Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 146250-2022

21/03/2022    S56

România-Băneasa: Echipament de irigare

2022/S 056-146250

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii ( O.U.A.I ) Baneasa-Giurgiu
Număr naţional de înregistrare: 23272446
Adresă: Strada: -, nr. -
Localitate: Baneasa
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 087010
Țară: România
Persoană de contact: FELICIAN SANDA
E-mail: eugen.lungu@agro-seeds.ro
Telefon: +40 722505845
Fax: +40 722505845
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ouai.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: O.U.A.I.
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Agricultura

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente de irigat in vederea realizarii investitiei ”REABILITAREA RETELELOR DE IRIGATII PENTRU PLOTUL SPP4 OUAI BANEASA-GIURGIU

Număr de referinţă: 23272446_2021_PAAPD1321223
II.1.2)Cod CPV principal
43323000 Echipament de irigare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente de irigat in vederea realizarii investitiei ”REABILITAREA RETELELOR DE IRIGATII PENTRU PLOTUL SPP4 OUAI BANEASA-GIURGIU

Pivot – fix 413 metri – 1 buc

Pivot remorcabil 400 metri – 1buc

Instalație irigat tip tambur 400 metri - 3 buc

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor = 16

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Locul principal de executare:

Comuna Baneasa

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare echipamente de irigat in vederea realizarii investitiei ”REABILITAREA RETELELOR DE IRIGATII PENTRU PLOTUL SPP4 OUAI BANEASA-GIURGIU

Pivot – fix 413 metri – 1 buc

Specificațiile conform fisei tehnice anexate.

Pivot remorcabil 400 metri – 1buc

Specificațiile conform fisei tehnice anexate.

Instalație irigat tip tambur 400 metri - 3 buc

Specificațiile conform fisei tehnice anexate.

Garanția standard minimă este de 3 ani și poate fi extinsă.

Specificațiile tehnice sunt atașate documentației în cadrul fișelor tehnice nr. 1, 2, 3 puse la dispoziție de către proiectant în cadrul Proiectului tehnic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția extinsă / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect finantat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 015-032219
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII OUAI BANEASA-GIURGIU
Adresă: Comuna Baneasa, jud. Giurgiu
Localitate: Baneasa
Cod poștal: 087010
Țară: România
E-mail: eugen.lungu@agro-seeds.ro
Telefon: +40 722505845
Adresă internet: www.agro-seeds.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/03/2022