Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 146444-2022

21/03/2022    S56

Nederland-Apeldoorn: IT-software

2022/S 056-146444

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: John F. Kennedylaan 8, IUC Belastingdienst
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7314 PS
Land: Nederland
Contactpersoon: Yvo Bakker
E-mail: cict.inkoop.aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Analyse Tooling ten behoeve van Wendbare wetsuitvoering

Referentienummer: IUC20-042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48517000 IT-software
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De uit te voeren aanbestedingsprocedure zal leiden tot een Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor de levering en Implementatie van de Analyse Tooling voor het kunnen analyseren van (de veranderingen in) wet- en regelgeving en beleid, het analyseren van (de veranderingen in) het uitvoeringsbeleid en het analyseren van (de veranderingen in) applicatiespecificatiedocumenten met inbegrip van Onderhoud en Support. Eveneens wordt van Opdrachtnemer verwacht dat zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst de volgende Additionele diensten levert:

• Opleidingen ten behoeve van Gebruikers gedurende de Overeenkomst;

• Consultancy en expertise op product (onder expertise wordt verstaan: Het op afroep kunnen leveren van experts om in voorkomende gevallen de beheerders van het product te kunnen aanvullen en/of vervangen).

Voor Additionele diensten geldt geen afnameverplichting onder de Overeenkomst.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267100 Onderhoud van software voor informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie paragraaf 2.3 van de Selectieleidraad voor de reikwijdte en omvang van de opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 173-451116
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Analyse Tooling ten behoeve van Wendbare wetsuitvoering

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PNA B.V.
Nationaal identificatienummer: 14633241
Postadres: CBS weg 11
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6412 EX
Land: Nederland
E-mail: frank.harmsen@pna-group.com
Telefoon: +31 681950173
Internetadres: https://www.pna-group.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Op grond van artikel 2:138 Aw 2012 is de definitieve waarde niet bekend gemaakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612012
Fax: +31 883610694
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/03/2022