Dienstleistungen - 146241-2020

26/03/2020    S61    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Góra Kalwaria: Usługi gospodarki odpadami

2020/S 061-146241

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 053-126252)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Góra Kalwaria
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 10
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Gardocki
E-mail: przetarg.gk@gmgroup.biz

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.gorakalwaria.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Góra Kalwaria oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Góra Kalwaria oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 053-126252

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Zamiast:
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Zamiast:
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: