie zimowym:

— 93 jezdnie dróg I kolejności utrzymania zimowego (w tym pętle autobusowe i łączniki),

— 79 jezdni dróg II kolejności utrzymania zimowego,

— 151 jezdni dróg III kolejności utrzymania zimowego,

— 118 jezdni dróg IV kolejności utrzymania zimowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzór umowy i formularz cenowy.

Zakres obowiązków Wykonawcy:

1) utrzymywanie czystości i przejezdności jezdni w okresie zimowym:

a) zakup środków niezbędnych do prowadzenia zimowego utrzymania dróg – asortyment rodzajowy tych środków (piasek, sól drogowa, chlorek wapnia i inne) oraz ich ilości winny zapewniać skuteczne prowadzenie tego utrzymania w każdych możliwych warunkach zimowych,

b) składowanie i magazynowanie środków, o których mowa w lit. a) w sposób odpowiedni dla ich rodzaju, przy uwzględnieniu wpływu warunków tego przechowywania na strukturę i skład tych środków, a tym samym na ich wartość użytkową w zimowym utrzymaniu (z zachowaniem wszelkich norm technicznych przechowywania i przy spełnieniu wszystkich zasad i norm ochrony środowiska),

c) przygotowywanie mieszanek środków, o których mowa w lit. a) i solanki oraz ich załadunek na sprzęt przeznaczony do posypywania lub transportowania,

d) prowadzenie stałego monitoringu pogodowego (stałych obserwacji meteorologicznych), pozwalającego przewidzieć zjawiska zimowe i podejmować skuteczne działania profilaktyczne,

e) utrzymywanie stałych, całodobowych, osobowych dyżurów nadzoru technicznego (stanowisko dyspozytorskie – telefon, tel. komórkowy, łącze internetowe i komputer - e-mail) i obsługi sprzętu gwarantujących niezwłoczne, sprawne i skuteczne działanie Wykonawcy,

f) utrzymywanie stałej, całodobowej pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu specjalistycznego i pomocniczego niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem gwarantującej niezwłoczne, sprawne i skuteczne jego użycie,

g) stały monitoring pojazdów za pomocą systemu satelitarnego monitoringu pojazdów oraz udostępnianie Zamawiającemu danych z monitoringu,

h) odśnieżanie jezdni i zwalczanie na nich śliskości przy użyciu środków uszorstniających oraz chemicznych – wg kolejności i zasad określonych w wykazach tras opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia podpisania umowy,

i) odśnieżanie i zwalczanie śliskości przy użyciu środków uszorstniających oraz chemicznych na oznakowanych przejściach dla pieszych – zgodnie z wykazem przejść dla pieszych sporządzanym przez Zamawiającego. W przypadku, gdy z uwagi na zmianę organizacji ruchu zmieniona zostanie lokalizacja przejść dla pieszych, zlikwidowane zostaną przejścia dla pieszych, ustanowione zostaną nowe przejścia dla pieszych, Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania przejść dla pieszych zgodnie z wykazem przekazanym na piśmie przez Zamawiającego Wykonawcy,

j) wywóz nadmiaru śniegu i likwidacja nabojów lodowych,

k) pełny nadzór kierownictwa Wykonawcy nad prowadzoną przez własne ekipy robocze akcją odśnieżania i zwalczania śliskości oraz składanie i udostępnianie Zamawiającemu informacji o jej rzeczywistym przebiegu (należy 1 raz dziennie złożyć meldunek),

l) w okresach bezśnieżnych i bezoblodzeniowych na wniosek i za zgodą Zamawiającego usuwanie przez Wykonawcę nadmiaru zalegającego piasku przy krawędzi jezdni,

2) pozimowe oczyszczenie jezdni dróg I i II kategorii utrzymania.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę określa SIWZ i wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas rozpoczęcia akcji posypywania, odpłużania lub posypywania z odpłużaniem jezdni dróg I kolejności utrzymania / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/05/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 25.1.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl na ePUAP: /zdkiumwch/SkrytkaESP

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

1) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (podstawa ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach),

2) aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydane na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym,

Lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5.4.2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz. 567).

