Lieferungen - 15459-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Breda: Straßenkehrmaschinen

2018/S 009-015459

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gemeente Breda
20169706
Claudius Prinsenlaan 10
Breda
4811DJ
Niederlande
Kontaktstelle(n): Miranda Farla
Telefon: +31 765294759
E-Mail: wmj.farla@breda.nl
NUTS-Code: NL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.breda.nl

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=76464

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=76464
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Levering van 3 veegmachines

Referenznummer der Bekanntmachung: 2018/RED/UITV/WPB/VM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34921100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor de levering van 3 veegmachines met kenmerk 2018/RED/UITV/VM. Het doel van de aanbesteding is het leveren van 3 veegmachines met een optie tot levering van een 4e veegmachine.

Deze aanbesteding betreft de levering van drie middelgrote veegmachines, en eventueel onderhoud bij bijzondere storingen en het beschikbaar stellen van onderdelen. Gemeente Breda heeft het onderhoud aan de veegmachines reeds uitbesteedt aan een raamcontractant (op dit moment Bijl Groentechniek B.V.).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34921100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Gemeente Breda.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De afdeling Uitvoering van de Directie Ruimtelijk Economisch Domein voert jaarlijks een aantal standaard vervangingen uit in het wagenpark. Door de huidige arbo-wetgeving, milieuontwikkelingen, afschrijvingstermijnen en staat van onderhoud is de afdeling Uitvoering genoodzaakt in 2018 de huidige 4m3 veegmachines te vervangen. In de toekomst zal mogelijk een eventuele uitbreiding plaatsvinden. Het bedrag van de investering zal de drempelwaarden voor een Europese openbare aanbesteding overstijgen, zodat een Europese openbare aanbesteding noodzakelijk is.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ondernemers waarop de (wettelijke en facultatieve) uitsluitingsgronden van toepassing zijn, worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De uitsluitingsgronden staan vermeld in de UEA, die als bijlage bij deze vraag is gevoegd.

Op het moment van inschrijving kan de inschrijver volstaan met het ondertekenen van de UEA. Door middel van deze verklaring verklaart de inschrijver dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn.

De onderstaande stukken kunnen door de aanbesteder worden verlangd van de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning van de opdracht: •een gedragsverklaring aanbesteden (GVA), welke na 1 juli 2016 is afgegeven;

•een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van inschrijven niet ouder is dan zes maanden;

•een bewijs van tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de in artikel 1.2.1 gevraagde Eigen verklaring, door middel van: •een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden of door middel van een volmacht, waarin de tekenbevoegdheid (afwijkend) van het uittreksel, is vastgelegd. Let op: De tekenbevoegdheid dient voldoende te zijn voor het offertebedrag voor de volledige looptijd, inclusief eventuele opties en optiejaren.

Inschrijver moet op het eerste verzoek van de aanbesteder, binnen de in dat verzoek gestelde termijn, de in het verzoek vermelde bewijsstukken/verklaringen verstrekken.

Inschrijvers kunnen van de procedure worden uitgesloten of worden vervolgd, indien zij zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het invullen van het UEA, indien zij informatie hebben achtergehouden of indien zij niet in staat zijn de ondersteunende documenten te verstrekken.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Artikel 2.91 lid 1a (AW 2012).

1. Inschrijver kan een verklaring overleggen waarin zijn bank aangeeft dat de financiële positie zodanig is dat het niet aannemelijk is dat de onderneming gedurende de contractperiode het risico loopt dat tussentijds de bedrijfsvoering van de onderneming moet worden gestaakt als gevolg van financiële problemen.

De Inschrijver gaat ermee akkoord om op aanvraag door de aanbestedende dienst een bankverklaring van de onderneming te overleggen.

2. Inschrijver kan een bewijs overleggen dat de onderneming met betrekking tot de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekerd is voor een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis per jaar.

De Inschrijver gaat ermee akkoord om op aanvraag door de aanbestedende dienst een bewijs van verzekering te overleggen.

Artikel 2.92 (AW 2012).

Een Inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere natuurlijke personen of rechtspersonen.

Indien een Inschrijver van dit recht gebruik maakt dient hij op verzoek van de aanbestedende dienst een rechtsgeldig ondertekende garantstelling m.b.t. alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst te overleggen.

Bij de garantstelling dient een bewijs van inschrijving in het beroepsregister of in het handelsregister te worden overlegd, waaruit blijkt dat de persoon die de garantstelling heeft ondertekend een rechtsgeldige vertegenwoordiger is van de garantsteller.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Artikel 2.96 (AW 2012).

De Inschrijver beschikt over een kwaliteitssysteemcertificaat of andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

In geval van een combinatie van inschrijvers, een kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van de deelnemers afzonderlijk. Indien afzonderlijke certificaten worden overlegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk, dienstverlening cq. levering.

De inschrijver dient zijn geschiktheid voor deze opdracht aan te tonen aan de hand van (een) eerder uitgevoerde vergelijkbare opdracht(en) waarbij onderstaande, voor deze opdracht relevante, kerncompetentie(s) nodig is/ zijn, en waaruit blijkt dat de inschrijver de opdracht(en) op vakbekwame wijze heeft uitgevoerd.

Dit dienen referenties te zijn van (een) eerder uitgevoerde vergelijkbare opdracht(en), maximaal 3 jaar oud, teruggerekend van het moment van indienen van de inschrijving. Eén referentieopdracht volstaat indien alle genoemde kerncompetenties hierin terugkomen.

De vereiste competenties voor inschrijvers zijn:

1. U dient minimaal één relevante referentie te overleggen voor het leveren van één vergelijkbare veegmachine bij een opdrachtgever gevestigd in de Europa.

Het voldoen aan bovenstaande kerncompetenties dient door inschrijver aangetoond te worden met 1 referent.

Combinaties/ onderaanneming: •Indien de inschrijver inschrijft als onderdeel van een combinatie, dient hij op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te vermelden op welke van zijn kerncompetenties voor de onderhavige opdracht een beroep wordt gedaan.

•Indien de inschrijver, om te voldoen aan deze eis, gebruik maakt van een referentie van een onderaannemer, dient hij deze zowel te vermelden op het formulier Referentie als op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Opdrachtnemer dient een deel van de aannemingssom van onderhavige opdracht in te zetten voor Social return. Het percentage Social return is vastgesteld op 2 % van de aannemingssom.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/02/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/02/2018
Ortszeit: 12:00
Ort:

Breda.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Deze aanbesteding verloopt volledig digitaal via het Negometrix Platfom (www.negometrix.com). Na kosteloze registratie kunt u toegang krijgen tot de tender.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Rechtbank Zeeland West-Brabant
Breda
Niederlande
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018