Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 154809-2022

Submission deadline has been amended by:  242077-2022
25/03/2022    S60

Rumänien-Brașov: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 060-154809

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL BRASOV
Nationale Identifikationsnummer: 4384206
Postanschrift: Bulevardul Eroilor, nr. 8
Ort: Brasov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
E-Mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550/128/232
Fax: +40 268473001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.brasovcity.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139274
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări implementare proiect „Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov” - Cod SMIS 127411

Referenznummer der Bekanntmachung: 4384206/2022/7A18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri este „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări implementare proiect „Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov” - Cod SMIS 127411

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 25 079 970.82 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71356200 Technische Hilfe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122 Braşov
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Brașov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări implementare proiect „Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov” - Cod SMIS 127411 - ce constă în :

I.PROIECTARE ȘI INGINERIE, ce constau în:

II. 1.1. Proiect tehnic și detalii de execuție ;

III.1.2. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și până la finalizarea lucrărilor ;

II. CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII, ce constau în :

2.1. Obiect 1 - Sistem de prioritizare transport public ;

2.2. Obiect 2- Centru de comandă ;

III. ORGANIZARE DE ȘANTIER

Valoarea totală estimată a contractului este de 25.079.970,82 lei fără TVA, conform valorilor estimate defalcate pentru fiecare etapă de realizare a contractului în parte, precizată mai jos, astfel:

I. SERVICII DE PROIECTARE ȘI INGINERIE : 521.244,00 lei fără TVA

II. CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII: 24.335.526,82 lei fără TVA

III. ORGANIZARE ȘANTIER : 223.200,00 lei fără TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Pd1 - Garanția oferită pentru întregul proiect integrat (lucrări, servicii, echipamente, aplicații) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Pb2 – Punctajul alocat pentru calitatea Ofertei tehnice / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: Pb1 – Punctajul alocat pentru calitatea Ofertei tehnice / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Evaluarea criteriului de calitate și experiența echipei de Experți cheie / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Pc1 – Punctajul alocat pentru calitatea Ofertei tehnice / Gewichtung: 8
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Finanțare FEDR, Buget National, Buget local, Contract de finanțare nr. 5167/ 09.03.2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor accesând Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) din cadrul prezentei proceduri, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: 1.-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentării; 2.-cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3.-după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 4. certificat de cazier fiscal al operatorului economic ofertant-alte documente edificatoare, după caz.

NOTA 1: Pentru persoane juridice străine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către buget. -Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna;

NOTA 2: În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, se acceptă o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens;

NOTA 3: Ofertanții străini și români vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) ce vor fi depuse în urma solicitării autorității contractante adresate ofertantului clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. - în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situațiile cuprinse la art. 164, art. 165 și art. 167, se acceptă orice document considerat edificator emis de autorități competente din țara respectivă; - în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, în copie certificată „conform cu originalul", semnată de reprezentantul legal și vor fi însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. OFERTANȚII VOR COMPLETA DUAE. Pentru ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul realizat la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, se vor accepta: - certificate – echivalent - cazier juridic – echivalent - declarații pe propria răspundere date în fața unui notar, autorități administrative sau judiciare sau asociații profesionale;

NOTA 4: cerința privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 se adresează subcontractanților și terților susținători conf. art.170 alin.1 și art.183 alin.1 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, urmând să se prezinte DUAE conf. art.170 alin.3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

NOTA 5: Dacă există incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul să solicite informații. Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere că nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.60 alin.1, lit.e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante;

Persoanele care dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:

1.Coliban Allen – Primarul Municipiului Brașov

2.Boghiu Flavia – Viceprimar al Municipiului Brașov

3.Rusu Sebastian Mihai – Viceprimar al Municipiului Brașov

4.Trandafir Adriana - Secretar General al U.A.T. Brașov

5.Miron Adriana-Laura - Administrator Public

6.Telembeci Doru - Director Executiv, Direcția Tehnică.

