Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 146329-2022

21/03/2022    S56

Polska-Bydgoszcz: Meble

2022/S 056-146329

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
Krajowy numer identyfikacyjny: 092351297
Adres pocztowy: ul. Jezuicka 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525858046
Faks: +48 525858273
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego wyposażenia meblowego i konferencyjnego Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy

Numer referencyjny: WZP.271.19.2021.E
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego/ konferencyjnego (wraz z montażem) stanowiącego wyposażenie Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy w ramach zadań pn.: „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”.

2. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą (karty produktów), w przypadku złożenia oferty na Pakiet I, Pakiet II lub Pakiet IV zgodnie ze wzorami Zamawiającego na wskazane produkty w opisach przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39112000 Krzesła
39113000 Różne siedziska i krzesła
39113100 Fotele
39121100 Biurka
39121200 Stoły
39130000 Meble biurowe
39131000 Regały biurowe
39132100 Szafy na akta
39134000 Meble komputerowe
39136000 Wieszaki na odzież
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
39143113 Specjalne meble tapicerowane
39143200 Meble do jadalni
39150000 Różne meble i wyposażenie
39151000 Meble różne
39153000 Meble konferencyjne
39516100 Meble tapicerowane
39156000 Meble recepcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet IV - Dostawa i montaż mebli i innych elementów wyposażenia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00. Projekt: Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1” (Pakiet I, II, III i IV).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 216-567905
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet IV

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu IV (dostawa mebli i dodatkowego wyposażenia) na podstawie art. 255 pkt. 6 uPzp.

Przedmiotowe postępowanie w zakresie Pakietu IV obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada ma charakter nieusuwalny na etapie postępowania po upływie terminu składania ofert, bowiem dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, który jest nieprecyzyjny i uniemożliwił złożenie zgodnych z nim ofert.

Opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny co powoduje, że oferowane urządzenia nie są porównywalne. Np. w zakresie sprzętu AGD nie było możliwe zaoferowanie asortymentu w pełni zgodnego z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. Wskazane parametry lodówki chłodziarki w poz. 61 uniemożliwiły złożenie ofert spełniających wszystkie podane parametry.

W związku z jak wyżej dalsze prowadzenie postępowania, wybór oferty doprowadziłby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, a także byłoby sprzeczne z zasadą przejrzystości i zasadą warunkującą możliwość udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z uPzp. Zawarta w powyższym zakresie umowa podlegałaby unieważnieniu na podstawie art. 457 ust 1 uPzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 262 uPzp Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania w oparciu o poprawiony opis przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2022