Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Marché de travaux - 145767-2022

21/03/2022    S56

Česko-Praha: Výstavba dálnic

2022/S 056-145767

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Anna Hambergerová
E-mail: anna.hambergerova@rsd.cz
Tel.: +420 954906109
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice

Spisové číslo: 05PT-001026
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233110 Výstavba dálnic
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj, okres České Budějovice.

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem zakázky je výstavba dálnice D3 úseku 0310/I Úsilné - Hodějovice, který začíná v km 131,250 za MÚK Úsilné (ta je součástí úseku 0309/9 Bošilec - Úsilné). Konec předmětného úseku je za MÚK Hodějovice, kde bezprostředně navazuje úsek 0310/II Hodějovice - Třebonín. Délka úseku je 7,210 km; stavba zahrnuje 13 mostních objektů, 1 hloubený tunel v délce 999,50 m a mimoúrovňové křížení.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 54
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Operační program doprava.

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 065-150420

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 05PT-001026
Název:

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
28/03/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: HOCHTIEF CZ a. s.
Národní identifikační číslo: 46678468
Poštovní adresa: Plzeňská 3217/16
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
E-mail: dopravni.stavby@hochtief.cz
Tel.: +420 257406311
Internetová adresa: www.hochtief.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: COLAS CZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 26177005
Poštovní adresa: Rubeška 215/1
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
E-mail: colas@colas.cz
Tel.: +420 286003511
Internetová adresa: www.colas.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: M - SILNICE a.s.
Národní identifikační číslo: 42196868
Poštovní adresa: Husova 1697
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 530 03
Země: Česko
E-mail: obchod@msilnice.cz
Tel.: +420 495842111
Internetová adresa: www.msilnice.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 5 285 635 635.24 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/03/2022

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45233110 Výstavba dálnic
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj, okres České Budějovice.

VII.1.4)Popis zakázky:

Změny během výstavby, ZBV č. 200.4

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 54
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 39 323.88 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: HOCHTIEF CZ a. s.
Národní identifikační číslo: 46678468
Poštovní adresa: Plzeňská 3217/16
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
E-mail: dopravni.stavby@hochtief.cz
Tel.: +420 257406311
Internetová adresa: www.hochtief.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: COLAS CZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 26177005
Poštovní adresa: Rubeška 215/1
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
E-mail: colas@colas.cz
Tel.: +420 286003511
Internetová adresa: www.colas.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: M - SILNICE a.s.
Národní identifikační číslo: 42196868
Poštovní adresa: Husova 1697
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 530 03
Země: Česko
E-mail: obchod@msilnice.cz
Tel.: +420 495842201
Internetová adresa: www.msilnice.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

SO 354. Změna spočívá v nutnosti doplnění napojení stávající vodovodní přípojky na provizorní vodovod SO 354 a následně na nový vodovod SO 347. Vodovodní přípojka nebyla zakreslena v poskytnuté technické mapě správce sítě. Dále se jedná na základě požadavku správce sítě o osazení automatického vzdušníku namísto hydrantu a náhradu plastového potrubí v délce 29,8m.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU
Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany:

Důvodem je nutnost napojení stávající vodovodní přípojky, která nebyla zakreslena v podkladech poskytnutých správcem sítě a na základě požadavku správce provedení úprav na SO 354. Bez provedení těchto změn by nebylo možné pokračovat v realizaci.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 5 700 838 587.07 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 5 700 877 910.95 CZK