Lieferungen - 145588-2020

26/03/2020    S61

Slovensko-Bratislava: Bezdrôtový telekomunikačný systém

2020/S 061-145588

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 045-106195)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
PSČ: 813 61
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Ohrádková
E-mail: ohradkova.lubica@zsr.sk
Telefón: +421 220293156

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.zsr.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste

Referenčné číslo: 29951/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
32510000 Bezdrôtový telekomunikačný systém
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a realizácia stavby: Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste v členení:

— dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia primeraného hodnotenia vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000 v zmysle Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike spracovanou Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v roku 2014 (ďalej len primerané hodnotenie vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000), vrátane predrealizačného merania pre overenie výpočtov a spresnenie plánovania a merania pre pokrytie signálom, zabezpečenie územného rozhodnutia, vrátane jeho právoplatnosti,

— dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti.

Súvisiace inžinierske činnosti;

— majetkovo-právne vysporiadanie,

— realizácia diela v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou spracovanou úspešným uchádzačom,

— inžinierska činnosť počas realizácie stavby výsledkom ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. kolaudačných rozhodnutí,

— dokumentácia skutočného realizovania stavby.

2. Ide o zmiešanú zákazku,ktorej predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, t.j. ide o zákazku, pri ktorej sú implementované technológie na vybudovanie mobilnej rádiovej siete, realizované stavebné práce, kde úspešný uchádzač zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie so súvisiacou inžinierskou činnosťou a majetkovo-právnym vysporiadaním.

3. Stavba je projektom vybudovania mobilnej rádiovej siete LTE 4G na trase Galanta (žkm 103,060) - Štúrovo (žkm 189,584). Stavenisko v dĺžke 86,524 km je dané súčasnou polohou železničnej trate Bratislava - Štúrovo - Szob (HU). Stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy v správe ŽSR a má charakter líniovej stavby.

4. Ide o projekt, v ktorom bude budovaná komunikačná sieť pre systémy novej generácie. Navrhované riešenie projektu predpokladá vytvorenie špecifickej siete na báze 4G pre potreby ŽSR a nasadenie systému pre poskytovanie nových aplikácií a služieb pre oblasť bezpečnosti. Zároveň bude zriadená ústredňa LTE siete v Trnave.

5. Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike je verejnosti dostupná na stránke http://www.sopsr.sk/dokumenty/EIA-errata.pdf

6. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie musí byť zohľadnená Dokumentácia pre Implementáciu komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste (spracovaná zhotoviteľom: Reming Consult a.s., so sídlom Trnavská 27, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO z 10/2019).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/03/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 045-106195

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 15/04/2020
Miestny čas: 08:30
má byť:
Dátum: 15/05/2020
Miestny čas: 08:30
Číslo oddielu: IV.2.6)
Namiesto:
Dátum: 15/04/2021
má byť:
Dátum: 15/05/2021
Miestny čas: 00:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 15/04/2020
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 15/05/2020
Miestny čas: 09:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: