Lieferungen - 145538-2020

26/03/2020    S61

Polska-Zawiercie: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 061-145538

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Krajowy numer identyfikacyjny: 27627111000000
Adres pocztowy: ul. Miodowa 14
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
E-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl
Tel.: +48 326740361

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalzawiercie.pl

Adres profilu nabywcy: www.szpitalzawiercie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem sprzętu – 20 pakietów

Numer referencyjny: DZP/PN/76/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem sprzętu – 20 pakietów, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający dodatkowo wymaga użyczenia sprzętu, tj. dostarczenia do pomieszczeń pracowni, uruchomienia oraz serwisowania: wirówki biochemicznej – pakiet nr 1 / mikroskopu hematologicznego – pakiet nr 5 / komputera oraz urządzenia wielofunkcyjnego – pakiet nr 10 / klimatyzatora i stołu – pakiet 11.

W przypadku niezrealizowania części lub całości zamówienia w terminie, Zamawiający może zakupić towar u innego dostawcy, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy. Ewentualnymi różnicami w cenie zostanie obciążony Wykonawca. Kary umowne zostaną naliczone zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 055 235.25 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 13 – testy lateksowe

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Testy lateksowe – zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostaw cząstkowych odczynników / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 15 – podłoża w butelkach, probówkach, barwniki

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Podłoża w butelkach, probówkach, barwniki – zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostaw cząstkowych odczynników / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 16 – testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenów

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenów – zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostaw cząstkowych odczynników / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 223-546552
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 13
Nazwa:

Pakiet nr 13 – testy lateksowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Diag-Med. Grażyna Konecka
Adres pocztowy: Modularna 11A bud. H3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-238
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 814.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 254.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 15
Nazwa:

Pakiet nr 15 – podłoża w butelkach, probówkach, barwniki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BioMaxima S.A.
Adres pocztowy: Vetterów 5
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-277
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 851.85 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 353.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 16
Nazwa:

Pakiet nr 16 – testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bio-Novum Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Droga Męczenników Majdanka 74
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-325
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 722.22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 103.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

a) złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Zamawiający udostępnił oświadczenie „JEDZ” w formie pliku .docx (załącznik nr 3 do SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

1. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności

1.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

1.2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności; na powyższe nie przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b. określenia warunków udziału w postępowaniu;

c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d. odrzucenia oferty odwołującego;

e. opisu przedmiotu zamówienia;

f. wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.2. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2.3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

2.4. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.

2.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby przesyłając jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu

3.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3.3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub części.

3.5. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

3.6. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: UZP
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2020