7.Zamora Anda-Maria - Director Executiv, Direcția Juridică și Administrație Publică Locală

8.Mavrodin Valeria - Șef Serviciul Contencios - Responsabil juridic

9.Vlad Gabriela-Dana - Director Executiv, Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice - Manager Proiect

10.Stroe Agurița - Șef Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor - Asistent Manager

11.Rădoi Cosmin - Inspector, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor - Responsabil infrastructură IT

12.Tudorache Marilena - Director Executiv, Direcția Economică

13.Oprea Maria-Marcela - Șef Serviciul Buget-CFP, Direcția Economică - Responsabil Financiar

14.Cristolovean Viorica - Șef Serviciul Financiar - Contabilitate

15.Vulpe-Chiriac Mihaela-Alina - Inspector, Serviciul - CFP

16.Magdalina Alina – Inspector, Serviciul Buget - CFP

17.Necșulescu Adriana - Consilier juridic, Serviciul Contencios

18.Lala Floriana Daniela - Consilier juridic, Serviciul Contencios

19.Marcu Elena - Consilier, Serviciul Autorizări Construcții - Responsabil urbanism și amenajare centru de comandă

20.Barbu Radu - Șef Serviciu Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației

21.Salade Sorin Dan - Inspector, Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației - Responsabil tehnic echipamente dirijare trafic și branșamente

22.Radu Ioana - Inspector, Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației - Responsabil strategie de raportare indicatori trafic

23.Souca Georgeta - Șef Serviciu Cadastru, Verificare, Registru Agricol, Fond Funciar - Responsabil Avize, Autorizații, Proprietate

24.Lörincz-Kraila Bianca – Șef Serviciu Strategii, Programe de Dezvoltare - Responsabil informare și publicitate

25.Tofan Anna Maria - Șef Serviciu Achiziții Publice

26.Căzănescu Laurențiu – Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice

27.Madar Viorica Svetlana - Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice

28.Handra Cristina - Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice

29.Gheorghe Comănelea - Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice

30.Fekete Claudia - Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice - Responsabil achiziții publice

31.Tătaru Ionela - Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice

32.Bîrliba Daniela-Violeta - Consilier, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor - Secretar proiect

33.Ion Daniela - Inspector, Serviciul Informații Publice și Mass Media - Responsabil comunicare și relații publice

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele, de a presta serviciile conexe și de a realiza lucrările care fac obiectul contractului. Ofertanții vor completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență, Certificatul de Rezidență Fiscală, să fie prezentat doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul clasat pe locul I, conf. art.193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 65 coroborat cu art. 66 din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Nota 1: Toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mențiunea „conform cu originalul” și semnate de către o persoana autorizată; Operatorii economici nerezidenți (străini) ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să rezulte abilitatea operatorului economic ofertant străin de a furniza produsele, de a presta serviciile conexe și de a realiza lucrările care fac obiectul contractului. Documentele se vor prezenta însoțite de traducere autorizată a acestora în limba română. Informațiile cuprinse în acestea trebuie să fie reale/valide la data prezentării.

Documentele se vor posta în SEAP, cu semnătura electronică extinsă, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertanții vor prezenta valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) care trebuie să fie de minim 40.000.000 lei fără TVA, în domeniul de activitate care face obiectul prezentului contract. Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAEPentru protejarea autorității contractante beneficiare și a beneficiarilor finali, în sensul evitării atribuirii contractului unui operator economic care nu posedǎ capacitatea financiară, experiența și mijloacele tehnice corespunzǎtoare pentru îndeplinirea cu succes a acestui contract se solicitǎ capacitatea economică și financiară mai jos precizatǎ.Ofertantul trebuie să prezinte o declarație privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020), cifra care trebuie să fie de minim 40.000.000 lei fără TVA în domeniul de activitate care face obiectul prezentului contract. Modalitatea de îndeplinire: Completarea DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Bilanțurile pentru anii 2018, 2019, 2020/ alte documente echivalente justificative vor fi prezentate doar la solicitarea autorității contractante, de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor.Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte (2017, 2018, 2019). - Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv: prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situațiile financiare să fie prezentate doar la solicitarea autorităţii contractante de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul realizat la finalizarea evaluării ofertelor.În conformitate cu art. 184 din Legea 98/2016, în cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinței invocând susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci ofertantul va completa DUAE în care se vor include informațiile cu privire la existența de terța parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantii vor prezenta o lista a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, din care să rezulte ca a executat lucrări similare cu o valoare totala mai mare sau cel puțin egala cu suma 3.400.000 lei fără TVA, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante, din care sa reiasă ca au realizat lucrări similare - la nivelul unuia sau mai multor contracte, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați (se va preciza dacă au fost finalizate) prin completarea și prezentarea DUAE cu informațiile aferente situației lor și transmise electronic cu semnătura electronica extinsă. Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertei.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantii vor prezenta lista principalelor livrări de produse în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa reiasă ca au livrat/furnizat, montat testat, și pus în funcțiune produse similare cu o valoare totala cumulată de minim 20.000.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați (se va preciza daca au fost finalizate) prin completarea și prezentarea DUAE cu informațiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertei.

