Marché de travaux - 144899-2020

Submission deadline has been amended by:  173927-2020
26/03/2020    S61    Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Poznań: Travaux généraux de construction pour pipelines

2020/S 061-144899

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Veolia Energia Poznań S.A.
Adresse postale: ul. Energetyczna 3
Ville: Poznań
Code NUTS: PL418 Poznański
Code postal: 61-016
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Magdalena Łuczak-Golenia
Courriel: magdalena.luczak-golenia@eversheds-sutherland.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://veolia.ezamawiajacy.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: przedsiębiorstwo prywatne, spółka akcyjna
I.5)Activité principale
Autre activité: działalność związana z dystrybucją ciepła

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania – budowa osiedlowej sieci cieplnej

Numéro de référence: 27/PP/FZ/2020
II.1.2)Code CPV principal
45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania:

— zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Zwycięstwa 25–28, 101,102, 108,118 w Poznaniu,

— zadanie 2 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 90–121 w Poznaniu,

— zadanie 3 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami od Armii Krajowej 34–89 w Poznaniu.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 1 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Zwycięstwa 25–28, 101,102, 108,118 w Poznaniu

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową.

Zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Zwycięstwa 25–28, 101,102, 108,118 w Poznaniu:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2 x DN 32–125 i długości ok. 789 m zgodnie z dokumentacja projektową;

b) likwidacja komór ciepłowniczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego;

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Pondération: 20 %
Prix - Pondération: 80 %
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POS01.06.02-00-0019/16

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 2 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 90–121 w Poznaniu

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową.

Zadanie 2 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 90–121 w Poznaniu:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2 x DN 32–80 i długości ok. 658,5 m zgodnie z dokumentacja projektową;

b) utylizacja azbestu likwidowanej sieci tradycyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego;

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Pondération: 20 %
Prix - Pondération: 80 %
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POS01.06.02-00-0019/16

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 3 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami od Armii Krajowej 34–89 w Poznaniu

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową.

Zadanie 3 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami od Armii Krajowej 34–89 w Poznaniu:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2 x DN 40–100 i długości ok. 657 m zgodnie z dokumentacja projektową;

b) likwidacja komór ciepłowniczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego;

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Pondération: 20 %
Prix - Pondération: 80 %
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POS01.06.02-00-0019/16

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich łączna zdolność ekonomiczna i finansowa, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej dla: zadania 1: 200 000 PLN, zadania 2: 200 000 PLN, zadania 3: 150 000 PLN lub równowartość ww. kwot w innej walucie. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wystarczającym jest potwierdzenie spełnienia warunków dla jednego zadania, tego wobec którego wymagana kwota jest najwyższa. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej

„jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”. Jednolity europejski dokument zamówienia należy sporządzić i przesłać zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale XIV SIWZ. Zamawiający wskazuje, że w części IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji a (alfa).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów. Powyższe nie dotyczy podwykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pomocą platformy zakupowej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Cd. z pkt. III 1.2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał:roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci i przyłączy cieplnych w technologii rur preizolowanych w ilości łącznej przynajmniej 300 mb, w zakresie średnic co najmniej DN 50. Powyższe długości nie musiały być zrealizowane w ramach jednego zadania/ zamówienia. To samo doświadczenie może potwierdzać spełnienie warunku dla więcej niż jednego zadania: Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust. 1 pkt. 4 b) prawa budowalnego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189). Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, t.j.) lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 t.j.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych. Inżynier budowy reprezentujący Wykonawcę na budowie, winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust.1 pkt 4b ustawy Prawo budowlane cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera i Kierownika budowy. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Cd. z pkt III 1.3) Dla realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia nie będzie obciążał Wykonawcy. Warunki ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia OC, którą zapewnia Zamawiający zostały przedstawione w Załączniku nr 4 do umowy stanowiącej część II do SWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu tego powinien wynikać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13–22 i ust.5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający wymaga, żeby podmiot udostępniający zdolności dotyczące warunku doświadczenia był podwykonawcą części zamówienia w zakresie której udostępnia zdolności. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zostały wskazane w części II SIWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 30/04/2020
Heure locale: 10:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 30/04/2020
Heure locale: 11:00
Lieu:

W siedzibie pełnomocnika Zamawiającego w Kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski sp.k. Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, POLSKA

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Cd. z pkt III 1.2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:dokumenty potwierdzające że materiały preizolowane spełniają wymagania określone w części III SIWZ. W przypadku zmiany technologii rur preizolowanych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumentację wykonawczą zgodnie z pkt 2.1 cz. III SIWZ zawierającą: schemat montażowy, schemat instalacji alarmowej, obliczenia wytrzymałościowe, zestawienie materiałów. W ramach postępowania Zamawiający niezależnie od podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykluczy Wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe; który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;będącego os. fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN; jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa powyżej; wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecz., jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN; który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości dla: zadania 1 – 20 000 PLN; zadania 2 – 20 000 PLN; zadania 3 – 15 000 PLN. Wykonawca składający ofertę na wszystkie zadania wnosi wadium w kwocie 55 000 PLN – suma wadium wszystkich zadań, składający oferty na wybrane zadania wnosi wadium w kwocie stanowiącej sumę wadium dla tych zadań. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu tzw. „procedurę odwróconą” – Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2020