Lieferungen - 151422-2017

Kompaktansicht anzeigen

Nerevidovaný strojový překlad

21/04/2017    S78

Německo-Koblenz: Pušky

2017/S 078-151422

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
Kontaktní místo: BAAINBw K2.4
56073 Koblenz
Německo
E-mail: baainbwk2.4@bundeswehr.org

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://baainbw.de

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Výroba a dodávky samopaly s doplňky pro ozbrojené síly.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Skladování Neckarzimmern Neckarzimmern Luttenbachstraße, 74865, 16–18.
II.1.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 7
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje maximální dobu sedmi let: Skutečná mobilizace Serienwaffen očekává v rámcové dohodě. Čtvrtletí roku 2020 po dokončení úspěšného Einsatzprüfung.

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 245 000 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Výroba a dodávky samopaly s doplňky pro ozbrojené síly.
Shrnutí konstrukční rysy:
1. Verze „útočné pušky Kurzrohr Langrohr“ a „přechodu“ musí být možné Rohrwechsel).
2. Aniž Signaturdämpfer Kurzrohr puška délka větší než 900 mm.
3. Aniž Signaturdämpfer Langrohr puška délka větší než 1 000 mm.
4. Průměr 5,56 x 45 nebo 7,62 x 51 NATO a.
5. Vzájemná výhodnost.
6. Aby STANAG 4694 Waffenoberseite Handschutzunterseite a kolejnic.
7. Použití v prostorech s Klimakategorien A1–3, B1–3, C0–3 a M1–3 podle STANAG 4370 bez ohrožení jejich funkčnosti (kromě elektrických součástí).
8. Doby bydlení nejméně 30.000 nábojů; Životnost potrubí nebo alespoň 15 000 kola (Weichkernmunition Hartkernmunition Doppelkern)/7 500 (útek).
9. Maximálně 3,6 kg celkové hmotnosti bez zářivkami nebo výbojkami a bez optiky časopisu.
10. Příslušenství na různých úrovních: S bayonet, vulva a Manöverpatronengerät Signaturdämpfer Übungsverschluss Transporttasche Trommelmagazin, STANAG 4694-Schiene Waffenreinigungsgeräte Hülsenfangsack, pokrytí na boční instalaci, časopisy, STANAG-Schienen Zweibein Mündungskappen Ladehilfe Notvisiere, pytlů, ramenním popruhem Sturmgriff směrem dopředu.
11. Ersatzteilerstausstattungspaket.
Volitelné doplňky: Pro rok 2 Auswerteeinheit Magazintaschen Schusszähler časopisů.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

35321200 - FB01

II.1.7)Informace o subdodávkách
Uchazeč musí v nabídce uvést poměrnou část zakázky, kterou případně hodlá zadat subdodavatelům, a navržené subdodavatele, jakož i předmět subdodávek, na něž jednotlivé subdodavatele navrhuje
Uchazeč musí oznámit změny ohledně subdodavatelů, k nimž dojde během plnění zakázky
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Útočné pušky, 390 AE, 230 AE, 160 AE Langrohr Nachweismuster Kurzrohr verze znění). Integrovaný systém identifikace spočívá v kvalifikaci a rozmístění zbraňových systémů použitelnost Einsatzprüfung/optika.
První Serienlos:
(útočné pušky, 13 929 EA), včetně tlumiče Langrohr verze.
— 3. EA útočné pušky (verze 104), včetně tlumiče Kurzrohr.
1 514 – EA Ausbildungssimulatoren začlenit se na zbraně.
Plánované celkové snížení: 120 000 EA útočné pušky.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 1.4.2019. Dokončení 31.3.2026

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky, kterým podléhá plnění zakázky, především pokud jde o zabezpečení dodávek a důvěrnost informací:
Pro podniky, které nejsou usazeny v EU a kromě toho se žádost o účast musí obsahovat tyto informace:
1. Osvědčení nebo dokumentaci prokazující, že žalobkyně -durchfuhr Güterausfuhr a splnit povinnosti týkající se plnění smlouvy, včetně veškerých dodatečných dokumentů obdržených od příslušných orgánů dotčeného členského státu nebo dotčených členských států.
2. Informace o veškerých veřejného zadavatele, plynoucím z kontroly vývozu či bezpečnostních opatření, pokud jde o zveřejňování, transfer a využití výrobků a služeb nebo pro určité zboží a služby.
III.1.5)Informace o bezpečnostní prověrce:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady

Kritéria týkající se profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení) včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: — výpis z obchodního rejstříku.
Doklad o povolení k výkonu povolání (tj. Waffenherstellungslizenz Kriegswaffenkontrollgesetz povolení v souladu s výjimkou podle § 40, IV, zbraně nebo srovnatelných důkazů).