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek – posiadanie zezwolenia na transport odpadów i/lub zezwolenia, licencji, zaświadczenia z ustawy o transporcie drogowym spełnia ten Wykonawca, który będzie realizował zakres umowy, na który wymagane jest posiadanie zezwolenia, zaświadczenia/zezwolenia/licencji.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 25 000,00 PLN,

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5-8 ustawy Pzp

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w SIWZ i ogłoszeniu.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc lub .docx lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Wraz z ofertą (załącznik nr 1) Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem miniPortalu:

1) aktualny na dzień złożenia ofert jednolity europejski dokument zamówienia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedkłada każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum),

2) aktualny na dzień złożenia ofert jednolity europejski dokument zamówienia podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca,

3) aktualny na dzień złożenia ofert jednolity europejski dokument zamówienia podwykonawcy (o ile jest znany na dzień składania ofert),

4) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdziału V.7., w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie pełnomocnictwo. pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,

6) dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego), względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,

7) oryginał gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdziału VII SIWZ-IDW,

8) formularz cenowy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

6. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

JEDZ podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy, JEDZ podwykonawcy powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione do ich reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy, podwykonawcy.

Zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdziału V.7. SIWZ-IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione do ich reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy.

Rozdział V.6.8. SIWZ-IDW Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, tj.:

Wykonali usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającą na:

Odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w okresie zimowym w pasach drogowych w miastach powyżej 50 000 mieszkańców obejmująca zakres prac wykonanych i zakończonych: min. 4 000 km ciągów jezdni utrzymania zimowego.

Przez usługę rozumie się prace wykonane na podstawie jednej umowy.

Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub

b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub

c) przez podmiot udostępniający samodzielnie.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, tj.:

Liczba sprzętu i transportu powinna być taka, aby zapewniała technologiczną ciągłość prac, jednak nie powinna być mniejsza niż:

— zamiatarka mechaniczna - 4 szt., w tym 1 elewatorowa (z układem zraszania szczotek),

— pług wirnikowy - 1 szt.,

— pługosolarka - 12 szt. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton, pojemności zbiornika na solankę min. 1,5 m3, wyposażone w pługi sterowane hydraulicznie (prawo, lewo), z dociskiem o masie powyżej 40 kg, w tym co najmniej 3 pługosolarki wyposażone

W automatyczną regulację nastawów parametrów pracy solarki uwzględniającą zmianę prędkości w ruchu miejskim (sprzężenie solarki z tachografem pojazdu). Wszystkie pługosolarki muszą być wyposażone w listwy zgarniające – gumowe,

— ładowarka min. 1,5 m3 - 1 szt.,

— samochód samowyładowczy o ładowności min. 10 ton - 1 szt.,

— pług przystosowany do pracy na wąskich jezdniach o dużych spadkach - 2 szt.,

— urządzenie do wytwarzania solanki o zdolności wytwórczej zapewniającej ciągłość pracy min. 5 solarek - 1 kpl.

Wykonawca ma ponadto dysponować systemem satelitarnego monitoringu pojazdów umożliwiającym lokalizację położenia wybranych pojazdów, pokazania historii trasy pojazdu, jak również wykonanie wydruków trasy pojazdu (w systemie łączności należy uwzględnić występujący teren górzysty).

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny Wykonawca (warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców).

W przypadku składania oferty wspólnej, wymagane dokumenty/oświadczenia składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek.

Warunek może być spełniony przez Wykonawcę i podmiot udostępniający.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

c.d. /1/ zapisów rozpoczętych w sekcji III.1.2)

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy;

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

10) kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem:

a) aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (podstawa ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach),

b) aktualnego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydanego na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym lub aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5.4.2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz. 567);

11) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

12) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zamiany umowy oraz określenie warunków zmian, zawarto w SIWZ.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/01/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/03/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/01/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1, pokój 21, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

Przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

c.d. /2/ zapisów rozpoczętych w sekcji III.1.2)

V.9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8:

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.1. ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.2. stosuje się.

9.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

V.10.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.1. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.2. zdanie pierwsze stosuje się.

10.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V.6. pkt 8. ppkt 1-9.

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V.6. pkt 8. ppkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 i w pkt 3. Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale V.6.8. SIWZ-IDW.

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy.

2. Zgodnie z Ustawą środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone do Prezesa KIO w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą UZP, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

1. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.112012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa UZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019