Dienstleistungen - 146249-2020

26/03/2020    S61

Slovensko-Bratislava: Tlačiarenské a príbuzné služby

2020/S 061-146249

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 051-121229)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00166197
Poštová adresa: Miletičova
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 824 67
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Martišová
E-mail: ivana.martisova@statistics.sk
Telefón: +421 50236469
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://slovak.statistisc.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Tlačové služby pre pracoviská Štatistického úradu SR

Referenčné číslo: SUSR_TS_2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
79800000 Tlačiarenské a príbuzné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie tlačových služieb pre pracoviská Štatistického úradu SR. Tým sa rozumie prenájom nových reprografických zariadení vrátane ich inštalácie, dodávky a implementácie Centrálneho tlačového systému, s tým súvisiace zaškolenie personálu, kompletné servisné zabezpečenie originálnymi náhradnými dielmi a dodávky spotrebného materiálu počas trvania zmluvy. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje aj odvoz a ekologickú likvidáciu starých A3 a A4 zariadení vo vlastníctve verejného obstarávateľa.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/03/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 051-121229

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 14/04/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 21/04/2020
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 14/04/2020
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 21/04/2020
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: