Lieferungen - 150745-2020

30/03/2020    S63    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Mielec: Heizkessel

2020/S 063-150745

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 033-076952)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Mielec
Postanschrift: ul. Żeromskiego 26
Ort: Mielec
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 39-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Basiak
E-Mail: Malgorzata.Basiak@um.mielec.pl
Telefon: +48 177874121
Fax: +48 177874015

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://mielec.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.11.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621200 Heizkessel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z podziałem na części:

a) część 1 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych biomasą w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec.

b) część 2 – obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie kondensacyjnych kotłów gazowych w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ.

Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej z części zamówienia zawartych w Tomie II SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w niniejszej SIWZ lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia. Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla każdej części.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 033-076952

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.11
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje o opcjach
Anstatt:

2. W związku z tym Zamawiający ustala, że przedmiot zamówienia dla części 1 składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając pisemne oświadczenie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji.

muss es heißen:

2. W związku z tym Zamawiający ustala, że przedmiot zamówienia dla części 1 składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając na piśmie oświadczenie Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji.

Abschnitt Nummer: II.2.11
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje o opcjach
Anstatt:

2. W związku z tym Zamawiający ustala, że przedmiot zamówienia dla części 2 składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając pisemne oświadczenie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji.

muss es heißen:

2. W związku z tym Zamawiający ustala, że przedmiot zamówienia dla części 2 składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając na piśmie oświadczenie Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Anstatt:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, spełniającego następujące wymagania:

— część 1: obejmujące dostawę wraz z montażem kotłów opalanych biomasą (pelet) w budynkach w ilości min. 5 kotłów,

— część 2: obejmujące dostawę wraz z montażem kotłów gazowych kondensacyjnych w budynkach w ilości min. 40 kotłów.

2. Na potwierdzenie spełniania warunku w tym zakresie Wykonawca przedłoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz następujące dokumenty:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

muss es heißen:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, spełniającego następujące wymagania:

— część 1: obejmujące dostawę wraz z montażem kotłów opalanych biomasą (pelet) w budynkach w ilości min. 5 kotłów,

— część 2: obejmujące dostawę wraz z montażem kotłów gazowych kondensacyjnych w budynkach mieszkalnych w ilości minimum 20 sztuk o łącznej mocy nie mniejszej niż 300 kW lub dostawę i montaż kotłowni w oparciu o gazowe kotły kondensacyjne na innych obiektach o łącznej mocy nie mniejszej niż 300 kW.

2. Na potwierdzenie spełniania warunku w tym zakresie Wykonawca przedłoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz następujące dokumenty:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Anstatt:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca przedłoży:

— część 1:

a) karty techniczne automatycznych kotłów opalanych biomasą i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ;

b) deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu automatycznych kotłów opalanych biomasą;

c) certyfikat spełnienia warunków 5 klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;

d) pełne sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp na 5 klasę efektywności energetycznej i Ekodesign;

e) certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu warunków dyrektywy Eko Projekt (Ekodesign) na podstawie rozporządzeń Komisji UE UE2015/1189 UE 2009/125/WE;

f) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową;

g) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla zasobnika ciepłej wody użytkowej lub dokument potwierdzający współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy ΔT =10 [oC], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy ΔT =30 [oC] dla zasobnika ciepłej wody użytkowej montowanego w komplecie z kotłami (sprawozdanie z badań);

h) etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń,

— część 2:

a) karty techniczne kotłów i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ;

b) deklarację zgodności z dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu kotłów gazowych kondensacyjnych;

c) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową;

d) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla centralnego ogrzewania i minimum B ciepłej wody użytkowej;

e) etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń.

muss es heißen:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca przedłoży:

— część 1:

a) karta katalogowa kotła, palnika i sterownika, zasobnika c.w.u.;

b) świadectwo (nie „certyfikat") 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012. Tak wynika z normy PN-EN 303.5 - 2012 w części dotyczącej badań i dokumentów potwierdzających ich wyniki;

c) zaświadczenie (nie „certyfikat" i nie „świadectwo") o spełnieniu wymagań Eco Design. Tak wynika z Dyrektywy o Eco Design. Ponieważ będzie zaświadczenie o Eco Desig nie jest konieczna etykieta efektywności energetycznej;

d) sprawozdanie (nie „raport") z badania na podstawie, którego zostało wystawione świadectwo określające klasę kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej akredytowanej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo–ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości;

e) dokumentacja techniczno-ruchowa palnika, o ile nie zawiera jej DTR kotła;

f) dokumentacja techniczno-ruchowa sterownika, o ile nie zawiera jej DTR kotła;

g) ewentualne oświadczenia producenta kotła dotyczące szczególnych parametrów których nie zawiera karta katalogowa (np. szczegółowy opis konstrukcji palnika, sposobu, budowy wymiennika, barku elementów z ceramiki, etc.);

h) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową;

i) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla zasobnika ciepłej wody użytkowej lub dokument potwierdzający współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy ΔT =10 [oC], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy ΔT =30 [oC] dla zasobnika ciepłej wody użytkowej montowanego w komplecie z kotłami (sprawozdanie z badań).

— część 2:

a) karty techniczne kotłów i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ;

b) deklarację zgodności z dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu kotłów gazowych kondensacyjnych;

c) atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową;

d) certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla centralnego ogrzewania i minimum B ciepłej wody użytkowej;

e) etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń;

f) dokumentacja techniczno-ruchowa kotła wraz z palnikiem i sterownikiem;

g) ewentualne oświadczenia producenta kotła dotyczące szczegółowych parametrów, których nie zawiera karta katalogowa.

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Początek
Anstatt:
Tag: 04/05/2020
muss es heißen:
Tag: 11/05/2020
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Początek
Anstatt:
Tag: 04/05/2020
muss es heißen:
Tag: 11/05/2020
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Koniec
Anstatt:
Tag: 30/09/2020
muss es heißen:
Tag: 30/11/2020
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Koniec
Anstatt:
Tag: 30/09/2020
muss es heißen:
Tag: 30/11/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 03/04/2020
Ortszeit: 09:45
muss es heißen:
Tag: 10/04/2020
Ortszeit: 09:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 01/06/2020
muss es heißen:
Tag: 08/06/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 03/04/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 10/04/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: