Lieferungen - 146526-2020

26/03/2020    S61

România-Iași: Transformator de măsurare

2020/S 061-146526

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Delgaz Grid S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO10976687
Adresă: Str. Petru Movilă nr. 38
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 540554
Țară: România
Persoană de contact: Adriana Perijoc
E-mail: mariana.fisca@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 744430186
Fax: +40 365403693

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://delgaz.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.6)Activitate principală
Producere, transport și distribuție de gaz și de energie termică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Transformatoare de măsurare de curent de joasă tensiune

Număr de referinţă: RO10976687/752/2019
II.1.2)Cod CPV principal
31173000 Transformator de măsurare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Transformatoarele de masurare de curent de joasa tensiune sunt necesare atat pentru remedierea situatiilor accidentale ce au determinat aparitia unor avarii sau deranjamente in liniile electrice aeriene de medie si joasa tensiune, cat si pentru lucrari de modernizare a instalatiilor electrice aflate in gestiunea Delgaz Grid S.A. vizand:

— imbunatatirea calitatii energiei electrice livrate consumatorilor si incadrarea in parametrii de calitate (nivel de tensiune, numar si durata intreruperi) prevazuti in standardul de performanta pentru serviciul de distributie, aprobat cu Ordinul 11/2016 al ANRE;

— eliminarea riscului aplicarii amenzilor pentru neincadrarea in prevederile legale privind parametrii de calitate ai energiei electrice;

— reducerea pierderilor, atat comerciale, cat si tehnice, prin solutiile din standardele aprobate;

— reducerea numarului interventiilor pentru remedierea avariilor si deranjamentelor datorate vechimii instalatiilor;

— crearea conditiilor pentru implementarea sistemului Smart Metering, obligatie prevazuta de reglementarile ANRE.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in conformitate cu art. 173 din Legea 99/2016.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Conform conceptului logistic si graficului de livrare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitionarea de transformatoare de masurare de curent de joasa tensiune pentru sensibilizarea grupurilor de masurare, pentru inlocuirea transformatoare de masurare de curent la sesizari si reclamatii din partea consumatorilor, la schimbarea titularilor contractelor de furnizare la cererea acestora, la efectuarea schimbului periodic de contoare in conformitate cu legea metrologica, ca parte componenta a grupului de masurare, la inlocuirea partiala si/sau suplimentarea echipamentelor de acest tip deja existente, la efectuarea de lucrari in instalatiile de distributie a energiei electrice, la punerea in functie a instalatiilor consumatorilor, toate avand drept scop respectarea reglementarilor ANRE si metrologice BRML in vigoare.

Transformatoarele de masurare de curent de joasa tensiune sunt necesare atat pentru remedierea situatiilor accidentale ce au determinat aparitia unor avarii sau deranjamente in liniile electrice aeriene de medie si joasa tensiune, cat si pentru lucrari de modernizare a instalatiilor electrice aflate in gestiunea elgaz Grid S.A. vizand:

— imbunatatirea calitatii energiei electrice livrate consumatorilor si incadrarea in parametrii de calitate (nivel de tensiune, numar si durata intreruperi) prevazuti in standardul de performanta pentru serviciul de distributie, aprobat cu Ordinul 11/2016 al ANRE;

— eliminarea riscului aplicarii amenzilor pentru neincadrarea in prevederile legale privind parametrii de calitate ai energiei electrice;

— reducerea pierderilor, atat comerciale, cat si tehnice, prin solutiile din standardele aprobate;

— reducerea numarului interventiilor pentru remedierea avariilor si deranjamentelor datorate vechimii instalatiilor;

— crearea conditiilor pentru implementarea sistemului Smart Metering, obligatie prevazuta de reglementarile ANRE.

Tipuri de produse si cantitatile supuse achizitiei sunt evidentiate in fisierul „Cantitati”, atasat la sectiunea „Documente”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 153-378481
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Delgaz Grid S.A.
Adresă: Bulevardul Pandurilor nr. 42, et. IV
Localitate: Târgu Mureș
Cod poștal: 540554
Țară: România
E-mail: angela.vasile@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 365403769

Adresă internet: www.delgaz-grid.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2020