Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 146329-2022

21/03/2022    S56

Pologne-Bydgoszcz: Mobilier

2022/S 056-146329

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Bydgoszcz
Numéro national d'identification: 092351297
Adresse postale: ul. Jezuicka 1
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 85-102
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
Courriel: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Téléphone: +48 525858046
Fax: +48 525858273
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bydgoszcz.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego wyposażenia meblowego i konferencyjnego Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy

Numéro de référence: WZP.271.19.2021.E
II.1.2)Code CPV principal
39100000 Mobilier
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego/ konferencyjnego (wraz z montażem) stanowiącego wyposażenie Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy w ramach zadań pn.: „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”.

2. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą (karty produktów), w przypadku złożenia oferty na Pakiet I, Pakiet II lub Pakiet IV zgodnie ze wzorami Zamawiającego na wskazane produkty w opisach przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet IV

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39112000 Chaises
39113000 Sièges et chaises divers
39113100 Fauteuils
39121100 Bureaux
39121200 Tables
39130000 Mobilier de bureau
39131000 Rayonnages de bureau
39132100 Armoires de classement
39134000 Mobilier informatique
39136000 Porte-manteaux
39141000 Mobilier et agencement de cuisine
39141400 Cuisines équipées
39143113 Tissus spéciaux d'ameublement
39143200 Mobilier de salle à manger
39150000 Mobilier et équipements divers
39151000 Mobilier divers
39153000 Mobilier de salle de conférence
39516100 Articles textiles d'ameublement
39156000 Mobilier d'accueil et de réception
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description des prestations:

Pakiet IV - Dostawa i montaż mebli i innych elementów wyposażenia

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: gwarancja jakości / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00. Projekt: Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” (Pakiet I, II, III i IV).

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 216-567905
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Intitulé:

Pakiet IV

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu IV (dostawa mebli i dodatkowego wyposażenia) na podstawie art. 255 pkt. 6 uPzp.

Przedmiotowe postępowanie w zakresie Pakietu IV obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada ma charakter nieusuwalny na etapie postępowania po upływie terminu składania ofert, bowiem dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, który jest nieprecyzyjny i uniemożliwił złożenie zgodnych z nim ofert.

Opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny co powoduje, że oferowane urządzenia nie są porównywalne. Np. w zakresie sprzętu AGD nie było możliwe zaoferowanie asortymentu w pełni zgodnego z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. Wskazane parametry lodówki chłodziarki w poz. 61 uniemożliwiły złożenie ofert spełniających wszystkie podane parametry.

W związku z jak wyżej dalsze prowadzenie postępowania, wybór oferty doprowadziłby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, a także byłoby sprzeczne z zasadą przejrzystości i zasadą warunkującą możliwość udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z uPzp. Zawarta w powyższym zakresie umowa podlegałaby unieważnieniu na podstawie art. 457 ust 1 uPzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 262 uPzp Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania w oparciu o poprawiony opis przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/03/2022