Lieferungen - 151314-2022

23/03/2022    S58

Danmark-Herning: Skilte og beslægtede produkter

2022/S 058-151314

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Kirketerp
E-mail: Hans.Kirketerp@adst.dk
Telefon: +45 72377732
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.skatteforvaltningen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteankestyrelsen
CVR-nummer: 10242894
Postadresse: Ved Vesterport 6, 4. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1612
Land: Danmark
E-mail: sanst@sanst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.skatteankestyrelsen.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Spillemyndigheden
CVR-nummer: 34730415
Postadresse: Englandsgade 25, 6. sal
By: Odense C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: mail@spillemyndigheden.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.spillemyndigheden.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
CVR-nummer: 40786449
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
E-mail: medst@medst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.medst.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
CVR-nummer: 41824328
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1402
Land: Danmark
E-mail: hans.kirketerp@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skatteforvaltningen.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet Departementet
CVR-nummer: 34730466
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1402
Land: Danmark
E-mail: skm@skm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skm.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kompetencesekretariatet
CVR-nummer: 11835228
Postadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 4.
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1105
Land: Danmark
E-mail: info@kompetenceudvikling.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kompetenceudvikling.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=326665&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=326665&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=326665&B=SKATTEMINISTERIET
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering og håndtering af skilteprodukter m.v.

Sagsnr.: 21-1149002
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44423400 Skilte og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en Rammeaftale med én leverandør om levering og håndtering af skilteprodukter m.v. til alle Ordregivers lokationer. Ud over klassiske skilteprodukter består de omfattede produkter af bl.a. folier og solfilm. Tilbudsgiver skal løbende dække Ordregivers behov for levering og håndtering af de i Bilag 1A - Skilteprogram angivne Produkter. Ved håndtering forstås montering, demontering, afrensning, reparation, flytning, opbevaring og bortskaffelse af Produkterne. Endelig skal der efter anmodning gennemføres besigtigelser og udarbejdes surveys.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44423450 Navneskilte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering i hele Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en Rammeaftale med én leverandør om levering og håndtering af skilteprodukter m.v. til alle Ordregivers lokationer. Ud over klassiske skilteprodukter består de omfattede produkter af bl.a. folier og solfilm.

Tilbudsgiver skal løbende dække Ordregivers behov for levering og håndtering af de i Bilag 1A - Skilteprogram angivne Produkter. Ved håndtering forstås montering, demontering, afrensning, reparation, flytning, opbevaring og bortskaffelse af Produkterne. Endelig skal der efter anmodning gennemføres besigtigelser og udarbejdes surveys.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver skønner, at den maksimale værdi af Rammeaftalen udgør DKK 12.000.000 eksklusive moms i Rammeaftalens løbetid, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – Del IV.B:

• Den samlede omsætning pr. år i det senest disponible regnskabsår

• Egenkapitalens størrelse pr. år i det senest disponible regnskabsår

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når Ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for det senest disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse samt minimumsomsætningen.

Baserer Tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående fremsendes for hver af virksomhederne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Den samlede årlige omsætning i det senest disponible regnskabsår skal minimum udgøre DKK 4.000.000.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes omsætningen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det senest disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det senest disponible regnskabsår.

2) Egenkapitalen i det senest disponible regnskabsår skal minimum være positiv.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes egenkapitalen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – Del IV. C.:

• En kort beskrivelse af lignende opgaver, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 12 måneder med angivelse af tidspunkter og den offentlige eller private modtager. Der kræves ikke en beskrivelse af alle Tilbudsgivers lignende opgaver i perioden.

Ved en lignende opgave forstås levering af skilteprodukter til wayfinding til kontorbygninger.

Fyldestgørende referencer angivet i ESPD del IV.C anses for endelig dokumentation vedrørende teknisk og faglig formåen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har udført mindst tre lignende opgaver inden for de seneste 12 måneder.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder særlige vilkår om CSR og arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 250-659730
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/04/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Marts 2026

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers/ansøgers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Ordregiver afholder et informationsmøde den 28. marts 2022 kl. 8:30-9:30. Mødet afholdes online via Teams. Det er ikke nødvendigt at have en bruger til Teams, da mødet kan tilgås via an browser. Frist for tilmelding er den 25. marts 2022 kl. 12:00.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2022