— prohlášení (formulář BAAINBw – B-V-034/04.2016; květenhttp://www.baain.de/pod nadpisem „zadávání“).

Al-Káida na Arabském poloostrově, v souladu s bodem 2110.
Doklad o bezpečném a řádném skladování dovážených Infanteriemunition.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost

Kritéria týkající se hospodářské a finanční situace dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení)

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: — z banky o finanční situaci.
Prohlášení s uvedením celkového obratu a obratu služeb, na které se zakázka vztahuje, za posledních 3 účetních období.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Roční obrat musí dosahovat nejméně 5 000 000 EUR.
III.2.3)Technická a/nebo profesní způsobilost

Kritéria týkající se technických a/nebo profesních schopností dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení)

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Seznam hlavních služeb poskytnutých v průběhu posledních 5 let (rok, množství/částky vztahují, pokud jde o zbraně).
Fotografie – Vzor osvědčení nebo zboží, které má být dodáno, jejichž pravost byla v reakci na žádost zadavatele, které mají být ověřeny.
— Prohlášení uvádějící průměrný roční počet zaměstnanců a počet řídících pracovníků za poslední 3 roky;
— popis technického vybavení použitého pro plnění zakázky.
— údaj o počtu zaměstnanců v dotyčném oboru, a jejich znalosti.
— dodavatelů je pojišťovna nebo zajišťovna schopna vykonávat úkoly. Dodavatel musí obsahovat odkaz na zeměpisné poloze a, pokud jsou dodavatelé se sídlem mimo EU.
Předložení koncepce, která vezme v úvahu technické, personální a finanční zdroje, jako je výhoda pro výrobu a dodávky 20 000 AE do jednoho roku, s doplňky, při současném zachování požadované kvality.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Vyjednávací
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
Q/K2DF/HA052/GA276
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
22.5.2017 - 14:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
němčina.
Jiný Žádosti o účast a nabídky musí být předloženy pouze v němčině.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace:
— Uchazeč, budou muset uvést v žádosti o účast, kolik Waffenmodellen se budou chtít zapojit do postupů zadávání veřejných zakázek. Pro každý model je na základě zvláštního nabídkového řízení.
— V rámci řízení bude pro účastníky příležitostí k nákupu střeliva držených ozbrojenými silami; Tato výzva k podávání nabídek je smlouva o koupi určitého množství tonerových kazet), EA (146 000 Munitionssorten ráže 5,56 mm x 45 a /nebo 51 x 7,62 mm (ráže. Uchazeči musí mít možnost koupit.
Útočné pušky, 7 AE s doplňky (v souladu s bodem II.1.5 č. 10) v rámci pre-deal Produktvorstellung se poskytují bezplatně.
V Beschaffungsrahmenvertrag, zeitgleich Instandsetzungsrahmenvertrag dokončena. Instandsetzungsrahmenvertrag Ersatzteilerstausstauungspakets, použijí se.
Bere v úvahu pouze žádosti o účast v zalepené obálce s označením navenek a v oddílu IV.3.4) až do uplynutí uvedené lhůty neobdrží. Žádosti zaslané poštou, faxem nebo e-mailem nebudou přijaty. Žádosti o účast bude zaslán orgánu uvedenému v příloze A III) a dále následující text:
Do not Open – puška Bundeswehr EU-Teilnahmewettbewerb vyjednávacího řízení „systém“; Referenční číslo Q/K2DF/HA052/GA276, byla ukončena dne: 14, s. 22.5.2017).
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Německo
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Tel.: +49 2289499-0
Internetová adresa: http://www.bundeskartellamt.de
Fax: +49 2289499-163

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: V případě stížnosti bych výslovně Nichtabhilfe vychází z bodu 160 3 č. 4 GWB; Poté je žaloba nepřípustná, pokud více než 15 kalendářních dnů poté, co oznámení obdržel zadavatel, stížnost se nesnažila se zúčastnili.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Německo
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Tel.: +49 2289499-0
Internetová adresa: http://www.bundeskartellamt.de
Fax: +49 2289499-163

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19.4.2017