Proportia de subcontractare Precizarea asocierii, subcontractarea, terții susținători, dacă este cazul. Acordul de asociere - Oferta trebuie să cuprindă formularul model „Acord de asociere” în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asocierii este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv și că liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plățile. Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificată pe toată durata contractului, decât cu aprobarea autorității contractante și numai în situații excepționale. Informații privind subcontractarea, dacă este cazul. Se va completa DUAE. Acordul de subcontractare se prezintă odată cu DUAE. Se va specifica în mod obligatoriu în DUAE Proporția de subcontractare și care sunt activitățile ce fac obiectul subcontractării din cadrul contractului ce urmează a fi atribuit. Informații privind terții susținători, dacă este cazul. Se va completa DUAE. Angajamentul ferm al terțului/terților susținător (i) se prezintă odată cu DUAE. Ofertanții au obligația de a completa atât în cadrul DUAE cât și în cadrul formularului acord de subcontractare procentul de subcontractare.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantii vor prezenta o lista a serviciilor similare prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca realizat sisteme de managementul traficului sau simiar cu o valoare totala mai mare sau cel puțin egala cu suma 500.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați (se va preciza dacă au fost finalizate) prin completarea și prezentarea DUAE cu informațiile aferente situației lor și transmise electronic cu semnătura electronica extinsă. Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertei.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Se va completa DUAE. Ofertanții vor competa o listă din care să reiasă că dispun, sub orice formă, pe întreaga durată de desfășurare a contractului de utilaje pentru constructii, montaj, testare si punere in functiune, astfel: 1. Autospecială cu platformă ridicătoare, înălțime de lucru H minim 14 m - 1 buc 2. Autospecială cu platformă ridicătoare, înălțime de lucru H minim 8 m, propulsata electric cu drept de circulație pe drumurile publice si autonomie 150km / 30 operațiuni - 1 buc 3. Autoutilitară cu platformă - 1 buc 4. Laborator mobil de încercare si verificare a instalațiilor electrice –minim grad II - autorizat conform ORDIN nr. 1497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării - 1 buc 5. Buldo-excavator cu cupa de lățime minimă 0.3 m si dotat cu ciocan rotopercutor - 1 buc 6. Compactor cu placa vibrantă - 1 buc 7. Mașina de tăiat asfalt /beton cu disc abraziv - 1 buc

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Ofertanții vor face dovada implementării sistemului de management al calității în conformitate cu ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principală a obiectului achiziției sau prin prezentarea unor certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Prin lucrări similare autoritatea contractantă înțelege lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri, care pot fi, fără a se limita : lucrări de construcții civile și amenajări interioare, lucrări de reabilitare sau modernizare imobile. La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative (certificate/documente/etc pentru cele mai importante lucrări executate) vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

Prin produse similare autoritatea contractantă înțelege echipamente necesare implementării unor sisteme de management a traficului, cum ar fi : sisteme de control al traficului, sisteme de monitorizare video a traficului, sisteme de comunicații radio, sisteme de semnalizare rutieră, sisteme de prioritizare a vehiculelor de transport public în intersecții semaforizate, sisteme de analiză inteligentă a traficului, sisteme destinate unui centru de control al traficului și alte produse similare. La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative (certificate/documente/etc pentru cele mai importante livrări) vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

