Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 154012-2021

29/03/2021    S61

România-Constanța: Truse de diagnosticare

2021/S 061-154012

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”
Număr naţional de înregistrare: 4301103
Adresă: Str. Tomis nr. 145
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900591
Țară: România
Persoană de contact: Kaminschi Ioana
E-mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Telefon: +40 241503055
Fax: +40 241660473
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulconstanta.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116447
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare „Teste detecție antigen SARS-CoV-2” – acord-cadru – 12 luni

Număr de referinţă: 4301103-2021-3314
II.1.2)Cod CPV principal
33141625 Truse de diagnosticare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare „Teste detecție antigen SARS-CoV-2” – acord-cadru – 12 luni.

Valoarea acordului-cadru se situeaza intre minimum 903 000,00 RON fara TVA si maximum 1 161 000,00 RON fara TVA.

Cantitatile minime si maxime/acord-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime/contract subsecvent se regasesc in caietul de saracini.

In ceea ce priveste cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru stabilite de autoritatea contractanta pe perioada de 12 luni, precizam ca acestea sunt cantitati estimative, avand in vedere ca se inregistreaza fluctuatii de la un an la altul in achizitia acestor produse, in functie de numarul de pacienti suspect infectati cu virusul SARS-CoV-2.

Acordul-cadru se incheie cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 12 luni.

Contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia lunar, la inceputul fiecarui an pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SCJU Constanta si maximum pe o perioada de opt luni ulterior aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al SCJU Constanta.

Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 161 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Produsele se vor livra la Magazia de Materiale a SCJU Constanta situata in Bld.Tomis nr.145.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de Teste Antigen Sars-Cov-2

Achiziţionarea produselor ce fac obiectul acestei proceduri pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă,,Sf. Apostol Andrei Constanţa” are ca obiectiv general asigurarea unui act medical de inalta calitate in contextul epidemiei mondiale provocate de noul Coronavirus SARS-CoV-2.

Pandemia de coronavirus din România este o epidemie aflată în curs de desfășurare pe teritoriul României cauzată de noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), virus care provoacă o infecție numită COVID-19, care poate fi asimptomatică, ușoară, moderată sau severă. Infecția severă include o pneumonie atipică severă manifestată clinic prin sindromul de detresă respiratorie acută.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala: se va completa DUAE de catre ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor. Precizam faptul ca declaratia conform art.60 din Legea 98/2016 (din sectiunea Formulare), va fi completata si depusa de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.

Documente justificative: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii; 2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator (certificate fiscale) trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora

Conf. art. 63 din Legea 98/2016 persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si conform art. 3 lit. ll) din Legea nr.98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt: conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si /sau desfasurarea procedurii de atribuire:

— Manager – Prof.Univ.Dr. Tofolean Ioan Tiberiu

— Director Financiar Contabil - Ec. Munteanu Natalia

— Director Medical - Dr.Prazaru Marius Dragos

— Director Ingrijiri - As. Licentiat Mihailescu Petrus

— Sef Serviciu Achizitii – Jr.Bianca Dumitrescu

— Medic Primar Medicina de Laborator - S.L. Dr. Daba Lavinia

— Medic Primar Medicina de Laborator - Dr.Stoicescu Mihaela-Ramona

— Biochimist Laborator UPU- Bioch. Medeleanu Anca

— Biochimist Lborator UPU – Bioch. Calimente Emilia

— Serviciul Achizitii - Ec. Kaminschi Ioana

— Serviciul Achizitii – Ec.Furnica Marioara

— Consilier Juridic - Jr. Sandulescu Mariana

— Consilier Juridic - Jr. Gherghina Carmela Endora

DUAE va fi completat de catre operatorii economici direct in SICAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv de ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat/subcontractant /tert sustinator (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei).

Necompletarea totala a DUAE de catre ofertanti (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) va atrage respingerea ofertelor ca incceptabile. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

NOTE:

Nedepunerea odata cu oferta a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere - poate face subiectul unei solicitari de clarificare, conform Notificarii nr. 258 erata la Notificarea 256/2016, pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

CERINTA 1

Cerinţă obligatorie: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul constatator va fi solicitat ofertantului (lider asociere, asociati), tertului sustinator si subcontractantului, dupa caz, care trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea din contract pe care o realizeaza.

În cazul persoanelor juridice straine se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care este stabilit ofertantul, în original sau copie conform cu originalul, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator, TREBUIE SA FIE VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA.

CERINTA 2

Cerinţă obligatorie:

Prezentarea AVIZULUI DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia, emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de import si/sau distributie reactivi/dispozitive. Producatorul produselor ofertate trebuie sa se regaseasca in anexa la aviz și/sau să fie aprobate pentru utilizare în caz de urgență de către OMS în momentul achiziției. In situatia in care ofertantul este producatorul produsului ofertat se va prezenta AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia, emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de import si/sau distributie reactivi/dispozitive medicale si Certificatul de inregistrare emis de ANMDM a dispozitivului medical ofe

Modalitatea de indeplinire: COMPLETAREA DUAE - la termenul limita de depunere a ofertelor, informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE. Documentele justificative (dovada detinerii Avizului de functionare cu toate anexele acestuia emis de M.S. pentru activitatea de import si/sau distribitie dispozitive medicale sau echivalent pentru ofertantii din alte state), care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I/LOT in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform Art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice.rtat introdus pe piata de catre producator conform prevederilor HG.798/2003.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/05/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/05/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format ELECTRONIC in SEAP o noua propunere financiara. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator, iar acordul-cadru va fi atribuit acestuia, conform art.138 (2) din HG 395/2016. In cazul in care in urma reofertarii, preturile sunt la egalitate, autoritatea contractanta va solicita reofertare conform pasilor expusi anterior pana cand departajarea va putea fi posibila. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/03/2021