Kombiniert Verträge - 146466-2020

26/03/2020    S61    Комбинирани договори - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2020/S 061-146466

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121663601
Пощенски адрес: ул. „Коньовица“ № 65
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Станислава Петрова
Електронна поща: hearthospital_op.nkb@abv.bg
Телефон: +359 29217142
Факс: +359 29217142

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.hearthospital.bg

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: представляващите лечебните заведения — ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на 100 от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Почистване на сградния фонд

II.1.2)Основен CPV код
90911200
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Почистване на сградния фонд за срок от 24 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 902 400.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Почистване на сградния фонд

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
28/04/2020

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на транспортни услуги

II.1.2)Основен CPV код
60100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на транспортни услуги за срок от 12 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 172 917.35 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на транспортни услуги

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
07/07/2020

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на застрахователна услуга

II.1.2)Основен CPV код
66500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на застрахователна услуга за срок от 12 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 75 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на застрахователна услуга

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
10/07/2020

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт на отделение „C“ на КК

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Ремонт на отделение „C“ на КК

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 709 659.16 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ремонт на отделение „C“ на КК

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
16/07/2020

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Събиране, транспорт и третиране на отпадъци

II.1.2)Основен CPV код
90500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Събиране, транспорт и третиране на отпадъци

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 137 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Събиране, транспорт и третиране на отпадъци

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
21/08/2020

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Приготвяне и доставяне на болнична храна

II.1.2)Основен CPV код
55523000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Приготвяне и доставяне на болнична храна за срок от 12 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 340 304.40 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Приготвяне и доставяне на болнична храна

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
13/08/2020

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Денонощна невъоръжена физическа и техническа охрана с пропускателен режим на болничен комплекс

II.1.2)Основен CPV код
79713000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Денонощна невъоръжена физическа и техническа охрана с пропускателен режим на болничен комплекс за срок от 36 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 286 272.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Денонощна невъоръжена физическа и техническа охрана с пропускателен режим на болничен комплекс

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
30/08/2020

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт на реанимационен сектор и отделение на КСХ

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Ремонт на реанимационен сектор и отделение на КСХ

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 771 204.16 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ремонт на реанимационен сектор и отделение на КСХ

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
01/10/2020

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура

II.1.2)Основен CPV код
50421000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура за срок от 24 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 833 147.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50421000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
12/11/2020

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло

II.1.2)Основен CPV код
98310000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за срок от 24 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 489 120.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
98310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
24/01/2021

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на текущи строително-ремонтни дейности в обекти на МБАЛ НКБ ЕАД

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на текущи строително-ремонтни дейности в обекти на МБАЛ НКБ ЕАД за срок от 12 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на текущи строително-ремонтни дейности в обекти на МБАЛ НКБ ЕАД

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
29/01/2021

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Комплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд

II.1.2)Основен CPV код
50700000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Комплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд за срок от 24 месеца

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 330 866.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Комплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
14/03/2021

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2020