Se va completa DUAE . Acordul de asociere și/sau acordul de subcontractare sau după caz angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care de va materializa susținerea acestuia, se vor depune odată cu DUAE. În cazul în care ofertantul/ candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul ferm de susținere, trebuie să fie completat separat de către terțul/terții susținător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. În cazul unei asocieri se completează și se prezintă formularul model „Acord de asociere” din „Secțiunea formulare”. Oferta trebuie sa cuprindă acordul de asociere în care să se menționeze ca toți asociații își asuma răspunderea solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asocierii este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv și ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv pentru plățile efectuate. Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificată pe toată durata contractului,decât cu aprobarea autorității contractante și numai în situații excepționale. Nedepunerea acestor informații privind asocierea, subcontractarea sau terții susținători odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ofertantului, cât și subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.Documentele justificative care sa susțină cele declarate în DUAE și acordul de asociere/subcontractare, respectiv angajamentul terțului susținător vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul ofertelor admisibile întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

Ofertantii vor prezenta o lista a serviciilor similare prestate, din care sa rezulte ca realizat sisteme de managementul traficului sau similar. Prin servicii similare autoritatea contractantă înțelege servicii de proiectare pentru automatizarea, gestiunea, controlul transportului public La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative (certificate/documente/etc pentru cele mai importante servicii prestate) vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante. Pot fi documente doveditoare prestării serviciilor similare în ultimii 3 ani, din care sa reiasă ca a prestat servicii similare, la nivelul unuia sau mai multor contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati: contracte sau parti relevante ale acestora/ procese verbale de receptie, documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/ contractelor mentionate, recomandari ale beneficiarilor sau orice documente care probeaza prestarea serviciilor pe care ofertantul consideră că autoritatea contractantă trebuie să le ia în considerare pentru evaluarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară și din care să reiasă îndeplinirea corespunzătoare a contractului/contractelor.

Se va completa DUAE. La nivelul DUAE se vor preciza informații cum ar fi: nr. și data contractului, convenție, facturi de achiziție, contractului de comodat. Documentele justificative vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea A.C. Ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor trebuie sa prezinte înscrisul in copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al ofertantului (contractul, convenția, facturi de achiziție) care sa ateste faptul că echipamentele și mijloacele tehnice minim solicitate de autoritatea contractantă (conform cerințelor documentației de atribuire) se afla in dotarea sa, sau că se vor afla la dispoziția sa pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor.

Se va completa DUAE Documentele justificative urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 1, la finalizarea evaluării ofertelor

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

NOTA 1: Garanția de participare se restituie în condițiile art. 38 din HG 395/2016. Ofertantul va specifica în oferta sa care sunt informațiile pe care le considera confidențiale.

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

NOTA 2: Ofertanții vor specifica în ofertele depusă care sunt informațiile pe care aceștia le consideră confidențiale. Documentele aferente DUAE, precum și cele menționate în prezenta Fișă de date, solicitate de către autoritatea contractantă, se vor posta în SEAP odată cu DUAE, semnate cu semnătură electronică și se vor prezenta, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

NOTA 3 : Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”

NOTA : În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai mulți ofertanți participă în comun la procedura de atribuire aceștia vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului.

NOTĂ 5 : Modul de departajare a ofertelor : În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. În aceast caz se vor solicita propuneri financiare tot prin intermediul SEAP la Secțiunea Intrebări/clarificări

NOTA 6 : Autoritatea contractantă consideră că experiența operatorilor economici în livrarea unor produse similare/ prestarea de servicii similare/ execuția de lucrări similare poate constitui o garanție că operatorii economici ofertanți sunt pregătiți și au abilitatea de a gestiona eventualele dificultăți în furnizare produselor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

NOTA 7 : Se recomanda operatorilor sa viziteze amplasamentul obiectivului pentru a lua la cunoștință de situația din teren, astfel încât oferta transmisa în cadrul procedurii de atribuire să fie în concordanța cu aceasta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu dispozițiile Legii 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SERVICIUL CONTENCIOS
Postanschrift: Bulevardul Eroilor nr. 8
Ort: Brasov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550
Fax: +40 268473001
Internet-Adresse: www.brasovcity.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/03/2022