Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 150191-2022

22/03/2022    S57

Polen-Bielsko-Biała: Bauaufsicht

2022/S 057-150191

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 025-062436)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: PL225
Postanschrift: ul. Michała Grażyńskiego 10
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Matejko i Jacek Janeczko – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-Mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Telefon: +48 334726010
Fax: +48 334979635
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mzd.bielsko.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

Referenznummer der Bekanntmachung: 34-22/IZ/5/U/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139.

2. Zamówienie będzie wykonywane w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego rozliczenia, przy następujących założeniach:

Rozpoczęcie: Zamawiający zakłada, iż rozpoczęcie wykonywania przedmiotowego zamówienia nastąpi w październiku 2022 r.

W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, przy jednoczesnym wcześniejszym zawarciu KONTRAKTU, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie: Zamawiający zakłada, iż zakończenie wykonywania usługi i końcowe rozliczenie KONTRAKTU nastąpi w terminie do 31.10.2024 r.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/03/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 025-062436

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1. Funkcja: Inżynier Rezydent;

Doświadczenie: kierowanie zespołem nadzoru w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Roboty wskazane pod lit. a) – b) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień.

2. Funkcja: Inspektor nadzoru robót mostowych i inżynierskich;

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót mostowych w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną.

Robota wskazana pod lit. a) mogła być zrealizowana w ramach jednego zamówienia, łącznie z którąkolwiek z robót wskazanych pod lit. b).

3. Funkcja: Inspektor nadzoru robót drogowych:

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych w trakcie realizacji co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,

o długości minimum 200 m.

UWAGI:

a) Pojęcia: „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

b) Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

c) Kandydaci na stanowiska wymienione powyżej winni posiadać uprawnienia budowlane odpowiednie do pełnionych funkcji;

d) Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji (wskazania jednej osoby do pełnienia kilku z nich);

e) Informacje o posiadanych przez ww. osoby kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu,

Wykonawca winien podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 1.4.

muss es heißen:

B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem

i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1. Funkcja: Inżynier Rezydent;

Doświadczenie: kierowanie zespołem nadzoru w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Roboty wskazane pod lit. a) – b) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia (umowy) lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień (umów).

2. Funkcja: Inspektor nadzoru robót mostowych i inżynierskich;

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót mostowych w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną.

Robota wskazana pod lit. a) mogła być zrealizowana w ramach jednego zamówienia (umowy), łącznie z którąkolwiek z robót wskazanych pod lit. b) lub stanowić przedmiot odrębnego zamówienia (umowy).

3. Funkcja: Inspektor nadzoru robót drogowych:

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych w trakcie realizacji co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,

o długości minimum 200 m.

Roboty budowlane wskazane powyżej mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia (umowy).

UWAGI:

a) Pojęcia: „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

b) Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

c) Kandydaci wskazani na stanowiska wymienione powyżej w pkt 2 i 3 winni posiadać uprawnienia budowlane odpowiednie do

pełnionych funkcji;

d) Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji (wskazania jednej osoby do pełnienia kilku z nich);

e) Informacje o posiadanych przez ww. osoby kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 1.4.

f) w przypadku, gdy wykazywane roboty, nad którymi osoby wskazane powyżej pełniły swoje funkcje, są częścią większych zamówień, obejmujących szerszy zakres robót niż wymagany, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.4. (odpowiednio: załącznik nr 3.1 i 3.2. do Rozdziału II SWZ), tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 28/06/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 8/07/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 31/03/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 12/04/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 31/03/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 12/04/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: