Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 151422-2017

Kompaktansicht anzeigen

Nerevidovaný strojový překlad

21/04/2017    S78

Německo-Koblenz: Pušky

2017/S 078-151422

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
Kontaktní místo: BAAINBw K2.4
56073 Koblenz
Německo
E-mail: baainbwk2.4@bundeswehr.org

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://baainbw.de

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Výroba a dodávky samopaly s doplňky pro ozbrojené síly.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Skladování Neckarzimmern Neckarzimmern Luttenbachstraße, 74865, 16–18.
II.1.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 7
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje maximální dobu sedmi let: Skutečná mobilizace Serienwaffen očekává v rámcové dohodě. Čtvrtletí roku 2020 po dokončení úspěšného Einsatzprüfung.

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 245 000 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Výroba a dodávky samopaly s doplňky pro ozbrojené síly.
Shrnutí konstrukční rysy:
1. Verze „útočné pušky Kurzrohr Langrohr“ a „přechodu“ musí být možné Rohrwechsel).
2. Aniž Signaturdämpfer Kurzrohr puška délka větší než 900 mm.
3. Aniž Signaturdämpfer Langrohr puška délka větší než 1 000 mm.
4. Průměr 5,56 x 45 nebo 7,62 x 51 NATO a.
5. Vzájemná výhodnost.
6. Aby STANAG 4694 Waffenoberseite Handschutzunterseite a kolejnic.
7. Použití v prostorech s Klimakategorien A1–3, B1–3, C0–3 a M1–3 podle STANAG 4370 bez ohrožení jejich funkčnosti (kromě elektrických součástí).
8. Doby bydlení nejméně 30.000 nábojů; Životnost potrubí nebo alespoň 15 000 kola (Weichkernmunition Hartkernmunition Doppelkern)/7 500 (útek).
9. Maximálně 3,6 kg celkové hmotnosti bez zářivkami nebo výbojkami a bez optiky časopisu.
10. Příslušenství na různých úrovních: S bayonet, vulva a Manöverpatronengerät Signaturdämpfer Übungsverschluss Transporttasche Trommelmagazin, STANAG 4694-Schiene Waffenreinigungsgeräte Hülsenfangsack, pokrytí na boční instalaci, časopisy, STANAG-Schienen Zweibein Mündungskappen Ladehilfe Notvisiere, pytlů, ramenním popruhem Sturmgriff směrem dopředu.
11. Ersatzteilerstausstattungspaket.
Volitelné doplňky: Pro rok 2 Auswerteeinheit Magazintaschen Schusszähler časopisů.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

35321200 - FB01

II.1.7)Informace o subdodávkách
Uchazeč musí v nabídce uvést poměrnou část zakázky, kterou případně hodlá zadat subdodavatelům, a navržené subdodavatele, jakož i předmět subdodávek, na něž jednotlivé subdodavatele navrhuje
Uchazeč musí oznámit změny ohledně subdodavatelů, k nimž dojde během plnění zakázky
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Útočné pušky, 390 AE, 230 AE, 160 AE Langrohr Nachweismuster Kurzrohr verze znění). Integrovaný systém identifikace spočívá v kvalifikaci a rozmístění zbraňových systémů použitelnost Einsatzprüfung/optika.
První Serienlos:
(útočné pušky, 13 929 EA), včetně tlumiče Langrohr verze.
— 3. EA útočné pušky (verze 104), včetně tlumiče Kurzrohr.
1 514 – EA Ausbildungssimulatoren začlenit se na zbraně.
Plánované celkové snížení: 120 000 EA útočné pušky.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 1.4.2019. Dokončení 31.3.2026

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky, kterým podléhá plnění zakázky, především pokud jde o zabezpečení dodávek a důvěrnost informací:
Pro podniky, které nejsou usazeny v EU a kromě toho se žádost o účast musí obsahovat tyto informace:
1. Osvědčení nebo dokumentaci prokazující, že žalobkyně -durchfuhr Güterausfuhr a splnit povinnosti týkající se plnění smlouvy, včetně veškerých dodatečných dokumentů obdržených od příslušných orgánů dotčeného členského státu nebo dotčených členských států.
2. Informace o veškerých veřejného zadavatele, plynoucím z kontroly vývozu či bezpečnostních opatření, pokud jde o zveřejňování, transfer a využití výrobků a služeb nebo pro určité zboží a služby.
III.1.5)Informace o bezpečnostní prověrce:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady

Kritéria týkající se profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení) včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: — výpis z obchodního rejstříku.
Doklad o povolení k výkonu povolání (tj. Waffenherstellungslizenz Kriegswaffenkontrollgesetz povolení v souladu s výjimkou podle § 40, IV, zbraně nebo srovnatelných důkazů).

