Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 146449-2022

21/03/2022    S56

Nederland-Zwijndrecht: Buitenverlichting

2022/S 056-146449

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwijndrecht
Nationaal identificatienummer: 31678251
Postadres: Raadhuisplein 3
Plaats: ZWIJNDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3331BT
Land: Nederland
Contactpersoon: J Kuling-Bakker
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 787702032
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zwijndrecht.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden Zwijndrecht 2022-2032

Referentienummer: 200082GZD-A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31527200 Buitenverlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In de gemeente Zwijndrecht liggen tien gemeentelijke sportparken die voorzien zijn van sportvelden voor onder andere voetbal, honkbal, softbal, hockey, korfbal en tennis. Het beheer en onderhoud van de parken is een taak van de gemeente.

De gemeente Zwijndrecht is voornemens de huidige conventionele sportveldverlichting op acht locaties te vervangen door led verlichting en het onderhoud van de led verlichting voor een periode van tien jaar te laten uitvoeren op alle locaties.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 933 129.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
34991000 Lampen voor buitenverlichting
45316100 Installeren van buitenverlichting
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwijndrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

- vervanging op 8 sportparken

- onderhoud op 10 sportparken

Tot het werk behoren:

- Inventarisatie bestaande situaties (verwijdering masten, armaturen, schakel- en verdeelinrichtingen en kabelnetten).

- Opstellen diverse werkplannen en plannen van aanpak.

- Maken lichttechnische ontwerpberekeningen voor alle locaties voor alle aangegeven locaties (zie bijlage C)

- Maken lichthinderberekeningen voor alle aangegeven locaties (zie Bijlage C).

- Bepalen kwaliteit energiegrondkabels voor hergebruik aan de hand van het uitvoeren van metingen en beproevingen (NEN 3140 inspecties).

- Bepalen kwaliteit bestaande sportveldmasten, welke niet worden vervangen en bepalen of deze geschikt zijn voor led armaturen en bijbehorende accessoires

- Maken kabelberekeningen.

- Maken kastontwerpen (schakel- en verdeelinrichtingen voorzien van een lichtmanagement systeem) per locatie.

- Verwijderen lichtmasten, armaturen, schakel- en verdeelinrichtingen en energiegrondkabels.

- Leveren en aanbrengen lichtmasten, led armaturen en aansluitkasten.

- Aanleggen en/of aanpassen kabelnet (aanpassen bestaand kabelnet en/of nieuw kabelnet).

- Installeren en in bedrijf stellen schakel- en verdeelinrichtingen voorzien van een lichtmanagement systeem op alle locatie.

- Uitvoeren NEN 1010 eerste inspecties op de installaties.

- Opmaken en aanleveren revisie/beheer dossiers (analoog en digitaal) per locatie.

- Onderhouden en inspecteren van de (licht)installaties op alle locaties gedurende een periode van tien jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriteria o.b.v. een methodiek van gunnen op waarde / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 215-564576
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden Zwijndrecht 2022-2032

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oostendorp Nederland Bouw B.V.
Nationaal identificatienummer: 64638685
Postadres: Fruiteniersstraat 1
Plaats: ZWIJNDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3334KA
Land: Nederland
Telefoon: +31 786105100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 933 129.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/03/2022