Dienstleistungen - 146048-2020

26/03/2020    S61

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

2020/S 061-146048

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości

Numer referencyjny: WZP-421-16/2019
II.1.2)Główny kod CPV
66515000 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia podstawowego są usługi ubezpieczenia na rzecz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości: sadów powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich, CZDSIGB, w okresie 36 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2023 r., z zastrzeżeniem iż okres ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek będzie rozpoczynał się zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, w poniższym zakresie:

1. zadanie (część) I – „ubezpieczenie mienia” w zakresie:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

2. zadanie (część) II – „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 956 685.56 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie (część) I – ubezpieczenie mienia

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100 Usługi ubezpieczenia od ognia
66515200 Usługi ubezpieczenia własności
66515300 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej
66515400 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie (część) I – ubezpieczenie mienia w zakresie:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule ubezpieczeniowe dodatkowe – fakultatywne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.1. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, określił w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ maksymalną wielkość i zakres przedmiotu „zamówienia podstawowego” dla części (zadania) I oraz dla części (zadania) II, której dotyczy łączna składka ubezpieczeniowa (łączna cena ofertowa).

1.2. Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji zmniejszenia wielkości zamówienia podstawowego w zakresie zadania (części) i lub zadania (części) II do 20 % łącznej składki ubezpieczeniowej (łącznej ceny ofertowej).

1.3. Zamawiający przewiduje, w przypadku uzasadnionych potrzeb jednostek, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości zamówienia podstawowego w zakresie zadania (części) i lub zadania (części) II w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia polega na przedłużeniu terminu wykonania zamówienia podstawowego o okres 12 miesięcy za każdym razem oraz na wprowadzeniu za każdym razem kolejnego dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia nie może spowodować przedłużenia terminu wykonania zamówienia łącznie o okres dłuższy, niż 24 miesiące dla każdego zadania (części), a łączny termin wykonania zamówienia dla każdego zadania (części), w wyniku wszystkich zrealizowanych praw opcji zwiększenia nie może przekroczyć okresu, o którym mowa w art. 142 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp.

Dodatkowe warunki korzystania z prawa opcji zostały opisane w SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie (część) II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66515410 Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
66516400 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie (część) II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule ubezpieczeniowe dodatkowe – fakultatywne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.1. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, określił w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ maksymalną wielkość i zakres przedmiotu „zamówienia podstawowego” dla części (zadania) i oraz dla części (zadania) II, której dotyczy łączna składka ubezpieczeniowa (łączna cena ofertowa).

1.2. Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji zmniejszenia wielkości zamówienia podstawowego w zakresie zadania (części) i lub zadania (części) II do 20 % łącznej składki ubezpieczeniowej (łącznej ceny ofertowej).

1.3. Zamawiający przewiduje, w przypadku uzasadnionych potrzeb jednostek, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości zamówienia podstawowego w zakresie zadania (części) i lub zadania (części) II w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia polega na przedłużeniu terminu wykonania zamówienia podstawowego o okres 12 miesięcy za każdym razem oraz na wprowadzeniu za każdym razem kolejnego dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia nie może spowodować przedłużenia terminu wykonania zamówienia łącznie o okres dłuższy, niż 24 miesiące dla każdego zadania (części), a łączny termin wykonania zamówienia dla każdego zadania (części), w wyniku wszystkich zrealizowanych praw opcji zwiększenia nie może przekroczyć okresu, o którym mowa w art. 142 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp.

Dodatkowe warunki korzystania z prawa opcji zostały opisane w SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-491921
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie (część) I – ubezpieczenie mienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie (część) II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – lider konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Postępu 15B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – członek konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 660 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 956 685.56 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnymi na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego (Dz.U. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.) oraz na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Zamawiającego do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych na usługi ubezpieczeniowe na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich oraz sądów okręgowych (Dz.U. MS z 2019 r., poz. 151).

2. Postępowanie w zakresie części 1 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2020