— prohlášení (formulář BAAINBw – B-V-034/04.2016; květenhttp://www.baain.de/pod nadpisem „zadávání“).

Al-Káida na Arabském poloostrově, v souladu s bodem 2110.
Doklad o bezpečném a řádném skladování dovážených Infanteriemunition.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost

Kritéria týkající se hospodářské a finanční situace dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení)

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: — z banky o finanční situaci.
Prohlášení s uvedením celkového obratu a obratu služeb, na které se zakázka vztahuje, za posledních 3 účetních období.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Roční obrat musí dosahovat nejméně 5 000 000 EUR.
III.2.3)Technická a/nebo profesní způsobilost

Kritéria týkající se technických a/nebo profesních schopností dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení)

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Seznam hlavních služeb poskytnutých v průběhu posledních 5 let (rok, množství/částky vztahují, pokud jde o zbraně).
Fotografie – Vzor osvědčení nebo zboží, které má být dodáno, jejichž pravost byla v reakci na žádost zadavatele, které mají být ověřeny.
— Prohlášení uvádějící průměrný roční počet zaměstnanců a počet řídících pracovníků za poslední 3 roky;
— popis technického vybavení použitého pro plnění zakázky.
— údaj o počtu zaměstnanců v dotyčném oboru, a jejich znalosti.
— dodavatelů je pojišťovna nebo zajišťovna schopna vykonávat úkoly. Dodavatel musí obsahovat odkaz na zeměpisné poloze a, pokud jsou dodavatelé se sídlem mimo EU.
Předložení koncepce, která vezme v úvahu technické, personální a finanční zdroje, jako je výhoda pro výrobu a dodávky 20 000 AE do jednoho roku, s doplňky, při současném zachování požadované kvality.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Vyjednávací
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
Q/K2DF/HA052/GA276
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
22.5.2017 - 14:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
němčina.
Jiný Žádosti o účast a nabídky musí být předloženy pouze v němčině.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace:
— Uchazeč, budou muset uvést v žádosti o účast, kolik Waffenmodellen se budou chtít zapojit do postupů zadávání veřejných zakázek. Pro každý model je na základě zvláštního nabídkového řízení.
— V rámci řízení bude pro účastníky příležitostí k nákupu střeliva držených ozbrojenými silami; Tato výzva k podávání nabídek je smlouva o koupi určitého množství tonerových kazet), EA (146 000 Munitionssorten ráže 5,56 mm x 45 a /nebo 51 x 7,62 mm (ráže. Uchazeči musí mít možnost koupit.
Útočné pušky, 7 AE s doplňky (v souladu s bodem II.1.5 č. 10) v rámci pre-deal Produktvorstellung se poskytují bezplatně.
V Beschaffungsrahmenvertrag, zeitgleich Instandsetzungsrahmenvertrag dokončena. Instandsetzungsrahmenvertrag Ersatzteilerstausstauungspakets, použijí se.
Bere v úvahu pouze žádosti o účast v zalepené obálce s označením navenek a v oddílu IV.3.4) až do uplynutí uvedené lhůty neobdrží. Žádosti zaslané poštou, faxem nebo e-mailem nebudou přijaty. Žádosti o účast bude zaslán orgánu uvedenému v příloze A III) a dále následující text:
Do not Open – puška Bundeswehr EU-Teilnahmewettbewerb vyjednávacího řízení „systém“; Referenční číslo Q/K2DF/HA052/GA276, byla ukončena dne: 14, s. 22.5.2017).
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Německo
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Tel.: +49 2289499-0
Internetová adresa: http://www.bundeskartellamt.de
Fax: +49 2289499-163

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: V případě stížnosti bych výslovně Nichtabhilfe vychází z bodu 160 3 č. 4 GWB; Poté je žaloba nepřípustná, pokud více než 15 kalendářních dnů poté, co oznámení obdržel zadavatel, stížnost se nesnažila se zúčastnili.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Německo
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Tel.: +49 2289499-0
Internetová adresa: http://www.bundeskartellamt.de
Fax: +49 2289499-163

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19.4.2017