Bauleistung - 145933-2023

10/03/2023    S50

België-Leuven: Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

2023/S 050-145933

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 025-072312)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leuven
Nationaal identificatienummer: 0207.521.503_20958
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
E-mail: bart.noppe@leuven.be
Telefoon: +32 16272326
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.leuven.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471402

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PROGRAMMA TROTTOIRS Lot Pakenwijk:(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse trottoirs verspreid over het grondgebied van de stad Leuven en haar deelgemeenten

Referentienummer: Leuven-OD_SOW/20.034/802.3-bis-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233253 Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

PROGRAMMA TROTTOIRS Lot Pakenwijk:(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse trottoirs verspreid over het grondgebied van de stad Leuven en haar deelgemeenten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/03/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 025-072312

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 15/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 14/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 15/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste indiendatum wordt verdaagd naar 15/3/2023, 11:00u