Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 146345-2022

21/03/2022    S56

Pologne-Olsztyn: Produits pharmaceutiques

2022/S 056-146345

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Numéro national d'identification: REGON: 510884205
Adresse postale: ul. Oczapowskiego 2
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 10 - 719
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Opalach
Courriel: anna.opalach@uwm.edu.pl
Téléphone: +48 895245239
Fax: +48 895233278
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uwm.edu.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sukcesywna leków weterynaryjnych dla małych zwierząt do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Numéro de référence: 364/2021/PN/DZP
II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne leków weterynaryjnych dla małych zwierząt do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” - Załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym.

3. Dostarczany przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, będzie posiadał wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które wykonawca zobowiązany będzie przedstawić, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego zamawiająca jednostka organizacyjna.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse: 692 889.31 PLN / Offre la plus élevée: 769 474.71 PLN prise en considération
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

II.2.4)Description des prestations:

1.Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości leków weterynaryjnych są odzwierciedleniem dokonywanych zakupów na bazie wcześniej zawartych umów. Z uwagi na specyfikę niniejszego zamówienia publicznego tj.brak możliwości przewidzenia zakresu ilościowego przy zakupach tego rodzaju, dla potrzeb wyceny oferty,zamawiający przyjął ilości orientacyjne. W toku realizacji przedmiotowej umowy, zamawiający, zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość niż wyspecyfikowana przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach w formularzu opis przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym lub niezakupienia danej pozycji w ogóle lecz oświadcza, iż dokona zakupu specyfikowanych leków wg Załącznika nr 1 w co najmniej 40%.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 241-634745
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PGF Weterynaria Sp. z o.o. z siedzibą przy
Adresse postale: ul. Zbąszyńskiej 3,
Ville: Łódź
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 91-342
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 728 937.92 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 692 889.31 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony

prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/03/2022