Lieferungen - 145244-2020

Submission deadline has been amended by:  179922-2020
26/03/2020    S61    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Аксаково: Електрическа енергия

2020/S 061-145244

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Аксаково
Национален регистрационен номер: 000093385
Пощенски адрес: ул. „Г. Петлешев“ № 58б
Град: Аксаково
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9154
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Добрева
Електронна поща: d_pravna@aksakovo.net
Телефон: +359 52762157
Факс: +359 52762157

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.aksakovo.net

Адрес на профила на купувача: http://aksakovo.net/proc/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?DosieID=288
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Аксаково

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси. Избраният доставчик следва да осигури на възложителя прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране.

Изпълнителят следва да изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на възложителя, който представлява общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответният ден. Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от изпълнителя. Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на независимия преносен оператор ЕСО ЕАД в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Електроенергийната система на Република БЪЛГАРИЯ и съответните общински обекти на територията на община Аксаково, посочени в приложение № 1 към техническата спецификация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 1 650,00 мВт/ч.

Посоченото прогнозно количество електрическа енергия е за 12 (дванадесет) месеца, и не обвързва възложителя да го изразходва или да се лимитира с това количество.

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ в размер до 20 000 BGN от прогнозната стойност на договора без ДДС.

„Опцията за допълнителни доставки“ се счита за упражнена след изрична писмена заявка от страна на възложителя до изпълнителя. Заявката следва да съдържа цялата налична информация при възложителя, необходима на изпълнителя за включването на новата партида в пазара на балансираща енергия. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка. За допълнително заявената „опция за допълнителни доставки“ са приложими всички останали условия, описани в проекта на договора.

Възложителят може да измени част от обектите за доставка на активна нетна електрическа енергия в хода на изпълнение на договора, като иска включване/изключване на обекти, предмет на техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Брой членове в стандартната балансираща група / Тежест: 10
Цена - Тежест: 90
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ в размер до 20 000 BGN от прогнозната стойност на договора без ДДС. „Опцията за допълнителни доставки“ се счита за упражнена след изрична писмена заявка от страна на възложителя до изпълнителя. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка. Възложителят може да измени част от обектите за доставка на активна нетна електрическа енергия в хода на изпълнение на договора, като иска включване/изключване на обекти, предмет на техническата спецификация.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1) Участникът трябва да е лицензиран за „търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността.

2) Участникът следва да е вписан в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи, поддържан от електроенергийния системен оператор. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността.

За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност при подаване на офертата участникът попълва съответното поле от раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на лиценз/и за дейността „търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група“. В случай че е налице решение за изменение на лиценза, то се представя ведно с него.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация в свободен текст, с която декларира, че е регистриран в Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с посочване на EIC код.

В случай че участникът е чуждестранно лице или обединение от такива лица, преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Р БЪЛГАРИЯ, вкл. че е извършил съответната регистрация.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка. За доказване на техническите и професионалните способности при подаване на оферта участниците попълват само съответните полета от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството. За доказване на техническите и професионалните способности при подаване на оферта участниците попълват само съответното поле от раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) или други доказателства на еквивалентни мерки или стандарти за управление на качеството с обхват „доставка на електрическа енергия“ — копие, заверено от участника.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност (доставка на електрическа енергия) с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.

* Под „дейности, сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени. Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените дейности.

2. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството (СУК) според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен, или доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството) за дейност с обхват „доставка на електрическа енергия“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/04/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/04/2020
Местно време: 14:00
Място:

В сградата на Община Аксаково, заседателна зала, ет. 2, адрес: гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58б

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публ. заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се отварят по реда на чл. 54 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Прогнозен график за публикуване на следващо обявление — м. юли 2020 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Изисквания по отношение на личното състояние на участн.:

За участниците в процедурата следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Липсата или наличието на основания за отстраняване, свързани с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, се посочва чрез попълване на съответния раздел на еЕЕДОП. Участник, за когото са налице накои от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответните основания за отстраняване.

Специфични национални основания за изключване:

1. Участниците в процед. и контролираните от тях лица следва да не са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим съгласно чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключ. по чл. 4 от същия закон.

2. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

3. Наличие на влязла в сила присъда за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—260 от НК.

4. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП.

5. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.

6. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Други основ. за отстраняване — съгл. чл. 107 от ЗОП.

Друго:

1. Гаранцията за изпълн. на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора. Гаранц. за изпълн. се предост. в една от следн. форми: парична сума; банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн. Условията и срокът за задържане и освобожд. на гаранц. за изпълн. се уреждат в договора. Преди сключв. на договор възлож. изисква от участ., опред. за изпълн., да предостави: актуални документи, удостов. липсата на основ. за отстран. от процед., както и съотв. с поставените критерии за подбор, включ. за третите лица и подизпълнителите, ако има такива; гаранция за изпълн. на договора; да извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка; да представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

Финансирането на поръчката е от бюджета на община Аксаково.

Адрес, на който се подават оферти: гр. Аксаково, Общ. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58 Б, гише „Деловодство“, в раб. време от 8:00 до 17:00 до датата и часа, посоч. в по-горе в наст. обявление.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2020