Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Marché de travaux - 145590-2022

21/03/2022    S56

Pologne-Wrocław: Travaux de construction

2022/S 056-145590

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
Adresse postale: ul.Koszarowa 5
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 51-149
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Elżbieta Janicka-Suchacz
Courriel: ejanicka@szpital.wroc.pl
Téléphone: +49 712957602
Fax: +48 713957428
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.wroc.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

Numéro de référence: PN 67/21
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
71210000 Services de conseil en architecture
45310000 Travaux d'équipement électrique
45320000 Travaux d'isolation
45330000 Travaux de plomberie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Lieu principal d'exécution:

siedziba WSS im.J. Gromkowskiego Wrocław ul.Koszarowa 5

II.2.4)Description des prestations:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3.2. W zakres wykonania zamówienia wchodzi:

3.2.1. wykonanie projektu oraz robót budowlanych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń w tym m.in.: pozwolenie na budowę, oraz pozwolenie na użytkowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z załącznikami nr 2,3,4,5,6,7,8, 9, do SWZ.

3.2.2. przygotowanie Harmonogramu finansowo-rzeczowego przedmiotu umowy w 7 dni od podpisania umowy oraz uzgodnić i uzyskać akcept koncepcji Budowy w 14 dni od podpisania umowy,

3.2.3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń (jeśli występuje), dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

3.2.4. Wykonawca musi uwzględnić roboty ziemne w tym przełożenie kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych oraz przebudowę wraz z zmianą lokalizacji głównej przepompowni ścieków sanitarnych/szpitalnych zgodnie z opisem w PFU.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: inne okreslone w swz / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000.000,00 zł i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 250-658999
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wizji lokalnej na terenie Szpitala związanej z przedmiotem zamówienia.

Z postępowania wyklucza się wykonawcę na podstawie: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę̨:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienie publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp:

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +49 224587801
Fax: +49 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/03/2022