Dienstleistungen - 146412-2020

26/03/2020    S61    Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału telewizyjnego

2020/S 061-146412

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.tvp.pl

Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 12 miesięcy

Numer referencyjny: ZP/TDYS/16/2020
II.1.2)Główny kod CPV
64228100 Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 12 miesięcy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 0.01 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228000 Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego
30121420 Nadajniki cyfrowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. sekcji II.1.7 i V.2.4-podanie wartości było konieczne z przyczyn technicznych (wartość pola musi być dodatnią liczbą dziesiętną). Na tym etapie postępowania zamawiający nie publikuje tych wartości – zostaną one zawarte w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zamawiający uprawniony jest do udzielenia zamówienia na „Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 12 miesięcy”, w trybie z wolnej ręki na rzecz wykonawcy Emitel, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp, ze względu na następujące przyczyny:

Usługi objęte przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez wykonawcę Emitel z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Usługi objęte przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez wykonawcę Emitel z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, z których każda stanowi samoistną przesłankę do udzielenia przedmiotowego

Zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowe uzasadnienie trybu udzielenia zamówienia zawarte zostało w sekcji VI.3.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Emitel S.A.
Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 0.01 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 0.01 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający informuje, że:

1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 23 marca 2020 r.

2. Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie na podstawie:

1) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”), który stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze;

2) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

II. Uzasadnienie faktyczne.

1. W dniu 4 września 2013 r. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił zamawiającemu koncesji nr 534/2013-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TVP ABC” – zwanej dalej „koncesją”.

Spośród szeregu warunków określonych w koncesji, na potrzeby niniejszego uzasadnienia należy wskazać na dwa z nich:

1) program będzie rozpowszechniany w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny na multipleksie pierwszym – zwanym dalej „MUX-1” – w standardzie DVB-T;

2) usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy pozostałych programów nadawanych na MUX-1: „Eska TV” (nadawca: Music TV S.A.), „TTV” (nadawca: Stavka Sp. z o.o.), „Polo TV” (nadawca: Lemon Records Sp. z o.o.) i „ATM Rozrywka TV” (nadawca: ATM Grupa S.A.), „TV Trwam” (nadawca: Fundacja Lux Veritatis), „Stopklatka TV” (nadawca: Stopklatka S.A.), „Fokus TV” (nadawca: TV Spektrum Sp. z o.o.).

2. Należy stwierdzić, że w danym czasie tylko jeden podmiot może pełnić funkcję operatora technicznego. Obecnie na podstawie umów zawartych z nadawcami, których programy są rozpowszechniane w MUX-1, operatorem technicznym tego multipleksu jest jedynie wykonawca Emitel i będzie pełnił tę funkcję co najmniej przez okres, na który zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie.

Przedstawione powyżej okoliczności świadczą o spełnieniu przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, gdyż usługa cyfrowej emisji programu „TVP ABC” w MUX-1 może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę (wykonawcę EmiTel) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

3. Mając na uwadze treść koncesji, zgodnie z którą usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy programów: „Eska TV”, „TTV”, „Polo TV” i „ATM Rozrywka TV”, „TV Trwam”, „Stopklatka TV”, „FokusTV”, należy stwierdzić, że zamawiający jest zobowiązany do udzielenia przedmiotowego zamówienia wykonawcy EmiTel S.A.

Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z oświadczeniem wykonawcy EmiTel jest on jedynym podmiotem – w chwili wszczęcia przedmiotowego postępowania – z którym nadawcy programów: „Eska TV”, „TTV”, „Polo TV”i „ATM Rozrywka TV”, „TV Trwam”, „Stopklatka TV”, „Fokus TV” zawarli umowy na ich rozpowszechnianie w MUX-1.

4. Mając na uwadze charakter zamówienia oraz jego uwarunkowania zarówno prawne, jak i techniczne (opisane powyżej) należy stwierdzić, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, którego zastosowanie prowadziłoby do możliwości udzielenia przedmiotowego zamówienia w jednym z trybów konkurencyjnych.

W przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzi również sytuacja, w której brak konkurencji jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Brak konkurencji wynika z obiektywnych i transparentnych okoliczności przedstawionych w niniejszym zawiadomieniu.

III. Dotyczy sekcji V.2.1: podana data dotyczy wszczęcia postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2020