Bauleistung - 146504-2020

26/03/2020    S61

België-Brussel: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 061-146504

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 027-062880)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MIVB - Speciale Studie Dienst
Nationaal identificatienummer: 0247.499.953_505547
Postadres: Koningstraat 76
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: mijnheer Serge Brutout
E-mail: Serge.Brutout@stib.brussels
Telefoon: +32 490493590

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stib-mivb.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359169

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vergroting, herinrichting en renovatie van het metrostation Centraal Station

Referentienummer: SSE-SSD CSC-BB S10.013-F05_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De werken omvatten onder andere:

— het uitbreken en verwijderen van het bestaande wegdek,

— het uitbreken en verwijderen van de bestaande afwerkingen in het station,

— de boringen en het uitbreken van het beton en het metselwerk,

— de bouw van nieuwe ommuringen,

— de aftakking van een nieuwe rioolhoofdleiding,

— de betonnering van de tegels, balken, wanden en funderingsplaten,

— de voltooiings- en afwerkingswerken,

— de bouw van een kiosk op de openbare weg (draagstructuur en bekleding),

— de herstelling van het wegdek,

— de totstandbrenging van de coördinatie met de MIVB en de organisatie van de werken in fasen, volgens een planning die de exploitatie van de metro niet verstoort, met indien nodig fasen waarin 's nachts werken worden uitgevoerd,

— de uitvoering van wegwerkzaamheden boven de stations om de installaties van de nutsbedrijven te verplaatsen, met inbegrip van de coördinatie en de opstelling van plannen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 027-062880

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 02/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 02/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Erratum nr. 2 – bijzonder bestek nr. S10.013. Er wordt ter kennis van de inschrijvers gebracht dat:

1. de opening van de offertes is uitgesteld aan het donderdag 23.4.2020 om 10:00;

2. het forum vragen-antwoorden wordt verlengd tot 15.4.2020 (gesloten de 16.4.2020).

Belangrijk: in de bij zijn offerte te voegen documenten vermeldt de inschrijver dat hij kennis genomen heeft van dit verbeterend bericht.