Bauleistung - 145086-2020

26/03/2020    S61

Polska-Toruń: Roboty budowlane

2020/S 061-145086

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 002-001001)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Struziński
E-mail: m.struzinski@kpim.pl
Tel.: +48 797304195
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Seminaryjna 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Struziński
E-mail: m.struzinski@kpim.pl
Tel.: +48 797304195
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa, rozbudowa oraz termomodernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej w Bydgoszczy – etap II

Numer referencyjny: ZP/12/19
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa, rozbudowa oraz termomodernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej w Bydgoszczy – etap II”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 002-001001

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 10:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: